Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2013 z dne 15. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2013 z dne 15. 3. 2013

Kazalo

Ob-1863/13 , Stran 939
Ob-1863/13
Rdeča dvorana ŠRZ, Šaleška cesta 3, 3320 Velenje, skladno z drugim odstavkom 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12), razpisuje
javno zbiranje ponudb
za oddajo gostinskega prostora v najem
I. Najemodajalec: Rdeča dvorana ŠRZ, Šaleška cesta 3, 3320 Velenje. II. Predmet najema Predmet najema je gostinski lokal s teraso v objektu Bazena Velenje, Kopališka 2, Velenje, v izmeri 125,4 m2, ki je delno opremljen za opravljanje gostinske dejavnosti z osnovno opremo. Gostinskemu lokalu pripada tudi odprta terasa za strežbo v poletnem času površine 450 m2. Predmet najema je del nepremičnine, parc. št. 2490/13-del, 2490/12 in 2503/6-del, k.o. 964 Velenje. III. Izhodiščna najemnina: izhodiščna najemnina znaša 1.190,00 EUR/mesečno (brez DDV, ki bremeni najemnika). IV. Pogoji najema 1. Najemnik mora investicijsko vzdrževati predmet najema. Najemodajalec nima nikakršnih obveznosti do najemnika glede vzdrževanja predmeta najema. Investicijsko vzdrževanje, tekoče vzdrževanje, stroški električne energije, stroški komunale (odvoz smeti …) in vlaganje v dejavnost, ki jo bo najemnik opravljal, je izključno stvar in breme najemnika. Gostinski lokal se oddaja za dobo 3 let, z možnostjo podaljšanja. Sprejemljiva dejavnost je gostinska dejavnost: točenje pijač in strežba hrane. V zimskem času je možna strežba samo pripravljene hrane – prigrizkov, v poletnem času pa tudi priprava hrane na zunanjem točilnem pultu, npr.: žar … 2. Najemnik se s sklenjeno najemno pogodbo zaveže sprejeti obratovalni čas gostinskega lokala, ki ga določi najemodajalec in je predvidoma določen vsak dan od 8. do 22. ure. Vse obveznosti najemnika prično teči z dnem podpisa najemne pogodbe. 3. Najemnik mora skleniti najemno pogodbo v roku 30 dni po prejemu pisnega obvestila o izbiri, v nasprotnem primeru se šteje, da je od najema odstopil. V tem primeru zapade varščina v korist najemodajalca. Pogodba se sklepa za določen čas, za dobo 3 let, z možnostjo podaljšanja. 4. Izbrani najemnik je dolžan mesečno plačevati najemnino v roku 8 dni po prejemu računa najemodajalca. DDV bremeni najemnika. Določitev najemnine je bistvena sestavina najemne pogodbe. V. Pogoji sodelovanja a) Na razpisu lahko sodelujejo fizične ali pravne osebe, pod pogojem, da so državljani Republike Slovenije ali druge države članice Evropske unije oziroma imajo sedež v državi članici Evropske unije. Državljanstvo se izkazuje s potrdilom o državljanstvu oziroma kopijo osebnega dokumenta, iz katerega je razviden podatek o državljanstvu (potni list, osebna izkaznica). Sedež pravne osebe se izkazuje z izpisom iz AJPES-a. b) Na razpisu lahko sodelujejo ponudniki, ki so registrirani za opravljanje gostinske dejavnosti. Ponudniki morajo ponudbi priložiti ustrezno dokazilo o registraciji za opravljanje gostinske dejavnosti (fizične osebe – potrdilo pristojnega upravnega organa; pravne osebe – izpis iz sodnega registra). c) Obvezno je vplačati varščino (kavcijo) za resnost ponudbe v višini – 1.190,00 EUR – na podračun 01333-6030721989, pri Upravi za javne prihodke Žalec. Znesek varščine se v nobenem primeru ne obrestuje. Uspelemu ponudniku bo varščina obračunana pri najemnini, neuspelemu pa vrnjena v roku 8 dni od izbire najugodnejšega ponudnika. d) Pisne ponudbe je potrebno predložiti z naslednjo vsebino: – ime in priimek oziroma firmo, naslov stalnega bivališča oziroma sedež ponudnika, številko transakcijskega računa, matično in davčno številko; – fizične osebe: potrdilo o državljanstvu ali kopijo osebnega dokumenta; – pravne osebe: izpisek iz AJPES-a, ki ne sme biti starejši od 90 dni; – pooblastilo, overjeno pri notarju, v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu; – ponujeno mesečno višino najemnine, ki ne sme biti nižja od izhodiščne najemnine; – potrdilo o plačilu varščine v višini mesečne najemnine; – izjava, da se strinja z vsemi pogoji razpisa z lastnoročnim podpisom ponudnika oziroma pooblaščenca; – podpisan osnutek pogodbe; – izjava ponudnika, da ponudba velja še 90 dni od dneva javnega odpiranja ponudb; – dokazilo, da je ponudnik registriran za opravljanje gostinske dejavnosti. e) Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo prispela najkasneje do 26. 3. 2013 do 12. ure, na naslov: Rdeča dvorana ŠRZ, Šaleška cesta 3, 3320 Velenje, z oznako: »Ne odpiraj – ponudba – javni razpis za oddajo gostinskega prostora v najem« Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja. Nepravočasne ali nepopolne ponudbe najemodajalec ne bo upošteval. VI. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika 1. Odpiranje ponudb bo v prostorih Rdeče dvorane (sejna soba v pritličju dvorane), Šaleška cesta 3, Velenje, dne 26. 3. 2013, ob 13. uri. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom oziroma s pooblastilom ponudnika. 2. Izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila komisija najemodajalca in vse ponudnike obvestila o izboru v roku 30 dni po odpiranju ponudb. 3. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je ponujena najvišja najemnina. 4. Najemodajalec na podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi najemne pogodbe z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko začeti postopek do sklenitve najemne pogodbe ustavi. VII. Informacije: vsa pojasnila v zvezi z najemom in ogledom predmeta najema v času razpisa lahko zainteresirani ponudniki dobijo v Rdeči dvorani Velenje pri direktorju Marjanu Klepcu, med 18. in 22. 3. 2013, med 8. in 10. uro, na tel. 03/898-74-00 ali e-mailu: info@srz-rdeca-dvorana.si.
Rdeča dvorana ŠRZ

AAA Zlata odličnost