Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2013 z dne 15. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2013 z dne 15. 3. 2013

Kazalo

820. Pravilnik o pomoči pri kritju pogrebnih stroškov v Občini Metlika, stran 2928.

Na podlagi 29. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12), 20. člena Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/84, Uradni list SFRJ, št. 83/89, Uradni list SRS, št. 5/90, Uradni list RS – stari, št. 26/90, 10/91, Uradni list RS/I, št. 17/91, Uradni list RS, št. 13/93, 66/93, 110/02, 2/04), 19. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 14/09 in 38/10) je Občinski svet Občine Metlika na 15. redni seji dne 28. februarja 2013 sprejel
P R A V I L N I K
o pomoči pri kritju pogrebnih stroškov v Občini Metlika
1. člen
Ta pravilnik ureja financiranje oziroma sofinanciranje pogrebnih stroškov iz proračuna Občine Metlika v primerih, kot jih določa 20. člen Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/84, Uradni list SFRJ, št. 83/89, Uradni list SRS, št. 5/90, Uradni list RS – stari, št. 26/90, 10/91, Uradni list RS/I, št. 17/91, Uradni list RS, št. 13/93, 66/93, 110/02, 2/04).
2. člen
Iz sredstev proračuna Občine Metlika se odobri plačilo oziroma doplačilo pogrebnih stroškov za pokojnika:
– ki je imel stalno prebivališče na območju Občine Metlika in nima dedičev;
– ki je imel stalno prebivališče na območju Občine Metlika in dediči niso sposobni poravnati stroškov pokopa;
– ki je bil najden, oziroma je umrl na območju Občine Metlika in za njega ni bilo mogoče ugotoviti občine stalnega prebivališča, in nima dedičev ali njegovi dediči niso sposobni poravnati stroškov pokopa.
Šteje se, da dediči niso sposobni poravnati stroškov pokopa, kadar so sami upravičeni do denarne socialne pomoči po Zakonu o socialnem varstvu ali nimajo lastnih prihodkov.
3. člen
Kljub izkazanemu dohodku dedičev lahko občina na podlagi mnenja centra za socialno delo o dejanskem materialnem stanju dedičev odkloni plačilo pogrebnih stroškov.
4. člen
Občina ima pravico do povračila pogrebnih stroškov iz zapuščine umrlega.
5. člen
Pogrebni stroški zajemajo najnujnejše stroške pokopa, ki še zagotavljajo primeren, pietetni odnos do pokojnika ter morebitni prevoz pokojnika.
Iz proračuna Občine Metlika se povrnejo stroški tisti fizični ali pravni osebi, ki je pokop organizirala, in sicer največ v višini 100 % nujnih stroškov pogreba v Republiki Sloveniji. Ti so določeni s Sklepom o vsebini storitev, ki sodijo v nujne stroške pogreba in Sklepom o višini nujnih stroškov pogreba in višini pogrebnine, ki ju objavi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
Izjemoma se lahko povrnejo višji stroški od 100 % nujnih stroškov pogreba v Republiki Sloveniji, kadar so ti stroški nastali zaradi prevoza pokojnika ali postopkov, ki zagotavljajo pietetni pokop v skladu z zakonom, ki ureja pokopališko in pogrebno dejavnost.
Kolikor je pokojnikovo zdravstveno zavarovanje vključevalo pravico do pogrebnine, Občina Metlika organizatorju pokopa povrne le razliko med višino 100 % nujnih stroškov pokopa v Republiki Sloveniji in višino sredstev pogrebnine, ki jo objavi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
6. člen
Na podlagi izkazanega dohodka in dejanskega materialnega stanja dedičev, ki ga občinski upravi s pisno vlogo predloži center za socialno delo, Občina Metlika ugotovi višino pomoči ter izda naročilnico.
Organizator pokopa po opravljeni storitvi izstavi zahtevek za stroške, ki jih povrne Občina Metlika, pri čemer mora biti zahtevku priložena točna specifikacija vseh stroškov pokopa ter računi za stroške, ki jih uveljavlja v zahtevku. Plačilo se izvede na račun organizatorja pogrebnih storitev v roku 30 dni od prejema zahtevka.
Izjemoma lahko dediči, na podlagi pisne vloge centra za socialno delo, naknadno uveljavljajo kritje oziroma sofinanciranje pogrebnih stroškov, vendar najkasneje 30 dni od dneva pokopa.
7. člen
V primeru ugotovitve, da so dediči ali druge osebe naročili izvedbo pogreba v večjem obsegu od nujnih stroškov na lastne stroške, lahko občina odkloni kritje pogrebnih stroškov.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-1/2013
Metlika, dne 28. februarja 2013
Župan
Občine Metlika
Darko Zevnik l.r.

AAA Zlata odličnost