Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2013 z dne 15. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2013 z dne 15. 3. 2013

Kazalo

Ob-1910/13 , Stran 895
Ob-1910/13
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02; 123/06 – ZFO-1, 7/07 Odl.US: U-I-35/04-11, 53/07, 65/07 Odl.US: U-I-276/05-11, 77/07 – UPB1, 56/08, 94/09 Odl.US: U-I-278/07-17, 4/10, 20/11, 100/11 Odl.US: U-I-210/10-10), Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08; 123/08, 8/11, 30/11 Odl.US: U-I-297/08-19, 90/12), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99; 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN, 107/10, 11/11 – UPB4, 110/11 – ZDIU12), Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2013 in 2014 (Uradni list RS, št. 104/12), Proračuna RS za leti 2013 in 2014 (Uradni list RS, št. 104/12), Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10) in Pravilnika o strokovnih komisijah (Uradni list RS, št. 38/12) Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport objavlja
javni razpis
za izbor kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine, ki jih bo v letih 2013–2014 (so)financirala Republika Slovenija iz dela proračuna, namenjenega za kulturo (v nadaljevanju: spomeniško-varstveni projektni razpis, oznaka: JPR2-SVP-2013-14)
1. Naziv in sedež izvajalca javnega razpisa: Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (v nadaljevanju ministrstvo), Masarykova ulica 16, Ljubljana. Opozorilo: naslov za pošiljanje predlogov je Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana. 2. Javni interes varstva dediščine Skladno z Ustavo Republike Slovenije država na svojem ozemlju skrbi za ohranjanje kulturne dediščine. Po Zakonu o varstvu kulturne dediščine je varstvo nepremične dediščine v javno korist. Javna korist varstva dediščine se določa v skladu s kulturnim, vzgojnim, razvojnim, simbolnim in identifikacijskim pomenom dediščine za državo in obsega tudi ohranitev dediščine in preprečevanje škodljivih vplivov. Javni interes na področju ohranjanja nepremične kulturne dediščine država udejanja z javnim razpisom za (so)financiranje spomeniškovarstvenih projektov. 3. Namen in cilji javnega razpisa Namen razpisa je zagotavljanje javnega interesa države s spodbujanjem obnavljanja in prezentacije kulturnih spomenikov. Cilji javnega razpisa so: – varstvo kulturne dediščine ter razvijanje zavesti o njenih vrednotah, – izboljšanje dostopnosti do kulturne dediščine in njenega komunikacijskega potenciala, – povečanje možnosti za trajnostni razvoj. 4. Predmet javnega razpisa Predmet razpisa je sofinanciranje kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine: Sklop 1: sofinanciranje izvedbe gradbeno-obrtniških posegov za ohranjanje kulturnovarstvenih sestavin razglašenih kulturnih spomenikov. Sklop 2: (so)financiranje izvedbe konservatorsko-restavratorskih posegov na razglašenih kulturnih spomenikih, ki niso statično ogroženi. Predmet razpisa niso: – kulturni spomeniki, ki so v postopku denacionalizacije ali je nerazrešeno vprašanje lastništva, – kulturni spomeniki, ki so upravičeni do proračunskih sredstev na podlagi Zakona o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe Republike Slovenije v kulturi (»kulturni tolar« – ZSNNPK-UPB1, Uradni list RS, št. 14/03-UPB-1 in 77/08) in še niso porabili vseh sredstev, določenih v tem zakonu, – objekti znotraj naselbinskih, krajinskih in arheoloških spomenikov, ki sami niso razglašeni za kulturni spomenik, – dediščina, razglašena za kulturni spomenik z aktom o začasni razglasitvi, – dediščina, razglašena za kulturni spomenik po objavi tega razpisa. 5. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet tega javnega razpisa Skupna višina razpoložljivih sredstev Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje projektov v letih 2013 in 2014 po tem razpisu, je skupaj 1.900.000,00 EUR, in sicer: Sklop 1: Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje projektov sklopa 1, znaša skupaj 1.500.000,00 EUR, in sicer 700.000,00 EUR v letu 2013 in 800.000,00 EUR v letu 2014. Sklop 2: Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje projektov sklopa 2, znaša skupaj 400.000,00 EUR, in sicer 200.000,00 EUR v letu 2013 in 200.000,00 EUR v letu 2014. Razpoložljiva sredstva bremenijo proračunsko postavko ministrstva, pp 455010 Spomeniki, skupina projektov: 3511-06-9932 Kulturni spomeniki – SV projekti in intervencije. Višina in delež sofinanciranja Sklop 1: ministrstvo sofinancira posamezen odobreni projekt sklopa 1 do 50 % celotne vrednosti upravičenih stroškov, vendar v obeh letih skupaj največ 200.000 EUR. Sklop 2: ministrstvo sofinancira posamezen odobreni projekt sklopa 2 do 100 % celotne vrednosti upravičenih stroškov, vendar v obeh letih skupaj največ 100.000,00 EUR. 6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskih letih 2013 in 2014 v skladu z dinamiko, določeno v pogodbi o sofinanciranju projekta, in v plačilnih rokih, kot jih bo določal veljavni predpis, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije. Ministrstvo bo iz sredstev posameznega proračunskega leta sofinanciralo upravičene stroške posameznega projekta na podlagi izstavljenih zahtevkov za izplačilo in zahtevanih dokazil. Za sredstva, ki jih bodo upravičenci želeli črpati v letu 2013, bodo morali posredovati oziroma poslati zahtevke za izplačilo na ministrstvo najpozneje do 30. 10. 2013, ko bodo morali biti zahtevki skupaj z vsemi zahtevanimi dokazili tudi dostavljeni v vložišče ministrstva. Za sredstva, ki jih bodo upravičenci želeli črpati v letu 2014, bodo morali posredovati oziroma poslati zahtevke za izplačilo na ministrstvo najkasneje do 30. 10. 2014, ko bodo morali biti zahtevki skupaj z vsemi zahtevanimi dokazili tudi dostavljeni v vložišče ministrstva. 7. Upravičeni stroški Vrste upravičenih aktivnosti in upravičenih stroškov V (so)financiranje so vključeni samo upravičeni stroški, opredeljeni v nadaljevanju po posameznih sklopih. Lastno delo oziroma lastni material brez računov ne spadata med upravičene stroške. Izboljšave, ki sledijo napredku tehnike in ne prispevajo k ohranjanju kulturnovarstvenih vrednot enot kulturnega spomenika, ne sodijo med upravičene stroške. Stroški in izdatki so upravičeni, če: – so s projektom neposredno povezani, so potrebni za njegovo izvedbo in so v skladu s cilji razpisa, – so dejansko nastali za dela, ki so bila opravljena; za blago, ki je bilo dobavljeno oziroma za storitve, ki so bile izvedene, – so prepoznani v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarja, – nastanejo in so plačani v obdobju upravičenosti, – temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih listinah in – so izkazani v skladu z nacionalnimi predpisi. Davek na dodano vrednost se šteje kot upravičen strošek, razen če je predlagatelj projekta hkrati izvajalec predlaganih posegov/del in je davčni zavezanec. Ministrstvo bo kot dokazilo upravičenosti stroškov upoštevalo izključno naslednja dokazila: kopije bančnih izpisov nakazil, kopije virmanov oziroma položnic, ne bo pa upoštevalo listin o kompenzaciji in podobnih posrednih oblik, ki ne zajemajo neposrednega plačila pogodbenih del Sklop 1: Upravičeni stroški so stroški gradbeno-obrtniških posegov za ohranjanje kulturnovarstvenih lastnosti na kulturnih spomenikih, skladnih s kulturnovarstvenimi pogoji, in so: – stroški sanacije temeljev, – stroški sanacije sten (zidovi), – stroški sanacije stropov, – stroški sanacije stopnišč, – stroški sanacije strešnih konstrukcij in streh – kritin, – stroški sanacije notranjih in zunanjih ometov (fasade), – stroški sanacije stavbnega pohištva (okna, vrata), – stroški sanacije stavbno-kleparskih elementov, – stroški sanacije tlakov, – drugi stroški, ki pripomorejo oziroma omogočajo ohranjanje kulturnovarstvenih lastnosti spomenika. Stroški tistih del, ki neposredno ne pripomorejo k ohranjanju kulturnovarstvenih lastnosti spomenika (npr. elektro in vodoinstalacijskih del, notranje opreme, ogrevalnih sistemov, gradbenega nadzora in podobno), niso predmet sofinanciranja ministrstva. Sklop 2: Upravičeni stroški so stroški za izvedbo vseh konservatorsko-restavratorskih posegov po Katalogu konservatorsko-restavratorskih del na nepremičnih spomenikih in stavbni dediščini. Katalog je priložen razpisni dokumentaciji. Obdobje upravičenosti stroškov: Stroški so upravičeni le, če bodo nastali v letu 2013 in/ali 2014, pri čemer za leto 2014 velja samo do roka za končanje projekta. Vsa dela morajo biti zaključena do 30. 10. 2014, ko je tudi rok za predložitev zadnjega zahtevka za izplačilo. Dvojno financiranje Dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki so bili že povrnjeni iz kateregakoli drugega vira, ni dovoljeno. V primeru ugotovitve dvojnega financiranja bo ministrstvo prekinilo izplačevanje sredstev in odstopilo od pogodbe ter zahtevalo vračilo sredstev v višini vseh izplačanih sredstev vključno z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila. 8. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu Pogoji za sklop 1: 1. Enota kulturne dediščine, na kateri bodo izvedeni posegi, mora biti razglašena za kulturni spomenik. 2. Predlagatelj – upravičenec do sredstev razpisa – je lahko le (so)lastnik, njegov pooblaščenec ali upravljavec kulturnega spomenika z ustreznim dokazilom. Dokazila: A) Izjava o lastništvu (gl. Prijavni obrazec): lastnik se izjavi o lastništvu in s svojim podpisom jamči za resničnost podatkov. Če sprememba lastništva še ni vpisana v zemljiško knjigo, mora lastnik predložiti upravno overjeno kopijo pravnega posla (kupoprodajna pogodba). B) Soglasje (so)lastnikov (gl. Prijavni obrazec): (samo v primeru, če je več solastnikov objekta). V primeru solastništva je obvezna priloga pisno soglasje vseh solastnikov. C) Pooblastilo za upravljanje (gl. Prijavni obrazec): (samo v primeru, če je predlagatelj upravljavec). Če je predlagatelj upravljavec, mora poleg lastnikove izjave o lastništvu predložiti tudi uradno dokazilo o upravljanju. Č) Pisno pooblastilo za podpis, kadar obrazce ali priloge vloge podpiše pooblaščenec odgovorne osebe (samo v primeru, da je predlagatelj pooblaščenec). 3. Predlagatelj mora imeti zagotovljena finančna sredstva v višini najmanj 50 % upravičenih stroškov predlaganih posegov Dokazilo: Izjava o sofinancerskem deležu (gl. Prijavni obrazec). 4. Vrednost zaprošenih sredstev sofinanciranja upravičenih stroškov, ki jih krije ministrstvo, ne sme biti večja od 200.000 EUR. 5. Prijavljeni projekt mora imeti zaprto finančno konstrukcijo, kar pomeni, da mora imeti predlagatelj v celoti zagotovljena sredstva za izvedbo projekta, upoštevaje tudi pričakovana sredstva z naslova tega razpisa, ki so omejena z vrednostjo iz prejšnje točke. Če kateri od drugih virov, ki jih predlagatelj v finančni konstrukciji predvideva, dejansko ne bo pridobljen, jih mora zagotoviti predlagatelj iz lastnih virov. 6. Projekt se mora zaključiti najpozneje do 30. 10. 2014. Do tega datuma mora biti projekt fizično končan, kar pomeni zaključek vseh del. 7. Predlagatelj mora za predlagane posege na kulturnem spomeniku priložiti grafične priloge, izdelane v obliki idejnega projekta oziroma izvleček iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) po Zakonu o graditvi objektov. Priloge niso obvezne za zamenjavo kritine. Dokazilo: zgoraj navedene grafične priloge. 8. Predlagatelj mora za predlagane posege na kulturnem spomeniku pridobiti kulturnovarstvene pogoje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije (v nadaljevanju: ZVKDS). Dokazilo: kopija kulturnovarstvenih pogojev. 9. Predlagatelj mora za predlagane posege na kulturnem spomeniku pridobiti kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. Dokazilo: kopija kulturnovarstvenega soglasja. 10. Predlagatelj mora za predlagane posege na kulturnem spomeniku pridobiti potrjen konservatorski načrt – če tako določajo kulturnovarstveni pogoji. Dokazilo: kopija potrjenega konservatorskega načrta ali izjava predlagatelja, da je skladno s 16. členom Pravilnika o konservatorskem načrtu (Uradni list RS, št. 66/09) predal dva tiskana in digitalni izvod izvoda konservatorskega načrta ZVKDS; v izjavi morajo biti navedeni datum predaje in organizacijska enota ZVKDS (gl. Prijavni obrazec). 11. Predlagatelj mora za predlagane posege na kulturnem spomeniku pridobiti veljavno gradbeno dovoljenje, če je to potrebno po Zakonu o graditvi objektov. Dokazilo: kopija veljavnega gradbenega dovoljenja. 12. Predlagatelj mora objektivno ovrednotiti obseg upravičenih stroškov projekta. Za predlagane posege na kulturnem spomeniku mora pridobiti popis del in predračun. Dokazili: A) popis del in predračun z datumom v letu 2012 ali 2013, skladna z vsebino projekta in grafičnimi prilogami in potrjena s strani izvajalca del in ZVKDS, B) Tabela upravičenih stroškov (gl. Prijavni obrazec), potrjeno s strani odgovornega konservatorja. 13. Predlagatelj mora prikazati dejansko stanje kulturnega spomenika s pomočjo fotografske dokumentacije, iz katere je razvidno fizično stanje varovanih elementov spomenika, ki bodo predmet sofinanciranja (posnetki ne smejo biti starejši od 2 mesecev). Dokazilo: fotografska dokumentacija – zaželena je v tiskani obliki. 14. Predlagatelj v primeru, da kulturnemu spomeniku grozi uničenje ali porušitev, pridobi izjavo strokovnega oziroma sodnega izvedenca, da kulturnemu spomeniku grozi uničenje ali porušitev. Dokazilo: Izjavo o ogroženosti kulturnega spomenika (gl. Prijavni obrazec) – neobvezna priloga. 15. Predlagatelj v primeru, da kulturnemu spomeniku zaradi poškodb in nevarnosti uničenja in porušitve grozi izguba varovanih vrednot, pridobi statično poročilo, potrjeno od strokovnega izvedenca, registriranega pri ustrezni zbornici, ki ni sodeloval pri izdelavi investicijsko-tehnične dokumentacije, ali od sodnega izvedenca za področje gradbeništva. Dokazilo: statično poročilo – neobvezna priloga. 16. Predlagatelj mora priložiti podpisano Izjavo – splošno (gl. Prijavni obrazec): – da je lastništvo kulturnega spomenika nesporno in da v zvezi z vprašanjem lastništva kulturnega spomenika ne poteka noben postopek, – da vsaj v petih letih po koncu projekta ne bo prišlo do sprememb lastništva kulturnega spomenika oziroma da bo v primeru, da bo v petih letih po koncu projekta prišlo do prodaje ali izgube lastništva nad spomenikom iz drugih razlogov vrnil javna sredstva, ki bodo vložena v spomenik, – da bo zagotavljal dostopnost kulturnega spomenika javnosti, – da bo spoštoval predpise s področja graditve, – da je oziroma bo zunanje izvajalce izbral v skladu s predpisi s področja javnega naročanja, – da bo zagotovil gradbeni nadzor nad izvedbo projekta skladno z Zakonom o graditvi objektov, če bo šlo za posege v kulturni spomenik, pri katerih je gradbeni nadzor potreben v skladu s predpisi s področja graditve, – da ima v celoti zagotovljena sredstva za izvedbo projekta, upoštevaje tudi pričakovana sredstva z naslova tega razpisa, ki so omejena z vrednostjo, opredeljeno v razpisu (če kateri od drugih virov, ki jih predvideva v finančni konstrukciji, dejansko ne bo pridobljen, jih bo zagotovil iz lastnih virov), – da je seznanjen s tem, da kot ustrezno dokazilo o upravičenosti stroškov ministrstvo upošteva le kopije bančnih izpisov nakazil, kopije virmanov oziroma položnic, ne upošteva pa listin o kompenzaciji in podobnih posrednih oblik, ki ne zajemajo neposrednega plačila pogodbenih del, – da bo po prejetem zadnjem izplačilu sredstev z naslova tega razpisa ministrstvu v roku 30 dni posredoval dokazila o vseh izplačilih izvajalcem, – da je seznanjen, da sofinanciranje projekta ne predstavlja državne pomoči, – da bo zagotavljal dostopnost dokumentacije o projektu ministrstvu, revizijskim organom ter drugim nadzornim organom, – da je seznanjen s posledicami, ki bi nastale ob ugotovitvi neupoštevanja veljavne zakonodaje in navodil, pogodbenih določil, dvojnega financiranja, nenamenske porabe sredstev, – da je seznanjen z javno objavo imena projekta, naziva predlagatelja in zneska javnih sredstev, ki bodo dodeljena projektu in izplačana ob koncu projekta, – da jamči za resničnost in popolnost vseh navedenih podatkov. 17. Dodatna pogoja v primeru, da je predlagatelj občina: 17.1. Projekt mora biti uvrščen v veljavni načrt razvojnih programov (NRP) občine (tretji del aktualnega proračuna občine). Naziv projekta in viri financiranja morajo biti v investicjskem dokumentu, v vlogi in v proračunu (v NRP) identični. Če naziv in/ali viri niso identični, mora predlagatelj priložiti izjavo, da bo do prvega zahtevka za izplačilo uskladil NRP. Dokazila: A) kopija veljavnega akta (odloka) o proračunu občine, žigosana in podpisana od odgovorne osebe predlagatelja, B) kopija izpisa načrta razvojnih programov (tretji del proračuna), in sicer stran z jasno označeno vrstico projekta, ki je predmet prijave; žigosana in podpisana od odgovorne osebe predlagatelja, C) Izpolnjen Obrazec št. 3 »Podatki o projektih v načrtu razvojnih programov 2013-2016 (gl. Prijavni obrazec), Č) Izjava o uskladitvi načrta razvojnih programov (gl. Prijavni obrazec) – obvezno le v primeru, če podatki niso uskaljeni. 17.2. Predlagatelj mora predložiti dokument identifikacije investicijskega projekta (v nadaljevanju DIIP) ali investicijski program (v nadaljevanju: IP), izdelan v skladu z določili Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06; 54/10). DIIP oziroma IP mora biti s pisnim sklepom potrjen od pristojnega organa predlagatelja. Dokazili: A) kopija sklepa pristojnega organa občine o potrditvi investicijskega dokumenta B) kopija DIIP ali IP, izdelanega v skladu z določili Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06; 54/10). Pogoji za sklop 2: 1. Enota kulturne dediščine, na kateri bodo izvedeni posegi, mora biti razglašena za kulturni spomenik. 2. Predlagatelj – upravičenec do sredstev razpisa – je lahko le (so)lastnik, njegov pooblaščenec ali upravljavec kulturnega spomenika z ustreznim dokazilom. Dokazila: A) Izjava o lastništvu (gl. Prijavni obrazec): lastnik se izjavi o lastništvu in s svojim podpisom jamči za resničnost podatkov. Če sprememba lastništva še ni vpisana v zemljiško knjigo, mora lastnik predložiti upravno overjeno kopijo pravnega posla (kupoprodajna pogodba). B) Soglasje (so)lastnikov (gl. Prijavni obrazec): (samo v primeru, če je več solastnikov objekta). V primeru solastništva je obvezna priloga pisno soglasje vseh solastnikov. C) Pooblastilo za upravljanje (gl. Prijavni obrazec): (samo v primeru, če je predlagatelj upravljavec). Če je predlagatelj upravljavec, mora poleg lastnikove izjave o lastništvu predložiti tudi uradno dokazilo o upravljanju. Č) Pisno pooblastilo za podpis, kadar obrazce ali priloge vloge podpiše pooblaščenec odgovorne osebe: (samo v primeru, da je predlagatelj pooblaščenec). 3. Vrednost zaprošenih sredstev sofinanciranja upravičenih stroškov, ki jih krije ministrstvo, ne sme biti večja od 100.000 EUR. 4. Prijavljeni projekt mora imeti zaprto finančno konstrukcijo, kar pomeni, da mora imeti predlagatelj v celoti zagotovljena sredstva za izvedbo projekta, upoštevaje tudi pričakovana sredstva z naslova tega razpisa, ki so omejena z vrednostjo iz prejšnje točke. Če kateri od drugih virov, ki jih predlagatelj v finančni konstrukciji predvideva, dejansko ne bo pridobljen, jih mora zagotoviti predlagatelj iz lastnih virov. 5. Projekt se mora zaključiti najpozneje do 30. 10. 2014. Do tega datuma mora biti projekt fizično končan, kar pomeni zaključek vseh del. 6. Predlagatelj mora pridobiti potrdilo Restavratorskega centra ZVKDS, da gre za konservatorsko-restavratorske posege po sprejetem Katalogu konservatorsko-restavratorskih del na nepremičnih spomenikih in stavbni dediščini, ki ga je pripravil ZVKDS v septembru 2003 in ga dopolnil v letu 2007. Dokazilo: potrdilo Restavratorskega centra ZVKDS (gl. Prijavni obrazec). 7. Predlagatelj mora za predlagane posege na kulturnem spomeniku pridobiti kulturnovarstvene pogoje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije (v nadaljevanju: ZVKDS). Dokazilo: kopija kulturnovarstvenih pogojev. 8. Predlagatelj mora za predlagane posege na kulturnem spomeniku pridobiti kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. Dokazilo: kopija kulturnovarstvenega soglasja. 9. Predlagatelj mora za predlagane posege na kulturnem spomeniku pridobiti potrjen konservatorski načrt – če tako določajo kulturnovarstveni pogoji. Dokazilo: kopija potrjenega konservatorskega načrta ali izjava predlagatelja, da je skladno s 16. členom Pravilnika o konservatorskem načrtu (Uradni list RS, št. 66/09) predal dva tiskana in digitalni izvod izvoda konservatorskega načrta ZVKDS; v izjavi morajo biti navedeni datum predaje in organizacijska enota ZVKDS (gl. Prijavni obrazec). 10. Predlagatelj mora objektivno ovrednotiti obseg upravičenih stroškov projekta. Za predlagane posege na kulturnem spomeniku mora pridobiti popis del in predračun. Dokazilo: popis del in predračun z datumom v letu 2012 ali 2013, skladna z vsebino projekta in grafičnimi prilogami in potrjena s strani izvajalca del in ZVKDS, 11. Predlagatelj mora prikazati dejansko stanje kulturnega spomenika s pomočjo fotografske dokumentacije, iz katere je razvidno fizično stanje varovanih elementov spomenika, ki bodo predmet sofinanciranja (posnetki ne smejo biti starejši od 2 mesecev). Dokazilo: fotografska dokumentacija – zaželena je v tiskani obliki. 12. Predlagatelj v primeru, da kulturnemu spomeniku grozi uničenje ali porušitev, pridobi izjavo strokovnega oziroma sodnega izvedenca, da kulturnemu spomeniku grozi uničenje ali porušitev. Dokazilo: izjava o ogroženosti kulturnega spomenika (gl. Prijavni obrazec) – neobvezna priloga. 13. Predlagatelj mora priložiti podpisano Izjavo – splošno (gl. Prijavni obrazec): – da je lastništvo kulturnega spomenika nesporno in da v zvezi z vprašanjem lastništva kulturnega spomenika ne poteka noben postopek, – da vsaj v petih letih po koncu projekta ne bo prišlo do sprememb lastništva kulturnega spomenika oziroma da bo v primeru, da bo v petih letih po koncu projekta prišlo do prodaje ali izgube lastništva nad spomenikom iz drugih razlogov vrnil javna sredstva, ki bodo vložena v spomenik, – da bo zagotavljal dostopnost kulturnega spomenika javnosti, – da bo spoštoval predpise s področja graditve, – da je oziroma bo zunanje izvajalce izbral v skladu s predpisi s področja javnega naročanja, – da bo zagotovil gradbeni nadzor nad izvedbo projekta skladno z Zakonom o graditvi objektov, če bo šlo za posege v kulturni spomenik, pri katerih je gradbeni nadzor potreben v skladu s predpisi s področja graditve, – da ima v celoti zagotovljena sredstva za izvedbo projekta, upoštevaje tudi pričakovana sredstva z naslova tega razpisa, ki so omejena z vrednostjo opredeljeno v razpisu (če kateri od drugih virov, ki jih predvideva v finančni konstrukciji, dejansko ne bo pridobljen, jih bo zagotovil iz lastnih virov), – da je seznanjen s tem, da kot ustrezno dokazilo o upravičenosti stroškov ministrstvo upošteva le kopije bančnih izpisov nakazil, kopije virmanov oziroma položnic, ne upošteva pa listin o kompenzaciji in podobnih posrednih oblik, ki ne zajemajo neposrednega plačila pogodbenih del, – da bo po prejetem zadnjem izplačilu sredstev z naslova tega razpisa ministrstvu v roku 30 dni posredoval dokazila o vseh izplačilih izvajalcem, – da je seznanjen, da sofinanciranje projekta ne predstavlja državne pomoči, – da bo zagotavljal dostopnost dokumentacije o projektu ministrstvu, revizijskim organom ter drugim nadzornim organom, – da je seznanjen s posledicami, ki bi nastale ob ugotovitvi neupoštevanja veljavne zakonodaje in navodil, pogodbenih določil, dvojnega financiranja, nenamenske porabe sredstev, – da je seznanjen z javno objavo imena projekta, naziva predlagatelja in zneska javnih sredstev, ki bodo dodeljena projektu in izplačana ob koncu projekta, – da jamči za resničnost in popolnost vseh navedenih podatkov. 9. Kriteriji za izbor projektov upravičencev, ki izpolnjujejo pogoje Kriteriji Vloge se bodo ocenjevale po naslednjih kriterijih: Kriterij 1: ogroženost spomenika zaradi človekovih ali drugih zunanjih vplivov: – kulturni spomenik ima manjše poškodbe, ki ne ogrožajo varovanih lastnosti spomenika (1 točka); – kulturni spomenik ima poškodbe, ki ogrožajo posamezne varovane lastnosti spomenika (5 točk); – kulturnemu spomeniku zaradi poškodb in nevarnosti uničenja in porušitve grozi izguba varovanih lastnosti, kar mora biti potrjeno od strokovnega izvedenca, registriranega pri ustrezni zbornici, ki ni sodeloval pri izdelavi investicijsko-tehnične dokumentacije, ali od sodnega izvedenca (10 točk). Kriterij 2: pomembnost spomenika: – kulturni spomenik je razglašen za spomenik lokalnega pomena oziroma je bil razglašen za spomenik pred uveljavitvijo Zakona o varstvu kulturne dediščine (0 točk); – kulturni spomenik je razglašen za spomenik državnega pomena (10 točk); – kulturni spomenik je na seznamu svetovne dediščine Unesca, na poskusnem seznamu svetovne dediščine Unesca ali seznamu Znaka evropske kulturne dediščine (15 točk). Kriterij 3: zagotovljena lastna finančna sredstva predlagatelja projekta: – predlagatelj ima zagotovljena finančna sredstva v višini nad 20 % do vključno 50 % vrednosti projekta (velja samo za sklop 2) (1 točka); – predlagatelj ima zagotovljena finančna sredstva v višini nad 50 % do vključno 70 % vrednosti projekta (2 točki); – predlagatelj ima zagotovljena finančna sredstva v višini nad 70 % do vključno 80 % vrednosti projekta (3 točke); – predlagatelj ima zagotovljena finančna sredstva v višini nad 80 % do vključno 90 % vrednosti projekta (4 točke); – predlagatelj ima zagotovljena finančna sredstva v višini nad 90 % vrednosti projekta (5 točk). Kriterij 4: pomembnost projekta za vlogo v javnem dogajanju in za popularizacijo spomenika ter povezanost z drugimi razvojnimi projekti ali programi: – projekt je pomemben na lokalni ravni, vendar brez povezav z drugimi razvojnimi projekti in programi (0 točk); – projekt je pomemben na lokalni ravni in ima izkazane povezave z drugimi razvojnimi projekti in programi (1 točka); – projekt je pomemben na regionalni ravni in ima izkazane povezave z drugimi razvojnimi projekti in programi (3 točke); – projekt je pomemben na državni in širši ravni in ima izkazane povezave z drugimi razvojnimi projekti in programi (5 točk). Največje možno število doseženih točk po kriterijih je 35. Dodatne točke za izvajanje določil Zakona o Triglavskem narodnem parku (Uradni list RS, št. 52/10): Če je lokacija kulturnega spomenika na območju iz 9. člena Zakona o Triglavskem narodnem parku, se projektu za namen izvajanja 10. in 11. člena Zakona o Triglavskem narodnem parku (Uradni list RS, št. 52/10) dodeli dodatne 4 točke (10 odstotkov od najvišjega možnega števila točk po kriterijih). Skupno število točk: 39. 10. Odpiranje vlog, prispelih na razpis Vloge, prispele na razpis, bo odprla komisija za odpiranje vlog, imenovana s strani ministra, pristojnega za kulturo. Izpolnjevanje pogojev se bo ugotavljalo na osnovi obveznih obrazcev in dokazil, navedenih v razpisni dokumentaciji. Vloge, ki ne bodo izpolnjevale vseh pogojev, bo komisija izločila iz nadaljnjega postopka. Vloga, prispela na razpis, je pravočasna, če je prispela v roku, določenem v besedilu razpisa oziroma če bo do tega roka oddana s priporočeno pošiljko. Vloga je popolna, če vsebuje vse obvezne sestavine, ki jih določa besedilo razpisa. Za popolno se šteje tudi nepopolna vloga, ki jo je stranka v celoti dopolnila v predpisanem roku. Upravičena oseba je tista oseba, katere vloga izpolnjuje pogoje, določene v besedilu razpisa. Izpolnjevanje pogojev se ugotavlja na podlagi obveznih dokazil in vloge stranke. Odpiranje se bo začelo 16. 4. 2013 ob 10. uri, v prostorih ministrstva, na naslovu Metelkova 4, Ljubljana. Odpirale se bodo samo v roku dostavljene in pravilno označene ovojnice, ki bodo vsebovale vloge, in sicer v vrstnem redu, v katerem so bile predložene. Predlagatelje pravočasnih nepopolnih vlog bo komisija pisno pozvala k dopolnitvi vlog. Rok za dopolnitev vloge bo 5 dni. Vlogo bo potrebno dopolniti v skladu s pozivom za dopolnitev na način, da bo v svoji končni obliki celovita in v vseh sestavinah usklajena, kot je zahtevano v razpisu. Ministrstvo bo izbralo predloge projektov po postopku, kot ga določa Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov. 11. Popolnost vlog Predlagatelj mora za popolnost vloge za sklop 1 oziroma sklop 2 predložiti: – izpolnjen, podpisan in žigosan Prijavni obrazec (in sicer mora biti podpisan in žigosan (v primeru pravne osebe) na vseh zahtevanih mestih), – popolno dokumentacijo, opredeljeno v poglavju 8 Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu, – in podpisan vzorec pogodbe, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, parafiran na vsaki strani (Vzorec pogodbe le podpišete, s tem jamčite, da ste seznanjeni z okvirno vsebino. V pogodbo ne vpisujte svojih podatkov. Žigosanje ni potrebno.). Vloga je popolna, če vsebuje vse obvezne sestavine, ki jih določa besedilo razpisa, in vloga se šteje za popolno tudi, če jo predlagatelj po pozivu v danem roku dopolni tako, da vsebuje vse obvezne vsebine. 12. Zavrženje vlog Na podlagi ugotovitev zapisnika o odpiranju oziroma dopolnjevanju vlog bo minister, pristojen za kulturo, s posamičnim sklepom zavrgel vlogo, ki ne bo pravočasna ali popolna ali ki je ne bo vložila upravičena oseba. 13. Ocenjevanje in vrednotenje vlog Ocenjevanje in vrednotenje ustreznih vlog bo izvedla strokovna komisija, pristojna za področje nepremične kulturne dediščine (v nadaljevanju: strokovna komisija). Ocenjevale se bodo pravočasno prispele in popolne vloge upravičenih predlagateljev skladno s pogoji in kriteriji razpisa. Strokovna komisija bo ocenila in ovrednotila projekte glede na v razpisu določen namen in cilje, cilje kulturne politike ter strokovne in druge kriterije za ocenjevanje in vrednotenje projekta, kot so določeni v objavi razpisa. Ocenjevala bo vsak sklop posebej. Če se bo ugotovila nepravilnost, ki bi povzročila odprto finančno konstrukcijo, se bo vloga kot neustrezna zavrnila. Ministrstvo si pridržuje pravico zahtevati od predlagateljev dodatna pojasnila o projektu ter načrtovanih aktivnostih in stroških. Poziv za posredovanje dodatnih pojasnil bo predlagateljem posredovan po pošti na naslov predlagatelja, naveden v prijavnem obrazcu. Če pojasnila ne bodo posredovana v roku in na način, določen v pozivu, bo strokovna komisija načrtovane aktivnosti oziroma stroške, za katere se zahteva dodatno pojasnilo, izločila kot neupravičene ter projekt ustrezno ocenila glede na postavljena merila. Na razpisu bodo izbrani tisti projekti, ki bodo v postopku izbire ocenjeni oziroma ovrednoteni višje. Komisija lahko glede na število popolnih vlog in vrednosti zaprošenih sredstev določi nižjo zgornjo mejo (so)financiranja s strani ministrstva. 14. Obvestilo strankam: v 60 dneh od zaključka odpiranja vlog, prispelih na razpis, bo ministrstvo pisno obvestilo upravičene predlagatelje, ki bodo podali pravočasne in popolne vloge, o dejstvih in okoliščinah, pomembnih za izdajo odločbe, ter predlogu strokovne komisije, obvestilo pa bo lahko vsebovalo tudi mnenje strokovne službe. V obvestilu bo določen rok, do katerega bo imel predlagatelj možnost, da se izjavi o navedbah v obvestilu. Strokovna komisija bo obravnavala v roku prispele odzive strank na obvestilo in oblikovala končni predlog sofinanciranja programov oziroma projektov. 15. Izbor Na podlagi končnega predloga strokovne komisije bo minister, pristojen za kulturo, izdal o vsaki ustrezni vlogi, prispeli na razpis, posamično odločbo, s katero bo odločil o odobritvi ter deležu sofinanciranja ali o zavrnitvi sofinanciranja posameznega projekta. Na podlagi dokončne odločbe bo sklenjena pogodba, s katero se bodo uredile medsebojne pravice in obveznosti ministrstva in predlagatelja (v nadaljevanju: izvajalec), katere projekt bo izbran na podlagi razpisa. Ministrstvo bo poslalo izvajalcu pogodbo in ga pozvalo k podpisu. Izvajalec bo moral podpisano pogodbo vrniti v 15 dneh od prejema, sicer se bo štelo, da je izvajalec odstopil od sofinanciranja projekta z javnimi sredstvi, da pogodba ne bo sklenjena in da bo ministrstvo prosto obveznosti, ki bi zanj izhajale iz odločbe o sofinanciranju. Rok za podpis pogodbe se bo lahko podaljšal, če bo izvajalec ministrstvu pisno sporočil objektivne razloge za podaljšanje roka. Ministrstvo si pridržuje pravico, da predlagatelju na podlagi utemeljenih razlogov predlaga nižjo višino sofinanciranja od zaprošene in zahteva prilagoditev finančnega načrta predlagatelja, predvsem če bo strokovna komisija ugotovila: – da je predlagatelj kot upravičene stroške navedel tudi stroške, ki niso upravičeni do sofinanciranja, – da je prišlo do računske napake, – da bo investicija ustvarjala prihodke, – da so posamezne postavke v finančnem načrtu ocenjene previsoko, – če je presežek razpoložljivih sredstev nižji od zaprošenega. Nestrinjanje predlagatelja s predlogom strokovne komisije se bo štelo kot odstop od vloge. Razpoložljiva sredstva se bodo ponudila naslednjemu najvišje ocenjenemu upravičencu. Del sredstev na razpisu lahko ostane nerazporejen, če ne bo zadoščal za pokrivanje celotne načrtovane vrednosti sofinanciranja, ki bo opredeljena v finančnem načrtu vloge, ki bi bila naslednja upravičena do sofinanciranja. 16. Objava rezultatov razpisa: rezultati razpisa bodo objavljeni na spletnih straneh ministrstva. 17. Splošne informacije Ministrstvo si pridržuje pravico: – da ne sklene pogodbe s predlagateljem odobrenega projekta, če se v času od oddaje vloge do sklenitve pogodbe spremenijo pogoji, na osnovi katerih je bil projekt izbran za sofinanciranje, – da ne sklene pogodbe s predlagateljem odobrenega projekta, če je izvajalec projekta ZVKDS, ki ima za ta namen zagotovljena proračunska sredstva z odločbo ministrstva, – da ne sklene pogodbe, če predlagatelj odobrenega projekta ne predloži v določenem roku vseh dokumentov/dokazil, potrebnih za sklenitev pogodbe, – da v primeru spremembe zakonodaje s predmetnega področja zahteva od predlagatelja projekta predložitev dodatnih dokazil, – da se lahko spremeni, odloži ali prekine sofinanciranje, če bodo sredstva proračuna, namenjena kulturi, v času veljavnosti pogodbe o sofinanciranju manjša, kot so bila predvidena ob podpisu pogodbe, – da ne sklene pogodbe s predlagateljem odobrenega projekta oziroma da odstopi od pogodbe, če predlagatelj prekorači rok za dokončanje projekta; v tem primeru mora predlagatelj odobrenega projekta vrniti prejeta sredstva z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev do končnega poplačila. 18. Informacije javnega značaja Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja s pogoji in z merili razpisa ter pripadajoče razpisne dokumentacije. Upravičenec se s predložitvijo vloge na javni razpis strinja z javno objavo podatkov o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih. Objavljeni bodo osnovni podatki o projektu in prejemniku finančnih sredstev skladno z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo. Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja, razen tistih, ki jih predlagatelji posebej označijo, in sicer poslovne skrivnosti, osebni podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-UPB2, Uradni list RS, št. 51/06, v nadaljevanju: ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Predlagatelji morajo pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če predlagatelj ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo ministrstvo lahko domnevalo, da vloga po stališču predlagatelja ne vsebuje poslovnih skrivnosti, osebnih podatkov in drugih izjem iz 6. člena ZDIJZ. 19. Način, kraj in rok prijave Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih iz pripadajoče razpisne dokumentacije ter mora vsebovati vse zahtevane priloge in podatke, določene v razpisu. Število vlog (projektov), ki jih predlaga posamezen predlagatelj, ni omejeno, vendar se mora vsaka vloga (projekt) nanašati izključno na en kulturni spomenik. Predlagatelj za posamezni kulturni spomenik lahko predloži le eno vlogo na sklop 1 in eno vlogo na sklop 2. Vsaka vloga mora biti poslana v ločeni kuverti. Vloga mora biti predložena vložišču Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Maistrova 10, 1000 Ljubljana do 15. 4. 2013 oziroma najkasneje ta dan oddana kot priporočena pošiljka v zapečateni ovojnici z izpisom na prednji strani: »Ne odpiraj – prijava na spomeniško-varstveni projektni razpis 2013–2014: sklop št. ____ (1 ali 2)«. Na hrbtni strani ovojnice morata biti obvezno navedena ime (naziv) in polni naslov (sedež) predlagatelja. Za prepozno se šteje vloga, ki ni prispela (osebno ali priporočeno po pošti) v glavno pisarno ministrstva do navedenega roka. Nepravilno označene ovojnice in vloge, ki ne bodo prispele pravočasno, bodo neodprte vrnjene predlagateljem. Če iz nepravilno označene ovojnice ne bo mogoče ugotoviti pošiljatelja, bo ovojnica komisijsko odprta zaradi ugotovitve naziva in naslova predlagatelja ter nato vrnjena pošiljatelju. Vloga in vsi njeni sestavni deli morajo biti predloženi v slovenskem jeziku. 20. Razpisna dokumentacija in posredovanje informacij o razpisu Razpisna dokumentacija obsega: 1. besedilo razpisa, 2. navodilo za izpolnjevanje prijave, 3. prijavni obrazec, 4. obrazec 3 »Podatki o projektu v načrtu razvojnih programov 2013–2016«, 5. vzorec pogodbe, 6. tabelo Pregled realizacije Zakona o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe Republike Slovenije v kulturi in ostanek nerealiziranih sredstev (stanje na dan 31. 12. 2012), 7. katalog konservatorsko-restavratorskih del na nepremičnih spomenikih in stavbni dediščini. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani predlagatelji natisnejo s spletne strani ministrstva: http://www.mizks.gov.si/. Predlagatelji jo lahko v razpisnem roku brezplačno dvignejo v glavni pisarni ministrstva med uradnimi urami, in sicer vsak ponedeljek in petek od 9. do 12. ure ter v sredo od 9. do 12. ure in od 14. do 16. ure. Ministrstvo je dolžno na pisno zahtevo v času razpisnega roka zainteresiranim predlagateljem razpisno dokumentacijo poslati tudi po pošti. Predlagatelji dobijo razpisno dokumentacijo tudi v območnih enotah ZVKDS (OE Celje: Glavni trg 1, Celje; OE Kranj: Tomšičeva 7, Kranj; OE Ljubljana: Tržaška 4, Ljubljana; OE Maribor: Slomškov trg 6, Maribor; OE Nova Gorica: Delpinova 16, Nova Gorica; OE Novo mesto: Grad Grm, Skalickega 1, Novo mesto; OE Piran, Trg bratstva 1, Piran; Restavratorski center: Poljanska 40, Ljubljana). Potencialni predlagatelji so dolžni spremljati spletno stran Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, na kateri bodo objavljane morebitne spremembe oziroma novosti v zvezi z javnim razpisom. Vse morebitne potrebne dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom morajo biti zahtevane v pisni obliki, in sicer jih pošljite na naslov: brigita.lipovsek@gov.si oziroma po telefaksu 01/369-59-02. Odgovore na vprašanja bo ministrstvo posredovalo za vse v pisni obliki na spletni strani ministrstva, in sicer na strani, kjer bo objavljen razpis. Vsi objavljeni odgovori bodo imeli status dopolnitve razpisne dokumentacije. Skrbnica javnega razpisa je mag. Brigita Lipovšek.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport

AAA Zlata odličnost