Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2013 z dne 15. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2013 z dne 15. 3. 2013

Kazalo

Št. 2130-13-0128 Ob-1909/13 , Stran 892
Št. 2130-13-0128 Ob-1909/13
Na podlagi Proračuna Republike Slovenije za leto 2013 (Uradni list RS, št. 104/12 z dne 24. 12. 2012), Proračuna Republike Slovenije za leto 2014 (Uradni list RS, št. 104/12 z dne 24. 12. 2012), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (Uradni list RS, št. 104/12 z dne 24. 12. 2012), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 in 110/11 – ZDIU12, v nadaljevanju: ZJF), Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2015 (ZRPPR1015, Uradni list RS, št. 87/09, v nadaljevanju: zakon), Uredbe o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11), Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe (Uredba o splošnih izjemah), (UL EU L št. 800/2008 z dne 9. 8. 2008), Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe (Uredba o splošnih izjemah), (UL EU L št. 800/2008 z dne 9. 8. 2008), Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči (Uradni list RS, št. 72/06, 70/07, 99/08 in 17/09), Programa spodbujanja konkurenčnosti Pomurske regije v obdobju 2010–2015, Sklep Vlade RS št. 30301-2/2010/6, Sheme de minimis pomoči »Razvojne podpore Pomurski regiji« (št. priglasitve M003-1783262-2010/I), objavlja Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana
javni razpis
za pridobitev sredstev zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2015 za vključevanje diplomantov vseh treh stopenj študija »po Bolonji« v delo na inovativnih projektih in usposabljanje vodstvenega kadra v navezavi na inovativne projekte v teh podjetjih
1. Neposredni proračunski uporabnik, ki dodeljuje sredstva: Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo). 2. Predmet javnega razpisa I. Nepovratna sredstva so namenjena za sofinanciranje za: a) sofinanciranje dela diplomantov vseh treh stopenj študija »po bolonji«, ki bodo v okviru projektov podjetjih, pomagali pri razvoju novih produktov ali storitev, s katerimi želi določeno podjetje priti na trg (diplomanti bodo projektno zaposleni v podjetju v določenem časovnem obdobju, predvidoma med 12 in 18 meseci in sicer diplomanti 1. stopnje predvidoma največ eno leto, ostali predvidoma največ do 18 mesecev), b) spodbude za vsakega diplomanta (največ 3 na podjetje), ki ga bo podjetje zaposlilo za najmanj tri leta, kar pomenit tudi zaposlitev po izteku projektnega obdobja v podjetju, c) plačilo izobraževanja vodstvenega in drugega kadra na področjih, ki so nujna za izvedbo projekta podjetij, ki bodo zaposlila vsaj enega diplomanta za najmanj tri leta. II. Nepovratna sredstva so namenjena za sofinanciranje za tehnoloških projektov podjetij, ki so ustrezajo klasifikaciji, šifrantu tehnoloških področij, kot navedeno v prilogi javnemu razpisu (Priloga 3), razen v primerih, ko je katero izmed področij, po tem javnem razpisu, posebej izvzeto. III. Nepovratna sredstva niso namenjena za sofinanciranje dela diplomantov vseh treh stopenj študija »po bolonji« za projekte podjetij s področja ponudbe spletnih portalov (spletna trgovina, turistični portali, prodajni portali, ipd) in spletnih omrežij (socialna in druga omrežja). Prav tako nepovratna sredstva niso namenjena za sofinanciranje dela diplomantov vseh treh stopenj študija »po bolonji« za projekte podjetij iz področja raznovrstnih podjetniških, pravnih in poslovnih svetovanj ter s tem povezane ponudbe poslovno-informacijskih sistemov. IV. Nepovratna sredstva niso namenjena za sofinanciranje dela diplomantov vseh treh stopenj študija »po bolonji« za projekte podjetij s področja izdelave orožja, eksplozivnih teles in pirotehničnih sredstev. V. Projekt podjetja za razvoj novih produktov ali storitev, s katerimi želi določeno podjetje priti na trg pomeni naslednje: a) projekt se lahko začne tako, da so izdelki/storitve v podjetju že v fazi ideje in raziskav, kjer je že narejena dispozicija projekta, kjer so natančno prikazane in opisane smeri in terminski plan razvoja izdelkov/storitev, na projektu pa so bile izdelane preliminarne raziskave, ki so pokazale na uspešno izvedbo in trženje izdelkov/storitev, b) projekt se lahko začne, nadaljuje ali zaključi tako, da so izdelki/storitve v fazi razvoja, podjetje pa že ima oziroma bo imelo v kratkem izdelane prototipe in prve verzije izdelkov/storitev, c) projekt se nadaljuje ali zaključi tako, da so izdelki/storitve podjetja že pripravljeni za uporabo v poslovnem procesu ter so bile že izvedene predhodne faze razvoja projekta (ideje, raziskave in razvoj), v naslednjih mesecih pa je predvidena prodaja izdelkov/storitev. VI. Projekt podjetja za razvoj novih produktov ali storitev, s katerimi želi določeno podjetje priti na trg ne pomeni: a) projekti, ki bodo časovno neustrezno predstavljeni (preprosti projekti, ki so lahko razviti v kratkem času, predstavljeni pa bodo kot daljši), b) projekti, kjer ni novih-inovativnih izdelkov/storitev in gre le za posnemanje tehnologije/storitev, ki so na trgu že prisotni in obstaja že veliko ponudnikov – gre za nasičen trg, trendi ponudbe se večajo, c) če so/so izdelki/storitve podjetja že pripravljeni za uporabo v poslovnem procesu in so predvidene le manjše modifikacije izdelka/storitve, ter so bile že izvedene predhodne faze razvoja projekta (ideje, raziskave in razvoj), v naslednjih mesecih pa je predvidena prodaja izdelkov/storitev. 3. Pogoji za kandidiranje I. Pogoji za kandidiranje, ki jih mora vloga ob oddaji na javni razpis izpolnjevati so naslednji: a) pogoji za prijavitelje, b) pogoji za projekt. II. Vloge, ki ne bodo izpolnjevale vseh pogojev za kandidiranje, bodo zavrnjene in jih strokovna komisija ne bo ocenila na podlagi meril za ocenjevanje. III. Izpolnjevanje pogojev mora izhajati iz celotne vloge. Pogoji za kandidiranje so podrobneje opredeljeni v razpisni dokumentaciji. 4. Zahteve in merila za kandidiranje na javnem razpisu in merila, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo navedene zahteve in merila, izberejo prejemniki sredstev 4.1. Zahteve Vse vloge, ki bodo oddane pravočasno, ki bodo popolne in ki bodo izpolnjevale pogoje za kandidiranje, bo ocenila strokovna komisija na podlagi meril za ocenjevanje. 4.2. Merila za ocenjevanje Merila za ocenjevanje si po vrstnem redu sledijo, kot navedeno v preglednici: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Merila za ocenjevanje so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji. 4.3. Izbor prejemnikov sredstev Na podlagi meril za ocenjevanje je prag števila točk vloge, nad katerim bo lahko odobreno sofinanciranje, 50 točk. V primeru večih prejemnikov z enako oceno projekta bodo imeli prednost tisti, ki katerih projekti bodo ocenjeni z višjim številom točk pri merilu št. 3 »Število novih zaposlitev diplomantov na projektu«. Kolikor pa bodo projekti tudi v tem sklopu dosegli isto število točk, pa bodo imeli prednost projekti, ki bodo ocenjeni z višjim številom točk pri merilu št. 4 »Trajnost zaposlovanja diplomantov«. 5. Višina razpoložljivih sredstev Okvirna višina nepovratnih sredstev po tem javnem razpisu znaša 1.780.000,00 EUR: – nepovratna sredstva za leto 2013 v okvirni višini 890.000,00 EUR, – nepovratna sredstva za leto 2014 v okvirni višini 890.000,00 EUR. Sredstva bremenijo proračunsko postavko 960610 – Razvoj Pomurja. Višina razpisanih sredstev se lahko spremeni z objavo o povečanju sredstev na javnem razpisu v Uradnem listu RS do poteka zadnjega roka za oddajo vlog. Del predvidenih sredstev v okviru javnega razpisa lahko ostane nerazporejen, kolikor preostanek sredstev ne zadošča za pokritje celotnega planiranega sofinanciranja, opredeljenega v finančni konstrukciji vloge, ki bi bila naslednja upravičena do sofinanciranja. Dinamika sofinanciranja potrjenih projektov iz vloge na javni razpis bo določena s pogodbo med ministrstvom in izbranim prijaviteljem, v odvisnosti od načrta izvajanja projekta in od razpoložljivosti proračunskih sredstev. 6. Način financiranja Sofinanciranje se izvaja na podlagi sheme de minimis pomoči »Razvojne podpore Pomurski regiji« (št. priglasitve: M003-1783262-2010/I). Sofinanciranje se lahko izvede le za aktivnosti in upravičene stroške, ki so neposredno povezani s posameznim izbranim projektom in ki niso in ne bodo delno ali v celoti sofinancirani iz drugih javnih finančnih sredstev evropskega, državnega ali lokalnega proračuna in: a) so v skladu s pogoji in omejitvami za vrste stroškov, opredeljenimi javnem razpisu in razpisni dokumentaciji; b) so nastali in bili plačani v okviru obdobja upravičenosti in bili prepoznani v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarja; c) temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih listinah; d) so izkazani v skladu z veljavnimi nacionalnimi predpisi. Začetek obdobja upravičenosti stroškov je dan prejema sklepa o dodelitvi sredstev s strani ministrstva. Za sofinanciranje se upoštevajo upravičeni stroški nastali do najkasneje 30. 9. 2014. 6.1. Do sofinanciranja upravičeni stroški Do sofinanciranja upravičeni stroški so: a) Stroški plač projektno zaposlenih diplomantov, b) Spodbude za podjetja v enkratnem znesku v primeru zaposlitve diplomanta najmanj za tri leta. c) Stroški za usposabljanje vodstvenega in drugega kadra v podjetju, v primeru zaposlitve diplomanta za najmanj tri leta (največ 15.000,00 EUR na podjetje). Podrobnosti in omejitve za vrste stroškov so opredeljeni razpisni dokumentaciji. 6.2. Stroški, ki niso upravičeni do sofinanciranja Davek na dodano vrednost (v nadaljevanju DDV) ni upravičen strošek. Financiranje oziroma zapiranje finančne konstrukcije projekta s kompenzacijami ni dovoljeno. 6.3. Dokazila za izkazovanje upravičenih stroškov Podrobnosti o dokazilih za izkazovanje upravičenih stroškov so opredeljene v razpisni dokumentaciji. 7. Način in rok za predložitev vlog 7.1. Način predložitve vlog Popolna vloga, pripravljena v skladu z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo, mora biti dostavljena na naslov: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana (poslana priporočeno po pošti ali oddana v vložišče ministrstva). Vloga mora biti v zaprti ovojnici, na sprednji strani označena z oznako »Ne odpiraj – vloga na razpis ZRPPR1015 RPPD 2013-2014«. Vlog, ki ne bodo ustrezno označene, komisija ne bo obravnavala in bodo s sklepom zavržene. Vrnjene bodo prijavitelju. Razpisni dokumentaciji je priložen priloga (Priloga 1 razpisne dokumentacije) pravilne opreme ovojnice za prijavo na javni razpis, ki ga lahko prijavitelji (izpolnjenega) nalepijo na sprednjo stran ovojnice. Vloga se odda v pisni obliki. CD nosilec, ki je sestavni del vloge, naj vsebuje vse obrazce vloge kot nezaščitene datoteke v Word formatu ter tudi pdf format celotne vloge na javni razpis (vključno z dokazili). Podatki v elektronski obliki morajo biti skladni s podatki, oddanimi v fizični obliki (papirnih dokumentih). V primeru neskladja med obema vrstama dokumentov se med obema vrstama dokumentov upošteva pisna oblika prejetih dokumentov, prijavitelj pa je dolžan dostaviti popravljene elektronske dokumente. Isti prijavitelj se lahko prijavi na razpis z eno vlogo. Vloga se mora nanašati samo na en projekt. V okviru vloge pa lahko prijavitelj prosi za več zaposlitev (več diplomantov), ki bodo delali pri implementaciji istega projekta, vendar mora za vsakega posebej utemeljiti vlogo v projektu, cilje, ki jih bo posameznik moral doseči, stopnjo izobrazbe, kompetence in posebna znanja. Vsi podatki iz vlog, ki jih strokovna komisija odpre, so informacije javnega značaja razen tistih delov vloge, ki jih prijavitelj posebej označi kot poslovno skrivnost. Poslovna skrivnost se ne more nanašati na celotno vlogo ali na dele vloge v zvezi z izpolnjevanjem pogojev. Vsi stroški prijave na javni razpis bremenijo prijavitelja. Ministrstvo si pridržuje pravico, da lahko v vsakem trenutku prekine izvajanje postopka javnega razpisa. 7.2. Vsebina vloge Prijavitelj vlogo na razpis pripravi tako, da v celoti izpolni, žigosa in podpiše obrazce in prilogo iz razpisne dokumentacije, jim priloži vse zahtevane priloge v skladu z navodili v nadaljevanju. Vsebina popolne vloge so v celoti izpolnjeni: a. Obrazec 1: Prijavni list, b. Obrazec 2: Izjave prijavitelja, c. Obrazec 3: Profil diplomanta, d. Obrazec 4: Podatki o mentorju, e. Obrazec 5: Podatki o potrebni infrastrukturi v podjetju in manjkajočih znanjih, ki bi jih v podjetju želeli pridobiti, f. Obrazec 6: Opis projekta in g. Obrazec 7: Izjava o pomočeh »de minimis«. Vsebina popolne vloge je tudi: h. Priloga 2: Pogodba (parafirana na vsaki strani, žigosanje ni obvezno). Pred tem navedeni obrazci in priloge morajo biti v celoti izpolnjene in so sestavni del vloge. Vsebina vloge mora biti urejena po zaporedju obrazcev od št. 1 do št. 7 in na koncu še priloga 2 in predložena v fizični obliki. Posredovana elektronska oblika prijavnega lista in natisnjena oblika spletnega obrazca prijavnega lista morata biti enaki. V primeru razlik med oddano natisnjeno obliko in elektronsko obliko se bo upoštevala natisnjena oblika prijavnega lista. Strokovna komisija bo prijavitelje, ki bodo podali nepopolne vloge, pozvala, da vloge dopolnijo v roku 8 dni od prejema poziva k dopolnitvi. Vloge, ki ne bodo dopolnjene v roku, ki ga določi komisija oziroma najkasneje v 15 dneh, bodo zavržene. Dopolnjevanje vlog je namenjeno zagotovitvi morebitnih manjkajočih dokumentov in obrazcev, ki bodo izkazovali izpolnjevanje pogojev za kandidiranje ob izteku roka za oddajo vloge na razpis. Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati: – višine zaprošenih sredstev, – tistega dela vloge, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta vloge, – tistih elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove vloge glede na preostale vloge, ki jih je naročnik prejel v postopku dodelitve sredstev. Prijavitelj sme ob pisnem soglasju ministrstva popraviti očitne računske napake, ki jih odkrije pri pregledu vlog. Pri tem se višina zaprošenih sredstev ne sme spreminjati. 7.3. Rok predložitve vlog Prvi rok za predložitev vlog je 5. 4. 2013 (če oddane v vložišču ministrstva ob delovnih dnevih do 15. ure, razen ob petkih do 14. ure). V primeru, da v prvem odpiranju vlog razpoložljiva sredstva ne bodo porabljena, bodo izvedena nadaljnja odpiranja vlog, ki bodo vsak mesec 5. v mesecu (začenši s 5. 5. 2013) do dodelitve vseh sredstev, oziroma na prvi delovni dan po navedenih dneh, kolikor je določen dan sobota, nedelja, ali praznik. Ministrstvo bo na svojih spletnih straneh sporočilo, kdaj bodo vsa razpoložljiva sredstva dodeljena. Vloge, ki bodo zamudile rok za zadnje odpiranje vlog, bodo s sklepom zavržene. 7.4. Rok odpiranja vlog Odpiranje vlog ni javno. Odpiranje prispelih vlog bo najkasneje 8 dni po roku za predložitev vlog. 7.5. Obveščanje o izboru Strokovna komisija pri ocenjevanju popolnih vlog, lahko prijavitelje pozove, da vloge dodatno pojasnijo v roku 8 delovnih dni od prejema zahteve k dodatnim pojasnilom. Pri tem se vloge prijaviteljev ne sme spreminjati. Prijavitelj sme ob pisnem soglasju ministrstva popraviti očitne računske napake, ki jih odkrije strokovna komisija pri ocenjevanju vlog. Pri tem se višina zaprošenih sredstev ne sme spreminjati. Na podlagi predloga strokovne komisije bo ministrstvo izdalo sklepe, s katerimi odloči o vlogah na javni razpis. Prijavitelji bodo o rezultatih razpisa obveščeni predvidoma v roku 60 dni od datuma odpiranja vlog. Pritožba na sklep ni mogoča, kolikor pa se prijavitelj s sklepom ne strinja, lahko sproži upravni spor. Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletni strani ministrstva. Vložena tožba ne bo ovira za izvršitev sklepa o (ne)izboru, zoper katerega bo vložena, oziroma ne bo zadržala podpisa pogodbe o sofinanciranju projekta z izbranimi prijavitelji. 8. Ostalo I. Prejemnik sredstev, s katerim bo sklenjena pogodba o sofinanciranju, bo moral: a) zagotoviti hrambo in dostop do celotne dokumentacije v zvezi s projektom vsem organom, ki so vključeni v spremljanje izvajanja, upravljanja, nadzora in revizije javnega razpisa, b) zagotavljati izvajanje načela enakih možnosti (enak položaj moških in žensk ter preprečevati diskriminacijo na podlagi spola, narodnosti, rase ali etničnega porekla, vere ali prepričanja, invalidnosti, starosti, spolne usmerjenosti ali kakršne koli druge osebne okoliščine), c) upoštevati pravila glede prepovedi dvojnega financiranja (če ministrstvo v času izvajanja projekta ugotovi dvojno financiranje iz sredstev državnega, lokalnega ali EU proračuna, ali pa da so mu bila odobrena, ne da bi o tem do sklenitve pogodbe pisno obvestil ministrstvo, lahko le-to odstopi od pogodbe in zahteva vrnitev izplačanih nepovratnih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev na TRR do dneva vračila v Proračun Republike Slovenije), d) zagotavljati pravilnost podatkov (v primeru, da se kadar koli izkaže, da je prejemnik sredstev posredoval napačne podatke v zvezi z namenom projekta ali izpolnjevanjem pogojev, ali pa se ugotovi, da je zamolčal take podatke, ki bi kakorkoli vplivali na oceno in potek projekta, je ministrstvo upravičeno odstopiti od pogodbe, upravičenec pa bo dolžan vrniti vsa prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev na TRR do dneva vračila v Proračun Republike Slovenije). II. Razpisna dokumentacija obsega naslednjo dokumentacijo: a) Obrazec 1: Prijavni list, b) Obrazec 2: Izjave prijavitelja, c) Obrazec 3: Profil diplomanta, d) Obrazec 4: Podatki o mentorju, e) Obrazec 5: Podatki o potrebni infrastrukturi v podjetju in manjkajočih znanjih, ki bi jih v podjetju želeli pridobiti, f) Obrazec 6: Opis projekta, g) Obrazec 7: Izjava o pomočeh »de minimis«, h) Obrazec 8: Zahtevek za izplačilo, Skupni upravičeni stroški, i) Obrazec 9: Zahtevek za izplačilo, Upravičeni stroški plač, j) Obrazec 10: Zahtevek za izplačilo, Upravičeni stroški spodbud za podjetja v enkratnem znesku v primeru zaposlitve diplomanta najmanj za tri leta, k) Obrazec 11: Zahtevek za izplačilo, Upravičeni stroški za usposabljanje vodstvenega in drugega kadra v podjetju, v primeru zaposlitve diplomanta za tri leta, l) Obrazec 12: Zahtevek za izplačilo, Zahtevek za sofinanciranje upravičenih stroškov na projektu, m) Obrazec 13: Zahtevek za izplačilo, Vsebinsko poročilo o rezultatih projekta, n) Priloga 1: Pravilna oblika ovojnice, o) Priloga 2: Pogodba, p) Priloga 3: Klasifikacija – Šifrant tehnoloških področij. 9. Predvideni datum začetka in konca črpanja sredstev Začetek obdobja za porabo sredstev je dan izdaje sklepa o dodelitvi sredstev s strani ministrstva. Za sofinanciranje se upoštevajo upravičeni stroški nastali od izdaje sklepa do 30. 9. 2014. 10. Kraj, čas in oseba, pri kateri zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo Razpisna dokumentacija (navodila in obrazci) je dosegljiva na spletni strani, www.mgrt.gov.si. Uradne informacije o javnem razpisu lahko podajo le uslužbenci Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Kontaktni osebi sta Josip Mihalic (tel. 01/32-01-570), in Tina Bregar (tel. 01/32-01-364), vsak delovni dan, med 9. in 10. uro. Ministrstvo bo organiziralo informativni dan. Datumi in druge informacije o informativnih dnevih bodo objavljene na spletnih straneh: http://www.mgrt.gov.si.
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti