Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2013 z dne 15. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2013 z dne 15. 3. 2013

Kazalo

843. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje ZS 33 – Šikovec, stran 2962.

Na podlagi 46. in 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08, 108/09, 80/10, 43/11, 57/12) in 30. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 98/09 – UPB) je župan Občine Zagorje ob Savi sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje ZS 33 – Šikovec
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN)
V veljavnem Občinskem prostorskem načrtu Občine Zagorje ob Savi, odlok št. 3500-1/2007 (Uradni list RS, št. 65/11) je za enoto urejanja ZS 33 – Šikovec načrtovana izdelava Občinskega podrobnega prostorskega načrta. Podane so usmeritve za izdelavo OPPN:
– Morfologija pozidave se prilagaja terenu in sosednjim območjem. Arhitekturno oblikovanje objektov je lahko sodobno, upoštevati je potrebno kvalitetne značilnosti in oblikovno identiteto posameznih območij. Gabariti ne smejo presegati največjih vrednosti opredeljenih za posamezne vrste območij določenih za posamezne urbanistične načrte.
– Pri načrtovanju novih stanovanjskih con naj se predvidi vzpostavitev inovativnega sistema za lokalno energetsko oskrbo (možnost uporabe obnovljivih virov za proizvodnjo toplote in električne energije (toplotne črpalke z uporabo podtalnice, geosonde, sončni zbiralniki ipd).
– Podrobni prostorski načrt naj opredeli obvezno izgradnjo energetsko učinkovitih objektov (gradnja nizkoenergijskih in pasivnih stavb, uporaba sodobnih tehnologij za ogrevanje, prezračevanje in klimatizacijo stavb ter okolju prijaznih decentraliziranih sistemov za energetsko oskrbo, s poudarkom na obnovljivih virih energije in kogeneraciji).
– Pri načrtovanju novih poslovnih ali stanovanjskih con naj se preveri vpliv nove vsebine na navezavo prometnega omrežja celotnega naselja in predvidi zadostno število parkirnih mest.
– Pri načrtovanju lokacij novih objektov je potrebno upoštevati oddaljenost objektov od gozdnega roba najmanj za eno drevesno višino odraslega gozdnega sestoja oziroma od 20 m do 30 m.
Razlog za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta je pobuda investitorjev, da pristopijo k izdelavi OPPN, kot izvedbenega prostorskega dokumenta za načrtovano novo naselje stanovanjskih hiš.
2. Predmet, programska izhodišča in okvirno ureditveno območje
Na območju urejanja se načrtuje novo naselje stanovanjskih hiš. Ureditveno območje bo opremljeno z vso potrebno prometno in komunalno infrastrukturo.
Predvidene so stanovanjske hiše na samostojnih gradbenih parcelah. Do posameznega objekta bodo omogočeni dostopi in dovozi. Na vsaki gradbeni parceli bo predvideno zadostno število parkirnih prostorov. Območje urejanja leži ob lokalni cesti LC 480101 Zagorje–Ravenska vas, ki poteka po severovzhodni meji območja urejanja.
Ureditveno območje občinskega podrobnega prostorskega načrta se v celoti nahaja v k.o. Zagorje in vključuje zemljišča parc.št. 1125/6, 1496/4, 1157, 1155/3, 1155/2, 1155/1, 1155/5 1155/4 del, 1481/5 del in 1153/1 del.
Površina območja urejanja je 1,17 ha.
3. Seznam potrebnih strokovnih podlag in način pridobitve strokovnih rešitev
Podlaga za izdelavo predloga občinskega podrobnega prostorskega načrta je geodetski načrt izdelan v skladu s Pravilnikom o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04). Predlog načrta mora vsebovati tudi podatke o lastnikih in imetnikih drugih stvarnih pravic.
Pred izdelavo dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta se izdelajo naslednje strokovne podlage:
– geološko geomehanske raziskave in elaborat;
– analizo naravnih danosti in ustvarjenih razmer, kot so namembnost površin in objektov, prometna, komunalna, energetska infrastruktura, lastništvo zemljišč;
– idejna zasnova načrtovane prostorske ureditve, izdelana na način, ki vključuje vse funkcionalne, urbanistične, krajinske in arhitekturne rešitve in ureditve z ustreznim poročilom in utemeljitvijo;
– idejna zasnova individualnih stanovanjskih objektov;
– idejna zasnova prometne ureditve, tudi v odnosu do obstoječe (ukinitve, preureditve obstoječih cest, poti ipd.);
– idejna zasnova novih energetskih, vodovodnih, komunalnih in drugih infrastrukturnih priključkov in ureditev;
– morebitne druge strokovne podlage, ki bodo izhajale iz smernic nosilcev urejanja prostora.
Idejne zasnove predlagane prostorske ureditve se izdela v vsebini kot je določena za idejno zasnovo v predpisih, ki določajo vsebino projektne dokumentacije. V fazi izdelave strokovnih podlag naj se preveri vse možne variantne rešitve. Strokovna rešitev vključuje tudi prikaz vplivnega območja pričakovanih posameznih vrst vplivov načrtovanih objektov na okolico, ki se izdela v skladu s predpisi, ki določajo vsebino projektne dokumentacije.
Strokovne rešitve izdela načrtovalec, ki izpolnjuje pogoje za pooblaščenega prostorskega načrtovalca, in so ga izbrali investitorji.
OPPN mora biti izdelan v obsegu in z vsebinami, ki jih določa Zakona o prostorskem načrtovanju in ustrezni podzakonski akti in v skladu s tem sklepom. OPPN se izdela tudi v digitalni obliki, tako da je možen vnos v GIS občine. Vsa grafika naj bo v formatu shp, dwf, tif-tfw, dwg (geolocirano) in pdf.
4. Rok za pripravo prostorskega akta oziroma njegovih posameznih faz
– Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN)
– Objava sklepa v Uradnem listu in na svetovnem spletu
– Priprava osnutka OPPN – 30 dni
– Poziv nosilcem urejanja prostora za pridobitev smernic in pridobitev obvestila MKO, službe za varstvo okolja, o izvedbi celovite presoje vplivov na okolje – 30 dni
– Analiza smernic, izdelava strokovnih podlag in dopolnitev osnutka OPPN – 30 dni
– Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi – 7 dni pred pričetkom javne razgrnitve
– Objava na svetovnem spletu in na krajevno običajen način
– Javna razgrnitev in obravnava OPPN z evidentiranjem vseh pisnih pripomb – 30 dni
– Priprava stališča do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in javne obravnave – 15 dni
– Prva obravnava na OS
– Pisno posredovanje stališč do pripomb
– Priprava predloga OPPN na podlagi stališč do pripomb – 15 dni
– Pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora na predlog OPPN – 30 dni
– Priprava usklajenega predloga OPPN
– Druga obravnava in sprejem odloka na občinskem svetu.
– Objava odloka v Uradnem listu.
5. Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja ter drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi
Nosilci urejanja prostora, ki morajo podati smernice na osnutek OPPN, k predlogu OPPN pa mnenje, so:
– Elektro Ljubljana, DE Elektro Trbovlje, Gimnazijska 25, Trbovlje
– Telekom Slovenije, Lava 1, Celje
– Občina Zagorje ob Savi, Oddelek za gospodarske javne službe, Zagorje ob Savi
– EVJ Elektroprom Kisovec, Loke 22, Kisovec
– Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencije RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za porečje reke Save, Oddelek območja srednje Save, Einspielerjeva 6, Ljubljana
– Ministrstva za obrambo, Uprave RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana
– Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Masarykova 16, Ljubljana (v vednost: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Ljubljana, Tržaška 4, Ljubljana)
– Zavod RS za varstvo narave, OE Ljubljana, Cankarjeva cesta 10, Ljubljana
– Zavod za gozdove Slovenije, OE Ljubljana, Tržaška 2, Ljubljana
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Dunajska cesta 22, Ljubljana poda obvestilo o potrebnosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje.
Kolikor se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodne smernice in mnenja tudi drugih organov, ki zgoraj niso navedeni, se le-ta pridobijo v postopku.
Pristojni organi (nosilci urejanja prostora) morajo v skladu z zakonom podati svoje smernice za načrtovanje in mnenja v roku 30 dni od zahteve.
Načrtovalec občinskega podrobnega prostorskega načrta, ki so ga izbrali investitorji, je podjetje Arhis d.o.o., Cesta 9. avgusta 1, Zagorje ob Savi.
Pripravljavec občinskega podrobnega prostorskega načrta, odgovoren za njegovo pripravo, je Občina Zagorje ob Savi.
6. Obveznosti financiranja priprave
Stroške izdelave OPPN in strokovnih podlag krijejo investitorji Hava in Ibrahim Avdić, Ulica talcev 1c, Zagorje ob Savi ter Barbara in Marjan Skrinjar, Dolenja vas 24, Zagorje ob Savi.
7. Objava sklepa priprave
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Zagorje ob Savi, veljati pa začne z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-1/2013-2
Zagorje ob Savi, dne 28. februarja 2013
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.

AAA Zlata odličnost