Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2013 z dne 15. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2013 z dne 15. 3. 2013

Kazalo

Št. 2130-13-0128 Ob-1870/13 , Stran 888
Št. 2130-13-0128 Ob-1870/13
Na podlagi Zakona o romski skupnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 33/07 in 54/10 – Odl. US), Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. Uradni list RS, št. 20/11, 57/12), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 in 110/11 – ZDIU12), Proračuna Republike Slovenije za leto 2013 (Uradni list RS, št. 104/12 – DP2013), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (Uradni list RS, št. 104/12), Uredbe o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11), Uredbe o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike (Uradni list RS, št. 16/13) in Nacionalnega programa ukrepov za Rome za obdobje 2010–2015 (sklep Vlade Republike Slovenije št. 09501-2/2010/8, z dne 18. 3. 2010), objavlja Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: MGRT)
javni razpis
za sofinanciranje projektov osnovne komunalne infrastrukture v romskih naseljih v letu 2013
1. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov v lokalno cestno in drugo osnovno komunalno infrastrukturo v romskih naseljih v letu 2013. 2. Upravičenci Na razpisu lahko kandidirajo občine, ki imajo komunalno neurejena strnjena bivališča Romov – romska naselja in so v tekočem mandatu občinskega sveta v občinski svet izvolile predstavnika romske skupnosti v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Odl. US in 40/12 – ZUJF) oziroma ki imajo na dan objave razpisa v skladu z določbami Zakona o romski skupnosti v Republiki Sloveniji ustanovljeno posebno delovno telo občinskega sveta za spremljanje položaja romske skupnosti, katerega člani so tudi predstavniki romske skupnosti. Prijavitelj lahko na razpis kandidira samo z eno prijavo za posamezno romsko naselje. Prijavitelj mora soglašati: – da bo zagotovil vse potrebne ostale vire za izvedbo projekta; – da za prijavljen projekt še ni bila prejeta podpora iz katerihkoli javnih virov (proračun Republike Slovenije, mednarodni javni viri in drugi javni viri) oziroma, da je za prijavljeni projekt že bila prejeta podpora (z navedbo virov in višine prejete podpore po virih); – da v vlogi navaja resnične podatke; – da se strinja z razpisnimi pogoji in merili za izbor projektov iz javnega razpisa in razpisne dokumentacije. Romska naselja po tem razpisu ne smejo vključevati večstanovanjskih stavb po Stanovanjskem zakonu (Uradni list RS/I, št. 18/91, 19/91 – popr., Uradni list RS, št. 13/93, 9/94 – Odl. US, 22/94 – Odl. US, 21/94, 29/95 – ZPDF, 24/96 – Odl. US, 23/96, 44/96 – Odl. US, 1/00 – Odl. US, 1/00, 22/00 – ZJS, 87/02 – SPZ, 29/03 – Odl. US, 69/03 – SZ-1, 90/09 – Odl. US, 62/10 – ZUPJS, 56/11, 87/11 in 40/12 – ZUJF). Osnovna komunalna infrastruktura in nakup zemljišč za namene večstanovanjskih stavb po tem razpisu nista upravičena za sofinanciranje. 3. Razpoložljiva sredstva Predvidena višina sredstev za ta namen je okvirno 3.000.000,00 EUR v letu 2013. Sredstva so zagotovljena v veljavnem proračunu Republike Slovenije, na proračunski postavki številka 117110: Infrastruktura na območjih, kjer žive Romske etnične skupnosti. 4. Upravičeni nameni Sofinancirani so lahko naslednji nameni v romskih naseljih: A. vodovodni sistemi, kar vključuje zajetja in cevovode do priključka uporabnika; B. kanalizacijsko omrežje, kadar je le-to potrebno zaradi zaščite vodnih virov oziroma drugih ekoloških zahtev; C. elektrifikacija strnjenih naselij; D. novogradnje ali rekonstrukcije lokalnih cest in javnih poti; E. odkup zemljišč za ureditev in zaokrožitev naselij. Projekti so lahko prijavljeni samo za en posamezen namen ali za več namenov hkrati. Projekt je ekonomsko nedeljiva celota aktivnosti, ki izpolnjujejo natančno določeno (tehnično- tehnološko) funkcijo in imajo jasno opredeljene cilje, na podlagi katerih je mogoče presojati, ali projekt izpolnjuje vnaprej določena merila. Projekt ima vnaprej določeno trajanje, ki je omejeno z datumom začetka in konca. Prijavitelj mora oddati vlogo na ta javni razpis v skladu z določili javnega razpisa in razpisne dokumentacije. 5. Neupravičeni stroški Neupravičeni stroški po tem razpisu so: – davek na dodano vrednost, davek na promet nepremičnin in drugi davki; – stroški razpisne dokumentacije za prijavo vloge na ta razpis in stroški investicijske dokumentacije (priprava DIIP, IP ali PIZ); – stanovanjska gradnja; – stroški osnovne komunalne infrastrukture, ki se ne nanašajo na strnjena romska naselja po tem razpisu; – stroški nakupa zemljišč za namene, ki niso povezani z ureditvijo romskih naselij oziroma niso opredeljena kot stavbna zemljišča v skladu s prostorsko zakonodajo; – drugi stroški, ki niso povezani z vlaganjem v osnovno komunalno infrastrukturo v romskih naseljih. 6. Obdobje za porabo sredstev Obdobje, za katerega so namenjena razpisana sredstva iz točke 3. je proračunsko leto 2013. MGRT bo sofinanciral le upravičene stroške nastale od 1. 1. 2013 do najkasneje 25. 10. 2013. Sredstva niso prenosljiva v 2014. Rok za zaključek projekta se opredeli v pogodbi o sofinanciranju. Za zaključek projekta se šteje končanje investicijskih del in finančnih aktivnosti. Poročila so namenjena spremljanju in vrednotenju projekta. Najkasnejši rok za zaključek projekta v letu 2013 je 31. 12. 2013. Upravičenec mora o poteku projekta MGRT poročati: – ob izdaji zahtevka za izplačilo (najkasneje do 25. 10. 2013); – po zaključku investicije (najkasneje do 15. 1. 2014). V poročilih mora upravičenec poročati o poteku investicije in doseženih ciljih, zastavljenih pri investiciji. V primeru dvoma lahko MGRT zahteva dodatna pojasnila ali dokazila. 7. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija je objavljena na spletnem naslovu: http://www.MGRT.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/ Dodatne informacije in odgovori na vprašanja se lahko zahtevajo le v pisni obliki na naslovu gp.mgrt@gov.si, z obvezno oznako št. zadeve: 4300-532/2012. Odgovore na vprašanja bo MGRT objavljalo na svoji spletni strani. 8. Način prijave, razpisni roki in odpiranje vlog Rok za predložitev vlog je 15. 4. 2013 do 12. ure. Vloge morajo biti do tega roka fizično v glavni pisarni Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana. Če se vloge pošlje priporočeno po pošti, se šteje za pravočasno v primeru oddaje do vključno 15. 4. 2013 na naslov: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana. Prijavitelji posredujejo vloge na naslov: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana, in sicer v zaprti ovojnici, ki je na sprednji strani označena z oznako “Ne odpiraj – romska infrastruktura“ in z nazivom ter naslovom prijavitelja v levem zgornjem kotu ovojnice ter navedenim nazivom romskega naselja. 9. Merila za ocenjevanje vlog Vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje in zahteve javnega razpisa in razpisne dokumentacije ter bodo skladne s predmetom in nameni javnega razpisa, bo ocenila strokovna komisija na osnovi spodnjih meril. Vloge bodo razvrščene glede na število doseženih točk. Razpisana sredstva bodo prijaviteljem dodeljena po vrstnem redu (vloge, ki bodo ocenjene z višjim številom točk, bodo najprej financirane) do porabe sredstev ob upoštevanju maksimalnega možnega zneska sofinanciranja, opredeljenega s tem javnim razpisom. V primeru, da dosežeta dve vlogi enako število točk, bo financirana tista vloga, ki bo imela višji odstotek lastnih sredstev glede na celotno vrednost projekta. V primeru, da imata vlogi še vedno enako število točk, ima prednost tista vloga, ki ima višje zahtevano višino sredstev sofinanciranja. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 10. Obveščanje o izboru: na podlagi predloga strokovne komisije bodo prijavitelji s strani MGRT v roku 60 dni od odpiranja vlog obveščeni s sklepom o odobritvi sredstev oziroma zavrnitvi. Sklep o dodelitvi sredstev oziroma zavrnitvi izda predstojnik MGRT. 11. Pogodba: na podlagi sklepa o dodelitvi sredstev bosta MGRT in upravičenec podpisala pogodbo o sofinanciranju projekta (vzorec pogodbe je sestavni del razpisne dokumentacije). V pogodbi bo določen način financiranja, ostali pogoji in obrazec zahtevka za sofinanciranje. Pogodba bo pričela veljati, ko jo bosta podpisali obe pogodbeni stranki. 12. Osnova za izplačilo sredstev Osnova za izplačilo sredstev bo s strani MGRT potrjen zahtevek za sofinanciranje, ki ga bo pripravil upravičenec, njegova oblika pa je predpisana z razpisno dokumentacijo. Sredstva, ki bodo upravičencu dodeljena na tem razpisu, morajo biti s strani upravičenca od MGRT zahtevana do najkasneje 25. 10. 2013 na način, ki bo določen v pogodbi o sofinanciranju.
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti