Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2013 z dne 15. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2013 z dne 15. 3. 2013

Kazalo

Št. 12/2013 Ob-1865/13 , Stran 916
Št. 12/2013 Ob-1865/13
Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje, Slovenija, na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12) in Sklepa o ravnanju z nepremičnim premoženjem MOV v letu 2013 (Uradni vestnik Mo Velenje, št. 23/2012) objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin z javnim zbiranjem ponudb
I. Prodajalec: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje. II. Predmet prodaje je nepremičnina trosobno stanovanje s pripadajočo kletjo štev. 27, Cesta zmage 12, Zagorje ob Savi v 5. nadstropju, ID stavbe št. 401 (1886-401-27), parc. št. 1175/4, k.o. 1886 Zagorje, v kvadraturi 70,10 m2, cena 47.600,00 EUR. Stanovanje je predmet prodaje s pripadajočim zemljiščem, brez davka na promet nepremičnin in stroškov zemljiškoknjižnega urejanja prenosa lastninske pravice. III. Pogoji prodaje: 1. Nepremičnina se prodaja za najmanj izhodiščno ceno. 2. Davek od prometa nepremičnine, stroške overitve pogodbe pri notarju ter stroške vpisa nepremičnine v zemljiško knjigo plača kupec. 3. Nepremičnina se prodaja po sistemu »videno–kupljeno«. 4. Kupec mora skleniti pogodbo v 15 dneh po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika. Kolikor izbrani ponudnik ne podpiše prodajne pogodbe v tem roku, zapade vplačana varščina v korist prodajalca. 5. Kupec mora plačati kupnino v roku 8 dni od datuma izstavitve računa. Plačilo kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. 6. Nepremičnina ni obremenjena z najemnim razmerjem za nedoločen čas in je prazna. 7. Kolikor bo med prejetimi ponudbami več najugodnejših ponudnikov, bo Komisija za razpolaganje, upravljanje in pridobivanje stvarnega premoženja Mestne občine Velenje, pozvala vse najugodnejše ponudnike k oddaji nove ponudbe. IV. Pogoji sodelovanja: 1. Kot ponudniki lahko sodelujejo pravne in fizične osebe: – pravne osebe s sedežem na območju Republike Slovenije ali druge države Evropske unije in fizične osebe, ki so državljani Republike Slovenije ali druge države članice Evropske unije. Dokazilo o državljanstvu fizične osebe si, po pooblastilo ponudnika, pridobi prodajalec pri pristojnem upravnem organu. Sedež pravne osebe se izkazuje z izpisom iz AJPES, ki si ga pridobi prodajalec, – kolikor je ponudba podana po pooblaščencu, je potrebno predložiti pisno pooblastilo overjeno pri notarju. 2. Ponudnik je dolžan vplačati varščino (kavcijo) za resnost ponudbe v višini 10 % od izhodiščne vrednosti nepremičnine na podračun EZR Mestne občine Velenje, št. SI56 0133 3010 0018 411, z obveznim sklicem na št. 28 76333-7141998-10022013, koda namena OTHR, in sicer do roka za oddajo ponudbe. Izbranemu ponudniku bo varščina všteta v kupnino. Ostalim ponudnikom se varščina vrne v roku 30 dni po izboru najugodnejšega ponudnika. Znesek varščine se v nobenem primeru ne obrestuje. V. Vsebina pisne ponudbe Ponudba mora vsebovati: – podatke o ponudniku s točnim naslovom, če je ponudnik fizična oseba; – firmo in sedež ponudnika, če je ponudnik pravna oseba; – matično in davčno številko ponudnika; – fizične osebe: pooblastilo ponudnika prodajalcu, da le ta pridobi dokazilo o državljanstvu; – pooblastilo, overjeno pri notarju, v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu; – navedbo nepremičnine, ki je predmet ponudbe; – ponujeno ceno za nepremičnino, ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene; – dokazilo o plačilu varščine v višini 10 % od izhodiščne vrednosti nepremičnine; – lastnoročno podpisano pisno izjavo ponudnika, da se strinja z vsemi pogoji razpisa; – lastnoročno podpisano izjavi ponudnika, da ponudba velja še 90 dni od dneva odpiranja ponudb; – številko transakcijskega oziroma osebnega računa ponudnika za morebitno vračilo vplačane varščine in naziv banke ponudnika. VI. Postopek zbiranja ponudb in izbire najugodnejšega ponudnika: 1. Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo prispela najpozneje do 5. 4. 2013 do 12. ure, na naslov Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje, z oznako: »Ne odpiraj – javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine – stanovanje Cesta zmage 12, Zagorje«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja ponudbe. Ponudbe lahko ponudniki oddajo v sprejemni pisarni Mestne občine Velenje (pritličje) ali jih pošljejo priporočeno na zgoraj navedeni naslov. 2. Nepravočasne ponudbe ali pravočasne, vendar nepopolne ponudbe, bo Komisija za razpolaganje, upravljanje in pridobivanje stvarnega premoženja Mestne občine Velenje izločila in o tem obvestila ponudnika. Ponudnik, ki je oddal ponudbo, ki vsebuje vse sestavine ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo, tako ponudbo dopolni do odpiranja ponudb. 3. Odpiranje ponudb je javno in bo potekalo v sejni sobi št. III/ Urada za razvoj in investicije Mestne občine Velenje, dne 5. 4. 2013, ob 12.30. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom in pooblastilom ponudnika. 4. Izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila Komisija za razpolaganje, upravljanje in pridobivanje stvarnega premoženja Mestne občine Velenje. Komisija bo vse ponudnike obvestila o izboru v roku 30 dni po odpiranju ponudb. 5. Kot najugodnejši ponudnik bo izbran tisti, ki bo ponudil najvišjo ponudbeno ceno. 6. Prodajalec na podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji nepremičnine z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko začeti postopek do sklenitve pogodbe ustavi. VII. Informacije: vse informacije in pojasnila v zvezi s prodajo in ogledom nepremičnine v času razpisa lahko zainteresirani ponudniki dobijo na Mestni občini Velenje pri Blaženki Čujež, od ponedeljka do petka, med 9. in 12. uro, na tel. 03/89-61-674.
Mestna občina Velenje

AAA Zlata odličnost