Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2013 z dne 15. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2013 z dne 15. 3. 2013

Kazalo

Ob-1879/13 , Stran 902
Ob-1879/13
Javni razpis
za subvencije za zagon inovativnih podjetij v letu 2013 (P2A)
1. izvajalec javnega razpisa Izvajalec javnega razpisa je: Firma: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo. Skrajšana firma: Slovenski podjetniški sklad. Sedež: 2000 Maribor, Ulica kneza Koclja 22. Javni razpis je usklajen z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo s pogodbo št. SPS-13/14/A-606410-MO. 2. Pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa: Slovenski podjetniški sklad objavlja javni razpis na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 110/11 – ZDIU12), Proračuna Republike Slovenije za leto 2014 (Uradni list RS, št. 104/12), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (ZIPRS1314, Uradni list RS, št. 104/12), Zakona o podpornem okolju za podjetništvo – ZPOP-1 (Uradni list RS, št. 102/07 in 57/12), Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08), Ustanovitvenega akta Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo (Uradni list RS, št. 112/04, 11/07, 43/08, 71/09), Splošnih pogojev poslovanja Slovenskega podjetniškega sklada (8. 4. 2009 veljavni z dne 3. 9. 2009), Poslovnega in finančnega načrta Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo za leti 2013 – 2014, Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Uradni list RS, št. 67/93), Mnenja o shemi »de minimis« pomoči »Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007–2013, de minimis« (št. priglasitve: M002-5715334-2007/I) in Programa ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007–2013, sklep Vlade RS št. 31001-1/2007/6, ter dopolnitvami št. 31001-1/2007/8, št. 31001-1/2007/13, 31001-1/2007/17, 31001-1/2009/3 in 31001-1/2009/9. 3. Predmet javnega razpisa Predmet razpisa so subvencije za inovativna podjetja, ki jih razpisuje Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju: Sklad) v letu 2013. Namen javnega razpisa je razvoj podprtih podjetij in uspešen prenos razvojnih idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme in ustvarjanje novih inovativno naravnanih podjetij s potencialom rasti, s poudarkom na razvoju in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev. Cilji javnega razpisa, merjeni po preteku treh let od odobritve: – uspešno poslovanje vsaj 50 % podprtih podjetij. Kot uspešna podjetja se štejejo podjetja, ki imajo najmanj enega zaposlenega, ki bodo ustvarjala najmanj 50.000 EUR čistih prihodkov od prodaje letno in ki bodo poslovala z dobičkom, – vstop vlagateljev tveganega kapitala oziroma pridobitev strateškega investitorja v vsaj 10 % podprtih podjetjih. 4. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu 4.1 Splošni pogoji Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju MSP), ki so organizirana kot gospodarske družbe ali samostojni podjetniki posamezniki. Za opredelitev MSP se upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008, z dne 6. 8. 2008. Vlagatelji (po odobritvi subvencije: upravičenci) po tem javnem razpisu so podjetja, ki so se registrirala med 1. 1. 2012 in 28. 2. 2013 (upošteva se datum registracije podjetja na sodišču). Opredeljeni so kot skupina P2A/13. Na razpis se ne morejo prijaviti podjetja: – ki opravljajo dejavnost razvrščeno v naslednja področja, oddelke, skupine in razrede, skladno z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08): – področje A – Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo, – oddelek 05 – Pridobivanje premoga, – ki izpolnjujejo merila za stečajni postopek po 103. členu Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Uradni list RS, št. 67/93), – ki imajo neporavnane davčne obveznosti do Republike Slovenije, – ki so navedena v seznamu podjetij, na podlagi Sklepa o objavi seznama poslovnih subjektov, (Uradni list RS, št. 43/07 in spremembe), s katerimi, na podlagi določb Zakona o preprečevanju korupcije (ZPKor; Uradni list RS, št. 2/04), ne smejo poslovati naročniki iz prvega, drugega in tretjega odstavka 28. člena ZPKor. Skupni znesek pomoči na podlagi pravila de minimis: Skupni znesek pomoči, dodeljen istemu podjetju – upravičencu na podlagi pravila de minimis ne sme presegati 200.000 EUR v obdobju treh let od zadnjega prejema takšne pomoči, ne glede na obliko ali namen pomoči. Omenjeni znesek se zniža na vrednost 100.000 EUR za podjetja, ki delujejo v cestno prometnem sektorju. V skladu s 5. točko 2. člena Uredbe Komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis se skupaj s pomočjo de minimis v zvezi z istimi upravičenimi stroški ne sme dodeliti še državna pomoč, če bi takšna kumulacija povzročila intenzivnost pomoči, ki presega že določeno intenzivnost za posebne okoliščine vsakega primera v uredbi o skupinskih izjemah ali v odločbi, ki jo je sprejela Komisija. 4.2. Pogoji kandidiranja za subvencijo: – podjetje mora v poslovnem načrtu izkazati zaprto finančno konstrukcijo in razvidno likvidnost za obdobje 3 let, – iz poslovnega načrta mora izhajati, da bo podjetje imelo predvideno poslovanje z dobičkom po 3 letih, – podjetje mora biti ustanovljeno v Republiki Sloveniji, – rezultat razvoja proizvoda/storitve mora biti tržno naravnan, – razvoj mora potekati v podjetju; izjemoma je mogoče, za področje, ki ga v podjetju ne zmorejo/znajo razvijati, dovoljeno uporabiti tudi znanje zunanjih strokovnjakov, institucij, – poslovni načrt mora biti v slovenskem jeziku. Vsi izračuni in finančne projekcije pa v EUR. 4.2.1 Program mentoriranja Upravičenci bodo morali do 31. 12. 2013 izbrati enega izmed organiziranih programov mentoriranja ali si sami izbrati mentorja brez vključitve v program mentoriranja. Cilj programa mentoriranja je pridobitev ustreznega mentorja, ki bo na podlagi individualnih srečanj nudil pomoč podjetju v obliki svetovanja, prenosa znanja in izkušenj, nadgradnje kompetenc, spodbujanja vseh aktivnosti, ki jih potrebuje in izvaja podjetje, da uspe. Podjetje ima možnost tudi samostojne izbire mentorja brez vključitve v program mreženja. Program mentoriranja mora imeti za potrebe tega razpisa javno objavljen seznam mentorjev, ki so vključeni v program, pri čemer morajo mentorji izpolnjevati spodaj opisane zahteve: – mentor vodi ali je v preteklosti vodil podjetje, ki je v času njegovega vodenja izkazovalo rast1 čistih prihodkov od prodaje vsaj v 2 letih2, _____________ 1 Formula za izračun rasti: čisti prihodki od prodaje za leto »n«/čisti prihodki od prodaje za leto »n-1« > 1 2 Izpolnjevanje tega pogoja se bo preverjalo na podlagi podatkov navedenih v bazah AJPES. – mentor ima doseženo vsaj 6. stopnjo izobrazbe, – mentor izkazuje izkušnje s poslovnim mentorstvom mikro, majhnim ali srednje velikim podjetjem, registriranim po ZGD-1. Mentor mora izkazati vsaj 3 reference3 (trajanje mentorstva vsaj 6 mesecev/podjetje) od leta 2006 dalje ter jasen in potrjen prispevek k rasti in razvoju v mentoriranih podjetjih, _____________ 3 Referenca je vezana na mentorja kot osebo in ne na podjetje, ki ga vodi ali ga je vodil mentor. – mentor izkazuje strokovna znanja in izkušnje, ki jih lahko posreduje s mentorstvom ter reference o sodelovanju na projektih, – mentor ima sklenjeno pogodbeno ali delovno razmerje s podjetjem, ki bo izstavljalo račune za storitve po tem javnem razpisu, za čas trajanja mentorstva4. Podjetje mora biti registrirano za opravljanje svetovalne dejavnosti. _____________ 4 Delo prek avtorske pogodbe ne pride v poštev. Odločitev o izboru mentorja je na strani podjetja samega, ki tudi samo financira stroške mentoriranja, te stroške pa lahko uveljavlja kot upravičen strošek pri subvenciji. Upravičenec mora poslati prošnjo za potrditev (obrazec 1) in utemeljiti izbor programa in/ali mentorja najkasneje do 31. 12. 2013. Sklad pa si pridružuje pravico, da oceni primernost programa in/ali mentorja in posledično zahteva zamenjavo. 4.3 Obveznosti upravičenca po prejemu subvencije Upravičenci, ki bodo pridobili subvencijo po tem razpisu, bodo lahko kandidirali na razpisu P2B, če bodo prejeli pozitivno poslovno oceno s strani Sklada. Poslovno oceno upravičenca bo opravil Sklad na podlagi poročil upravičenca in mentorja, ki jih bo upravičenec moral posredovati predvidoma do oktobra 2014. Vsebina poročil bo objavljena in bo obvezna za vse upravičence. Sklad bo opravil tudi osebne intervjuje in/ali oglede pri vseh upravičencih, kjer bo obvezna prisotnost izbranega mentorja. Na osnovi poročil upravičenca bo Sklad naredil poslovno oceno podjetja. V poslovno oceno bo vključeno merjenje ciljev iz podjetnikovega terminskega plana prikazanega v sklopu vloge. Cilji podjetja so razdeljeni v tri skupine in sicer: – zaposlitveni cilj: vsaj 1 zaposlen v podjetju skozi ocenjevano obdobje, – izvedbeni cilj, kjer se primerja dejanska izvedba podjetniške ideje z načrtovano izvedbo, – aktivnosti na prodajnem in finančnem trgu (sejemske aktivnosti, promocijske aktivnosti, ustvarjanje prihodkov in poslovanje z dobičkom po treh letih od odobritve, zbiranje privatnega kapitala in drugih oblik finančnih virov). Kolikor bo upravičenec na osnovi poslovne ocene, ki bo zaključena decembra 2014, ocenjen negativno, bo podjetje moralo vrniti do 20 % vrednosti prejete subvencije po tem razpisu. 5. Merila za izbor upravičencev, ki izpolnjujejo pogoje Vse formalno popolne vloge, ki bodo izpolnjevale pogoje za kandidiranje in bodo skladne z namenom javnega razpisa, bo ocenila komisija za dodelitev sredstev na osnovi naslednjih meril: 1. Vstopni merili: – razvrstitev na tekmovanju Start:up Slovenija, – višina osnovnega kapitala v podjetju. 2. Ostala merila – inovativnost, – faza oziroma stopnja izdelka/storitve v podjetju, – tržna naravnanost in potencialni trgi, – reference/izkušnje in zaposlenost lastnikov podjetja. Natančno razdelana merila s točkovnikom so sestavni del razpisne dokumentacije (poglavje III. Merila za ocenjevanje podjetja vlagatelja). Vloga vlagatelja bo najprej ocenjena po 2 vstopnih merilih (razvrstitev na tekmovanju Start:up Slovenija, višina osnovnega kapitala v podjetju). Na podlagi obeh meril bo podjetje moralo zbrati 25 točk ali več za nadaljnjo obravnavo. V primeru, da prejme vloga manj kot 25 točk, je vloga zavrnjena kot neustrezna. Vloge, ki so prejele 25 ali več točk po vstopnih merilih, bodo ocenjene še po ostalih merilih (inovativnost, faza oziroma stopnja izdelka/storitve v podjetju, tržna naravnanost in potencialni trgi, reference/izkušnje in zaposlenost lastnikov podjetja). Prag števila točk, nad katerim bo odobreno sofinanciranje, je 60 ali več točk. V nobenem primeru vloga vlagatelja, ki je pridobila manj kot 60 točk ne more pridobiti sofinanciranja. Komisija za dodelitev sredstev poda predlog direktorici Sklada v odločanje za vse formalno popolne in pravno formalno ustrezne vloge. V primeru, da pridobi več vlagateljev 60 ali več točk, kot je na razpolago razpisanih sredstev, imajo prednost tisti vlagatelji, ki so pridobili več točk. V primeru enakega števila točk imajo prednost podjetja, ki so pridobila več točk pri merilu inovativnost, nato reference/izkušnje in zaposlenost lastnikov podjetja, nato tržna naravnanost in potencialni trgi in nato faza oziroma stopnja izdelkov/storitev v podjetju. Direktorica Sklada sprejme končno odločitev s sklepom o odobritvi oziroma sklepom o neodobritvi vloge. Podjetje mora imeti ob podpisu pogodbe o izplačilu subvencije vsaj enega zaposlenega5 za polni delovni čas. Za potrebe tega razpisa se upošteva kot zaposlena oseba tudi nosilec dejavnosti pri s.p.6 (če je to njegova edina podlaga za zavarovanje) in direktor enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo s pogodbo o poslovodenju po zavarovalni podlagi 112, v kolikor je ta direktor hkrati tudi lastnik te družbe. _____________ 5 V skladu s 66. členom Zakona o delo-vnih razmerjih, veljajo določene pravice posebnim skupinam zaposlenih, da delajo krajši delovni čas, glede socialnih in drugih pravic in so le-ti izenačeni z delavci, ki delajo poln delovni čas.« 6 V primeru samostojnih podjetnikov se kot zaposlena oseba po tem javnem razpisu šteje tudi oseba, ki je nosilka dejavnosti in je zavarovana za polni delovni čas (polni delovni čas in zavarovalna osnova 005). V primerih, ko 66. člen Zakona o delovnih razmerjih določa v posebnih primerih krajši delovni čas, se šteje, da je pogoj iz te točke javnega razpisa izpolnjen. 6. Višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis Okvirna višina subvencij za ciljno skupino P2A po tem razpisu znaša največ do 800.000 EUR. Maksimalna višina subvencije za podjetje iz ciljne skupine P2A je 20.000 EUR. 7. Upravičeni stroški Upravičeni stroški so vsi stroški, ki so namenjeni razvoju podjetja in uspešnemu prenosu razvojnih idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme in ustvarjanje novih inovativno naravnanih podjetij to so npr. stroški izdelave poslovnega načrta, plače zaposlenih, ki delajo na razvoju in dohodek iz pogodbe o poslovodenju, stroški promocije, stroški najema opreme, stroški najema poslovnih prostorov, stroški testiranja in dodatnega usposabljanja, materialni in nematerialni stroški, ki so namenjeni razvoju storitev oziroma proizvoda, stroški mentoriranja,... Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek. Prav tako med upravičene stroške ne spadajo cestno prevozna sredstva. Financiranje oziroma zapiranje finančne konstrukcije subvencioniranih stroškov z leasingom in kompenzacijami ni dovoljeno. Nabava opreme in/ali storitev, ki sodijo med upravičene stroške (razen plač), je dovoljena le od tretjih oseb, po tržnih pogojih. Pri tem velja, da tretja oseba ne sme biti več kot 25 % povezana (lastniški delež) s podjetjem-upravičencem. Prav tako se oprema in/ali storitev, ki sodi med upravičene stroške ne more nabavljati od oseb v sorodstvenem razmerju z lastniki podjetja. Sklad lahko vlagatelja pozove na dodatno obrazložitev ustreznosti posameznega stroška. Upravičenec za izplačane upravičene stroške ne sme pridobiti nikakršnih drugih javnih sredstev. V primeru ugotovitve dvojnega financiranja stroškov podjetja iz različnih javnih virov, lahko Sklad prekine izplačevanje sredstev in odstopi od pogodbe ter zahteva vrnitev vseh že izplačanih sredstev v realni vrednosti, vključno z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila. Sklad si pridružuje pravico, da pozove prijavitelja na dodatno obrazložitev in dokazila o posameznem strošku. Če se izkaže, da strošek ni realen oziroma ni nujno potreben za razvoj projekta v časovnem obdobju upravičenih stroškov, ga lahko tudi izloči. 8. Obdobje upravičenih stroškov: subvencija se odobri za upravičene stroške nastale od 1. 9. 2012 do 31. 12. 2013. 9. Zahtevek za izplačilo subvencije Upravičenec mora poslati zahtevek za izplačilo subvencije najkasneje do 10. 1. 2014. Pri zahtevku je potrebno predložiti: – poročilu o dejansko izvedenih aktivnostih v zvezi s prijavljenim poslovnim načrtom, primerjavo dejanskega stanja v podjetju s cilji iz poslovnega načrta in pojasnitvijo odstopanj v primeru le teh (odstopanja od zaposlitvenega, finančnega, poslovnega, časovnega vidika …), – izpis analitike razreda 0 in razreda 4. Sklad lahko pred izplačilom subvencije opravi kontrolo stroškov (upravičenost, dokazilo o plačilu računov, ipd.), – izjava upravičenca, da so vsi stroški pregledani in ustrezajo definiciji upravičenih stroškov iz razpisa ter da so vsi plačani, – izjava upravičenca o številu zaposlenih na dan 31. 12. 2013, podpisana s strani odgovorne osebe, – kopija M1 obrazca zaposlenega za polni delovni čas, izdanega s strani ZZZS, – dokazilo o vključitvi v enega izmed organiziranih programov mentoriranja ali pogodba z izbranim mentorjem najkasneje do 31. 12. 2013. Vzorec zahtevka je v prilogi 1 razpisne dokumentacije. 10. Rok za predložitev vlog Rok za predložitev vlog je: 6. 5. 2013. Merilo za pravočasno prispelo vlogo je poštni žig odtisnjen na ovojnici, ki za obravnavo ne sme biti kasnejši od datuma roka za predložitev vlog. V primeru neposredne predložitve vloge na sedežu Sklada, pa datum, vpisan na potrdilu Sklada o prejemu pošiljke. Vloge, ki ne bodo pravočasne, se kot prepozne zavržejo. Sredstva na razpisu lahko ostanejo nerazporejena, kolikor ne zadoščajo za pokrivanje celotnega planiranega subvencioniranja opredeljenega v finančni konstrukciji vloge, ki bi bila naslednja upravičena do subvencije. 11. Datumi odpiranj vlog Odpiranje se bo izvedlo v roku treh delovnih dni od navedenega roka za predložitev vlog. Odpiranje vlog ni javno. 12. Obveščanje o izboru Komisija za dodelitev sredstev bo obravnavala vse pravočasne, formalno popolne in ustrezne vloge. Sklad bo, najkasneje v roku 75 dni od roka za odpiranje vlog, posredoval vlagateljem sklep o odobritvi ali neodobritvi subvencije Sklada. Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh Sklada. Zoper sklep o odobritvi oziroma neodobritvi subvencije je možno sprožiti upravni spor na Upravno sodišče Republike Slovenije. Če se upravičenec v roku 8 delovnih dni od prejema in poziva k podpisu pogodbe ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev. 13. Razpoložljivost razpisne dokumentacije in dodatne informacije Razpisna dokumentacija vsebuje: navodila, besedilo javnega razpisa, merila za izbor podjetij s točkovnikom, vzorec prijavnega lista za subvencijo, vzorec pogodbe o izplačilu subvencije, zahtevek za izplačilo subvencije z obrazci. Razpisna dokumentacija je dosegljiva v pisni obliki na sedežu Slovenskega podjetniškega sklada, Ulica kneza Koclja 22, Maribor, v pisarni št. 8, pri svetovalcu za državne pomoči 2 (Marjana Šipek), vsak delovni dan, med 9. in 14. uro in na spletni strani, www.podjetniskisklad.si. Vse ostale informacije dobite na tel. 02/234-12-53 Simon Böhm, 02/234-12-72 mag. Manfred Lepej, 02/234-12-40 mag. Nataša Krajnc Košar in 02/234-12-64 mag. Boštjan Vidovič ali na e-pošti bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si. 14. Vsebina vloge 1. Prijavni list za subvencijo. Spletni obrazec, ki ga najdete na naslovu http://evloge.podjetniskisklad.si obvezno izpolnite in posredujte v tiskani in elektronski obliki, skladno z navodili spletnega obrazca. Spletni obrazec omogoča elektronsko pošiljanje in tiskanje prijavnega lista. Tiskani prijavni list potrdite s podpisom in štampiljko7 ter ga predložite v vlogi. Pred tiskanjem spletnega obrazca je potrebno le tega potrditi. _____________ 7 Če podjetje ne posluje z štampiljko mora to napisati. 2. Poslovni načrt8 s podrobnim terminski planom; poslovni načrt mora vsebovati planirane bilance stanja, izkaz poslovnega izida in izkaz denarnih tokov vsaj za 3 leta naprej. _____________ 8 Za izdelavo poslovnega načrta se lahko uporabi naš pripomoček, ki pa ni edina ali privilegirana oblika poslov-nega načrta. V primeru pisanja poslovnega načrta brez našega pripomočka je potrebno prikazati planirano bilanco stanja in plan izkaza poslovnega izida ter prikaz denarnih tokov vsaj za naslednja 3 leta po oddaji vloge. 3. Bilanco stanja in izkaz poslovnega izida za leto 2012 – če je bilo podjetje obvezano oddati le te na Ajpes (potrebno je natisniti enako kot je/bo oddana na AJPES). 4. Seznam stroškov, ki se izpolni hkrati s prijavnim listom. V seznam morajo biti vpisani predvideni stroški in zneski le teh. Seznam je v prilogi spletnega obrazca Prijavni list za subvencijo. Najdete ga na naslovu http://evloge.podjetniskisklad.si. 5. Izjava vlagatelja o številu zaposlenih na zadnji dan preteklega meseca glede na mesec prijave, podpisana s strani odgovorne osebe (v primeru, da podjetje še nima zaposlenih, naj to napiše v izjavi). Vsebina vloge mora biti urejena po zaporedju od št. 1 do št. 5 in predložena v fizični obliki. Posredovana elektronska oblika prijavnega lista in natisnjena oblika spletnega obrazca prijavnega lista morata biti enaki. V primeru razlik med oddano natisnjeno obliko in elektronsko obliko se bo upoštevala natisnjena oblika prijavnega lista. Sklad lahko od vlagatelja zahteva tudi dodatna pojasnila. Če vloga ne bo popolna, bo vlagatelj pisno pozvan k dopolnitvi vloge. Če vloga v predvidenem roku (največ 5 dni) ne bo dopolnjena oziroma spremenjena, se kot nepopolna zavrže. Vloga, ki ne izpolnjuje pogojev iz razpisne dokumentacije, se kot neustrezna zavrne. Vsi podatki iz vloge so javni, razen tisti, ki jih vlagatelj posebej označi kot poslovno skrivnost. Kot poslovno skrivnost lahko vlagatelj označi posamezen podatek oziroma del vloge ter naj navede zakaj to predstavlja poslovno skrivnost. Poslovna skrivnost se ne more nanašati na celotno vlogo in na podatke potrebne za oceno vloge po merilih javnega razpisa. 15. Oddaja vlog Vlogo v pisni obliki vloži vlagatelj po pošti ali neposredno na sedež Sklada. Vlogo za subvencije za zagon podjetij pošljite9 na naslov: Slovenski podjetniški sklad, Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, s pripisom: »Ne odpiraj – P2A/13«. _____________ 9 Naslovnica za ovojnico je oblikovana v obrazcu 4 razpisne dokumentacije. Neposredna predložitev vlog na sedežu Sklada (Ulica kneza Koclja 22, Maribor) je možna vsak delovni dan – poslovni sekretariat, med 9. in 15. uro.
Slovenski podjetniški sklad

AAA Zlata odličnost