Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2013 z dne 15. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2013 z dne 15. 3. 2013

Kazalo

Št. 478-79/2013-1 Ob-1921/13 , Stran 930
Št. 478-79/2013-1 Ob-1921/13
Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 in 42/12), objavlja
javno dražbo
prodaje nepremičnin
I. Naziv in sedež organizatorja javnih dražb: Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana. Postopek javne dražbe vodi Komisija Ministrstva za obrambo RS za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem – pristojna komisija. II. Opis predmetov prodaje: Stanovanja 1. Dvosobno stanovanje, na naslovu Vodnikova ulica, 1 Brežice, št. 22 (nezasedeno) v II. nad., 4. etaže, v skupni izmeri s kletjo 69,52 m2, k.o. 1300 Brežice, iden. št. stavbe 498 in posameznega dela št. 306, celotni ID znak 1300-498-306, letnik 1959, tablica MO 27458. a. Ogled stanovanja: 25. 3. 2013 in 27. 3. 2013 od 8.30 do 14. ure. b. Izklicna cena: 37.341,00 EUR. 2. Enosobno stanovanje, na naslovu Ulica 21. oktobra 4, Črnomelj, št. 9 (nezasedeno), v II. nad. 4. etaže, v skupni izmeri s kletjo 48,64 m2, k.o. 1535 Črnomelj, iden. št. stavbe 19 in posameznega dela št. 9, celotni ID znak 1535-19-9, letnik 1959, tablica MO 27771. a. Ogled stanovanja: 25. 3. 2013 in 27. 3. 2013 od 8.30 do 14. ure. b. Izklicna cena: 24.300,00 EUR. 3. Trisobno stanovanje, na naslovu Ulica 21. oktobra 4, Črnomelj, št. 8 (nezasedeno), v II. nad., 4. etaže, v skupni izmeri s kletjo in drvarnico 97,23 m2, k.o. 1535 Črnomelj, iden. št. stavbe 19 in posameznega dela št. 8, celotni ID znak 1535-19-8, letnik 1959, tablica MO 27774. a. Ogled stanovanja: 25. 3. 2013 in 27. 3. 2013 od 8.30 do 14. ure. b. Izklicna cena: 36.450,00 EUR. 4. Dvosobno stanovanje, na naslovu Ulica 21. oktobra 4, Črnomelj, št. 3 (nezasedeno), v PR. 2. etaže, v skupni izmeri s kletjo 79,08 m2, k.o. 1535 Črnomelj, iden. št. stavbe 19 in posameznega dela št. 3, celotni ID znak 1535-19-3, letnik 1959, tablica MO 27778. a. Ogled stanovanja: 25. 3. 2013 in 27. 3. 2013 od 8.30 do 14. ure. b. Izklicna cena: 32.400,00 EUR. 5. Dvosobno stanovanje, na naslovu Ulica 21. oktobra 4, Črnomelj, št. 5 (nezasedeno), v I. nad., 4. etaže, v skupni izmeri s kletjo 80,40 m2, k.o.1535 Črnomelj, iden. št. stavbe 19 in posameznega dela št. 5, celotni ID znak 1535-19-5, letnik 1959, tablica MO 27779. a. Ogled stanovanja: 25. 3. 2013 in 27. 3. 2013 od 8.30 do 14. ure. b. Izklicna cena: 32.400,00 EUR. 6. Dvosobno stanovanje, na naslovu Ulica 21. oktobra 2A, Črnomelj, št. 5 (nezasedeno), v II. nad., 4. etaže, v skupni izmeri s kletjo in drvarnico 72,93 m2, k.o. 1535 Črnomelj, iden. št. stavbe 25 in posameznega dela št. 5, celotni ID znak 1535-25-5, letnik 1961, tablica MO 27764. a. Ogled stanovanja: 25. 3. 2013 in 27. 3. 2013 od 8.30 do 14. ure. b. Izklicna cena: 27.540,00 EUR. 7. Garsonjera, na naslovu Seidlova cesta 62, Novo mesto, št. 20 (nezasedeno) v V. nad., 7. etaže, v skupni izmeri s kletjo 44,04 m2, k.o. 1456 Novo mesto, iden. št. stavbe 243 in posameznega dela št. 20, celotni ID znak 1456-243-20, letnik 1982, tablica MO 21155. a. Ogled stanovanja: 25. 3. 2013 in 27. 3. 2013 od 8.30 do 14. ure. b. Izklicna cena: 30.780,00 EUR. Zemljišča in objekti 1. Prodaja nekdanjega Vojaškega kompleksa Ugar v Ribnici, ki predstavlja stražnico z neto tlorisno površino po cenitvi 178 m2, skladišča z neto tlorisno površino 4.014 m2, nadstreška z neto tlorisno površino 45 m2, pesjak z neto tlorisno površino 51 m2, ruševini z neto tlorisno površino 284 m2. Kompleks ima tako stavbna, gozdna kot kmetijska zemljišča, ki so locirana na, parc. štev. 1389/10, 1426/1, 1749/2, 1429, k.o. Ribnica in parc. št. 647/40, 647/15, 647/3 in 647/41, k.o. Dane, skupne površine 346.137,00 m2. Nepremičnine so vpisane pod ID znak 1625-1389/10-0, 1625-1626/1-0, 1625-1749/2-0, 1625-1429/0-0, k.o. 1625 Ribnica in pod ID znak 1628-647/40-0, 1628-647/15-0, 1628-647/3, 1628-647/41-0, k.o. 1628 Dane. Kompleks je delno v najemu do leta 2015. a. Potrdila o namenski rabi opredeljuje: – del. parc. št. 1389/10, k.o. Ribnica kot območje razpršene gradnje, – del parc. 1389/10 in 1426/1, k.o. Ribnica in kot lesno proizvodni gozd, – parc. št. 1429, 1749/2 in del parc. št. 1426/1, k.o. Ribnica kot kmetijsko zemljišče. b. Podatki o območjih varovanj in omejitev – vse parcele ležijo v območju namenjenem ohranjanju prosto živečih ptic in naravnih habitatov, – območje skladišča vojaške opreme, bojnih in minsko eksplozivnih eksponatov, – del parc. 1429, 1749/2, 647/40, 647/15, 647/3, 647/41-evidentirana naravna dediščina, – parc. št. 1749/2 in del parc. št. 1389/10, 1429 – poplavno območje. c. Javna dražba z znanim kupcem bo končana šele po tem, ko bo celotna nepremičnina 30 dni po javni dražbi objavljena na UE in bodo ponudbe o nakupu možno posredovati tudi v tem obdobju. Najvišja ponudba bo zaključek prodaje. d. Ogled nepremičnine po predhodni najavi, tel. št. 041/397-954, kontakt Lesar Anton, e. Izklicna cena: 548.250,00 EUR. III. Ogled nepremičnin: oglede boste lahko opravili ob terminih določenih ob vsaki posamezni nepremičnini. Na terenu pri stanovanjih bo dosegljiv Andrej Molan, tel. 031/59-61-61 za stanovanja na območju Brežic, Jože Kočevar za stanovanja na območju Črnomlja, tel. 07/356-95-71 in Srečko Pirc za stanovanje na območju Novega mesta, na tel. 07/332-23-18. Glede vprašanj samega poteka javne dražbe smo dosegljivi na tel. 01/471-22-13 od 18. 3. 2013 do 3. 4. 2013, med 8. in 12. uro. IV. Pogoji in pravila javne dražbe: 1. Nepremičnina se proda v celoti po sistemu videno–kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajnih pogodb ne bodo upoštevane. Stanovanja so zk urejena. Prodajalec ne prevzema nobenih obveznosti iz morebitno drugačne ugotovljene površine stanovanja pri izdelavi etažnega načrta. Predpisane davčne dajatve, ki niso vštete v izhodiščno ceno, stroške notarskih storitev, vpis v zemljiško knjigo plača kupec. 2. Kriteriji dvigovanja izklicne cene: Dražitelji lahko dvigujejo izklicno ceno: – od 1,00 EUR do 50.000,00 EUR za 200,00 EUR, – od 50.000,01 EUR do 70.000,00 EUR za 400,00 EUR, – od 70.000,01 EUR do 100.000, 00 EUR za 600,00 EUR, – od 100.000,01 EUR naprej za 1.000,00 EUR. 3. Predvidena javna dražba se bo opravila ustno v slovenskem jeziku. 4. Rok sklenitve pogodbe: pogodba se sklene z najugodnejšim dražiteljem v roku 15 dni po zaključku javne dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja, prodajalec zadrži njegovo kavcijo. 5. Višina kavcije: pred dražbo morajo dražitelji položiti kavcijo v višini 10 % izklicne cene na transakcijski račun Ministrstva za obrambo RS: 01100-6370191114, sklic 11 19119-7141998-86000. Dražiteljem, ki na javni dražbi ne bodo uspeli se kavcija brez obresti vrne v roku 15 dni od zaključka javne dražbe, na njihov transakcijski račun. 6. Način in rok plačila kupnine: kupnina se plača v 30 dneh po prejetju računa, ki ga bo prodajalec izstavil kupcu takoj po sklenitvi pogodbe. Kupnina se vplača na transakcijski račun Ministrstva za obrambo RS: 01100-6370191114, sklic 11 19119-7141998-86000. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Položena kavcija se všteje v kupnino. 7. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji Dražitelji se morajo najpozneje do 11. ure na dan javne dražbe osebno oglasiti na kraju javne dražbe. Javne dražbe se bodo lahko udeležili le tisti, ki bodo do 3. 4. 2013 do 12. ure na naslov naročnika: RS Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, v zapečateni ovojnici s pripisom »Ne odpiraj, javna dražba, 4. 4. 2013« s pripisom na hrbtni strani ovojnice ime in priimek dražitelja in predložili kopije naslednjih dokumentov: – potrdilo o plačani kavciji iz katere je zraven plačila razviden tudi predmet nakupa in priloženo celotno številko TRR računa za primer vračila kavcije, – potrdilo o plačanih davkih in prispevkih staro največ 30 dni, (samo za pravne osebe, s.p.), tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, v kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo overjeno pri notarju s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke), – dražitelji morajo pred dražbo predložiti potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih niso imeli blokiranega TRR (velja za pravne osebe in s.p. – tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe v kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo overjeno pri notarju s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega TRR), – izpisek iz sodnega registra (samo za pravne osebe) oziroma druge ustrezne evidence (s.p.), staro največ 30 dni, – morebitni pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb morajo predložiti notarsko overjeno pooblastilo za udeležbo na javni dražbi, – osebno izkaznico, oziroma potni list (fizične osebe, s.p. ter zastopniki in pooblaščenci pravnih oseb), – pisno izjavo, da ponudnik sprejema razpisne pogoje. Če ne bodo izpolnjeni zgoraj navedeni pogoji, ni mogoče pristopiti k draženju na javni dražbi. Če ovojnica ne bo opremljena tako, kot je določeno, naročnik ne nosi odgovornosti za založitev le te. 8. Predložiti je potrebno tudi: davčno številko oziroma ID številko za DDV, EMŠO oziroma matično številko, morebiten e-naslov in telefonsko številko. 9. Izbira najugodnejšega dražitelja Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi na javni dražbi. Z vplačilom kavcije sprejme dražitelj obveznost pristopiti k dražbi in razpisne pogoje dražbe. a) če je dražitelj samo eden, je nepremičnina prodana za izklicno ceno; b) izbrani dražitelj je tisti, ki ponudi najvišjo ceno; c) če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo najvišjo ceno, nepremičnina ni prodana, če eden ne zviša cene. 10. Pravila javne dražbe Javna dražba se izvaja v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12). Javno dražbo vodi pristojna komisija. 11. Ustavitev postopka: upravljavec ali pooblaščena oseba lahko s soglasjem predstojnika, do sklenitve pravnega posla, postopek javne dražbe ustavi, pri čemer se dražiteljem povrne izkazane stroške. V. Datum, čas in kraj javne dražbe: predvidena prodaja bo potekala 4. 4. 2013 ob 11. uri, v prostorih Ministrstva za obrambo na naslovu Vojkova 55a v Avditoriju, 1000 Ljubljana.
Ministrstvo za obrambo

AAA Zlata odličnost