Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2013 z dne 15. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2013 z dne 15. 3. 2013

Kazalo

Št. 13/2013 Ob-1873/13 , Stran 917
Št. 13/2013 Ob-1873/13
Na podlagi 12. člena Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti/programov/projektov/prireditev, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 1/2013), objavlja Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje
javni razpis
za sofinanciranje dejavnosti/programov/projektov/prireditev, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Mestne občine Velenje za leto 2013
I. Predmet razpisa: predmet javnega razpisa so dejavnosti/programi/projekti/prireditve društev, klubov in drugih organizacij ter dejavnosti/programi/projekti/prireditve pravnih in fizičnih oseb, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Mestne občine Velenje, ter pomenijo prispevek k zadovoljevanju javnih potreb ali prepoznavnosti občine. II. Upravičenci do sofinanciranja: 1. fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v Mestni občini Velenje; 2. fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v drugi občini, če dejavnosti/programe/projekte/prireditve organizirajo na območju Mestne občine Velenje; 3. fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v drugi občini, če so njihove dejavnosti/programi/projekti/prireditve, ki so organizirani izven Mestne občine Velenje, z vidika zadovoljevanja javnih potreb ali prepoznavnosti občine pomembni za Mestno občino Velenje. Do sofinanciranja niso upravičene krajevne skupnosti, mestne četrti ter pravne in fizične osebe, ki se z isto dejavnostjo/programom/projektom/prireditvijo lahko prijavijo na katerega od drugih razpisov Mestne občine Velenje (npr. na razpise za področja kulture, turizma, športa, socialnega varstva …). III. Razpisni rok: prijavitelji lahko oddajo pisne vloge kadarkoli v okviru tekočega proračunskega leta, vendar najkasneje do 30. novembra za tekoče leto. IV. Vsebina, način in rok oddaje prijav Prijava na razpis mora vsebovati: – podatke o prijavitelju oziroma izjavo o izpolnjevanju pogojev iz 4. člena Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti/programov/projektov/prireditev, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 1/2013, v nadaljevanju pravilnik), – podatke o namenu porabe sredstev (opis dejavnosti/programov/projektov/prireditev, njihov obseg, pričakovano udeležbo oziroma naklado in kraj izvedbe), – predviden obseg finančnih sredstev za izvedbo dejavnosti/programov/projektov/prireditev ter predvidene vire financiranja, – številko transakcijskega računa, kamor se sredstva nakažejo, in naziv banke, – davčno številko ali ID za DDV, – zaprosilo za uporabo grba Mestne občine Velenje, če želi prijavitelj v primeru odobritve sredstev za določen namen uporabiti grb Mestne občine Velenje za promocijske aktivnosti v okviru tega namena, – izjavo glede omejitev poslovanja, – izjavo, da prijavitelj za isto dejavnost/program/projekt/prireditev ni prejel sredstev iz drugih razpisov Mestne občine Velenje za tekoče leto. Prijavitelji naj k prijavi priložijo tudi reference, če jih imajo. Vsaka prijava mora biti oddana v svoji kuverti. Prijavitelji morajo prijave oddati na naslov Mestna občina Velenje – vložišče, Titov trg 1, 3320 Velenje. Prijave morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah z oznako: »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis za DPPP«. Prijave, ki ne bodo oddane pravočasno (do 30. novembra 2013), ne bodo obravnavane. Prav tako ne bodo obravnavane prijave, ki bodo na razpis prispele pravočasno, vendar po morebitni porabi za razpis zagotovljenih sredstev. V. Odpiranje prijav: odpiranje prijav bo komisija opravljala mesečno. Komisija se praviloma sestane najkasneje do 15. v mesecu in obravnava vse vloge, ki so prispele pretekli mesec. VI. Merila za ocenjevanje in vrednotenje prijav Komisija pri odločanju o oblikovanju predloga o sofinanciranju upošteva naslednja merila: A. Pomen dejavnosti/programov/projektov/prireditev za občane Mestne občine Velenje in za Mestno občino Velenje: 0–10 točk 1. Velik pomen dejavnosti/programov/projektov/prireditev – 10 točk 2. Srednje velik pomen dejavnosti/programov/projektov/prireditev – 6 točk 3. Manjši pomen dejavnosti/programov/projektov/prireditev – 3 točke B. Pričakovano udeležbo/doseg/promocijski učinek dejavnosti/programov/projektov/prireditev: 0–10 točk 1. Velika udeležba/doseg/promocijski učinek – 10 točk 2. Srednje velika udeležba/doseg/promocijski učinek – 6 točk 3. Manjša udeležba/doseg/promocijski učinek – 3 točke C. Atraktivnost dejavnosti/programov/projektov/prireditev za obiskovalce od drugod: 0 –10 točk 1. Velika atraktivnost dejavnosti/programov/projektov/prireditev za obiskovalce od drugod – 10 točk 2. Srednje velika atraktivnost dejavnosti/programov/projektov/prireditev za obiskovalce od drugod – 6 točk 3. Manjša atraktivnost dejavnosti/programov/projektov/prireditev za obiskovalce od drugod – 3 točke D. Jasna opredeljenost ciljev ter namena dejavnosti/ programov/projektov/prireditev: 0 –10 točk 1. Dobra opredeljenost ciljev ter namena dejavnosti/ programov/projektov/prireditev – 10 točk 2. Srednje dobra opredeljenost ciljev ter namena dejavnosti/ programov/projektov/prireditev – 6 točk 3. Slabša opredeljenost ciljev ter namena dejavnosti/ programov/projektov/prireditev – 3 točke E. Prispevek dejavnosti/programov/projektov/prireditev k prepoznavnosti in ugledu občine: 0–10 točk 1. Velik prispevek k prepoznavnosti in ugledu občine – 10 točk 2. Srednji prispevek k prepoznavnosti in ugledu občine – 6 točk 3. Manjši prispevek k prepoznavnosti in ugledu občine – 3 točke F. Kvaliteto dejavnosti/programov/projektov/prireditev: 0–10 točk 1. Zelo kvalitetna dejavnost/program/projekt/prireditev – 10 točk 2. Kvalitetna dejavnost/program/projekt/prireditev – 6 točk 3. Manj kvalitetna dejavnost/program/projekt/prireditev – 3 točke G. Inovativnost in izvirnost dejavnosti/programov/projektov/prireditev: 0–10 točk 1. Inovativnost in izvirnost dejavnosti/programov/projektov/prireditev – 10 točk 2. Neinovativnost in neizvirnost dejavnosti/programov/projektov/prireditev – 0 točk H. Reference in dosedanje sodelovanje prijaviteljev z Mestno občino Velenje: 0–10 točk 1. Reference – do 5 točk 2. Dosedanje sodelovanje prijaviteljev z Mestno občino Velenje – do 5 točk I. Delež lastnih sredstev in drugih virov financiranja: 0–10 točk 1. Nad 60 % – 10 točk 2. Od 30 % do 60 % – 6 točk 3. Manj kot 30 % – 3 točke J. Izvedljivost dejavnosti/programov/projektov/prireditev: 0–10 točk 1. Zahtevna izvedljivost dejavnosti/programov/projektov/prireditev – 10 točk 2. Manj zahtevna izvedljivost dejavnosti/programov/projektov/prireditev – 5 točk Točke, dodeljene za posamezna merila, se seštevajo. Možnih točk je 100. Vrednost točke je 10 evrov. VII. Izid razpisa: prijavitelji bodo o odločitvi obveščeni pisno. VIII. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani Mestne občine Velenje http://www.velenje.si (poglavje Priložnosti) ali pa jo lahko zainteresirani dvignejo vsak delovni dan na Mestni občini Velenje – vložišče (soba št. 10), Titov trg 1, 3320 Velenje. IX. Sredstva za sofinanciranje dejavnosti/programov/projektov/prireditev, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Mestne občine Velenje, se lahko pridobijo samo na podlagi prijave na razpis. X. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po telefonu vsak delovni dan na tel. 03/89-61-616 (Bojana Žnider) ali 03/89-61-546 (Maša Kočevar).
Mestna občina Velenje

AAA Zlata odličnost