Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2013 z dne 15. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2013 z dne 15. 3. 2013

Kazalo

Št. 18/13 Ob-1849/13 , Stran 936
Št. 18/13 Ob-1849/13
Univerza na Primorskem, Titov trg 4, Koper, v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12) in Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07), razpisuje
javno zbiranje ponudb
za oddajo poslovnega prostora v najem
Predmet oddaje Predmet oddaje v najem je poslovni prostor s teraso, v stavbi članice Univerze na Primorskem, Fakultete za turistične študije – Turistica (UP FTŠ Turistica), v Portorožu, Obala 11a, stoječe na parcelah 1100,1088 in 1087, k.o. Portorož, v izmeri 99,87 m2 z odprto teraso pred poslovnim prostorom, v izmeri 228,52 m2. Poslovni prostor je delno opremljen za opravljanje gostinske dejavnosti z osnovno opremo. Poslovni prostori, ki so predmet najema, se oddajo in prevzamejo po načelu »videno–najeto«. Za dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko interesenti v času uradnih ur kontaktirajo Ingrid Orel (05/61-77-021), s katero se lahko tudi dogovorijo glede ogleda poslovnih prostorov. Pogoji prijave Na javni razpis se lahko prijavijo fizične osebe-samostojni podjetniki in pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje gostinske dejavnosti. Prijava na javni razpis mora vsebovati naslednje podatke, dokazila in priloge: – Dokazila glede registracije za opravljanje gostinske dejavnosti: – za pravne osebe: odločbo o vpisu v register oziroma izpisek iz sodnega registra, ki ni starejši od 8 dni, – za samostojne podjetnike: obrtno dovoljenje oziroma priglasitveni list oziroma izpis iz evidence AJPES-a ter fotokopijo osebnega dokumenta, ki izkazuje državljanstvo RS in stalno bivališče, – potrdilo Davčne uprava RS o plačanih davkih in prispevkih, ki ni starejše od 8 dni, – dokazilo o finančni sposobnosti: – za pravne osebe: BON 1 (ali BON 1/P) s podatki in kazalniki za leto 2012, – za samostojne podjetnike posameznike: BON 1/SP s podatki in kazalniki za leto 2012, – dokazilo o zagotovljenih finančnih sredstvih: potrdilo o solventnosti pri banki, ki vodi TRR, – dokazilo o plačilu varščine v višini ene izhodiščne najemnine v višini 1.900,00 EUR na podračun SI 56 01100 600000 5649, UJP Koper, – opis ponudbe hrane in pijače ter strokovnosti strokovnega osebja, – informativni cenik hrane in pijače za študente in zaposlene, – opis oblik obštudijskih dejavnosti in vključevanja študentov UP FTŠ Turistice (npr. študentske prakse, raziskovanja, anketiranja …), – informativni cenik hrane in pijače za študente in zaposlene, – podpisan in izpolnjen vzorec najemne pogodbe. Listine, ki se predložijo kot sestavni del ponudbe in ne izvirajo od ponudnika, morajo biti predložene kot izvirniki ali v overjenih kopijah od notarja ali upravne enote/občine. Plačana varščina se izbranemu ponudniku brez obresti poračuna ob prenehanju najemne pogodbe z neplačano najemnino ter nastalo škodo na opremi in nepremičninah, ki ni posledica normalne uporabe. Neizbranim ponudnikom se bo varščina brez obresti vrnila najkasneje v 45 dneh po izteku roka za oddajo ponudb. Izhodiščna najemnina Izhodiščna mesečna najemnina znaša 1.900,00 EUR in ne vključuje DDV. Najemnina se bo letno usklajevala z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji. Najemnina in druge pogodbene finančne obveznosti zapadejo v plačilo v 8 dneh po izstavitvi računa. Pogoji najema Najemnik mora na svoje stroške in na svoje tveganje pridobiti vsa potrebna dovoljenja za opravljanje dejavnosti. Manjkajočo opremo za izvajanje dejavnosti nabavi in namesti najemnik na svoje stroške. Gostinska ponudba v poslovnem prostoru mora zajemati ponudbo primernih hladnih in toplih jedi ter prigrizkov, toplih in hladnih brezalkoholnih pijač in napitkov ter sladic. Najemnik mora na lastne stroške redno vzdrževati najete poslovne prostore. Pred vsakim posegom, ki presega redna vzdrževalna dela, mora pridobiti pisno soglasje najemodajalca. Najemnik ni upravičen do povrnitve vlaganj v poslovni prostor in opremo. Obratovalni čas poslovnega prostora bo moral biti znotraj delovnega časa UP FTŠ Turistice od ponedeljka do petka najmanj med 7. in 20. uro, v soboto pa med 8. in 13. uro. Najemnik bo lahko s soglasjem obratoval v drugačnih dnevnih terminih v okviru predpisov. Najemnika bodo bremenili stroški obratovanja (poraba električne energije, poraba vode, telefonski stroški, odvoz smeti, stroški ogrevanja in hlajenja, stroški čiščenja in vzdrževanja prostorov, stroški rednega vzdrževanja, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, stroški zavarovanja in drugi stroški). Zavarovalne police, ki jih sklepa najemnik, morajo biti vinkulirane v korist Univerze na Primorskem. Najemna pogodba se sklepa za določen čas treh let z možnostjo podaljšanja. V primeru neskladja med vsebino javnega razpisa in osnutkom najemne pogodbe v razpisni dokumentaciji, velja vsebina osnutka najemne pogodbe. Merila za ocenitev ponudb Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena najemnina ob izpolnjevanju drugih pogojev v razpisni dokumentaciji. V primeru, da bosta dva ponudnika oziroma več ponudnikov ponudili enak znesek najemnine, se bodo opravila pogajanja. Navodila za pripravo ponudbe Ponudba mora biti izdelana v slovenskem jeziku in na obrazcih, ki so sestavni razpisne dokumentacije. Ponudbe z nižjo mesečno najemnino od izhodiščne ter nepravočasne, nepopolne in nepravilno označene ponudbe ter sestavljene v nasprotju z razpisnimi pogoji, bodo izločene. Ponudbe morajo biti veljavne najmanj 60 dni po izteku roka za oddajo ponudb. Rok in način predložitve ponudb Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo ne glede na način dostave prispele na naslov UP FTŠ Turistica, Obala 11a, 6320 Portorož do vključno 2. 4. 2013 do 10. ure. Ponudbe morajo biti oddane v zaprti ovojnici, z oznako na sprednji strani »Ne odpiraj! Ponudba za najem lokala«, na zadnji strani pa točen naslov ponudnika. Datum odpiranja ponudb Javno odpiranje ponudb se bo opravilo 2. 4. 2013, ob 14. uri na naslovu UP FTŠ Turistica, Obala 11a, Portorož, v sejni sobi v III. nadstropju. Predstavniku ponudnikov se morajo na javnem odpiranju izkazati s pooblastilom odgovorne osebe, ta pa z osebnim dokumentom. Izid razpisa Ponudniki bodo o izbiri obveščeni najkasneje v roku 15 dni po odpiranju ponudb. Izbranega ponudnika se bo pozvalo, da v 8 dneh po prejemu sklepa o izbiri, sklene najemno pogodbo. Če izbrani ponudnik v tem roku ne bo sklenil najemne pogodbe, se bo štelo, da je odstopil od pogodbe, najemodajalec pa bo lahko ponudil sklenitev pogodbe naslednjemu najugodnejšemu ponudniku, vplačano varščino izbranega ponudnika pa v celoti zadržal. Najemna pogodba bo sklenjena v obliki notarskega zapisa. Stroške notarskega zapisa plača najemnik. Drugi pogoji javnega razpisa Najemodajalec si pridržuje pravico da, ne glede na ostala določila javnega razpisa, brez kakršnihkoli posledic zase in/ali za kogarkoli v okviru katerega pooblastil nastopajo: – kadarkoli do izteka roka za prijavo popravi in/ali dopolni predlog najemne pogodbe v razpisni dokumentaciji, – ne izbere nobenega od ponudnikov in kadarkoli do sklenitve najemne pogodbe ustavi postopek oddaje nepremičnin in sklenitev pravnega posla in ponudnikom vrne vplačano varščino, – z izbranim najugodnejšim ponudnikom izvede končna pogajanja glede končne vsebine in izvedbe najemne pogodbe, pri čemer končna vsebina najemne pogodbe ne sme biti za najemnika ugodnejša od vsebine predloga najemne pogodbe v razpisni dokumentaciji, – v primeru zavrnitve sklenitve najemne pogodbe s strani prvoizbranega najugodnejšega ponudnika, zadrži vplačano varščino in/ali sklenitev pogodbe ponudi naslednjemu najugodnejšemu ponudniku ali pa prekine postopek oddaje poslovnega prostora v najem. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija je od dneva objave do izteka roka za oddajo prijav dosegljiva na spletni strani, www.turistica.si.
Univerza na Primorskem

AAA Zlata odličnost