Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2013 z dne 15. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2013 z dne 15. 3. 2013

Kazalo

Ob-1899/13 , Stran 924
Ob-1899/13
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS 0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011) in Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo in 15/12) objavlja Mestna občina Ljubljana (v nadaljevanju: MOL), Mestni trg 1, Ljubljana
javni razpis
za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL v letu 2013 s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok – dodatni razpis
I. Predmet razpisa Prostočasni in preventivni projekti za otroke in mladostnike – razdelitev dodatnih sredstev Predmet tega vsebinskega področja je sofinanciranje skupinskih prostočasnih in preventivnih projektov za otroke in mladostnike do 15. leta starosti na območju MOL, ki jih izvajajo nevladne in nepridobitne organizacije. S tem želimo otrokom in mladostnikom omogočiti razvoj sposobnosti in vrednot preko naslednjih ciljev: dvigovanje kakovosti življenja otrok in mladostnikov, ekološko ozaveščanje, zmanjševanje nasilja med in nad otroki in mladostniki, bogatenje besednega zaklada, razvijanje ustvarjalnosti, karierno orientacijo, zagotavljanje možnosti za kakovostno preživljanje prostega časa po načelu enakih možnosti, ozaveščanje o otrokovih pravicah ter delo z otroki s posebnimi potrebami. Projekti se morajo izvajati po metodah organiziranega neformalnega učenja (npr. kreativne delavnice, prireditve) kot dopolnitve programov v ljubljanskih vrtcih, osnovnih šolah in zavodih, katerih ustanoviteljica je MOL in/ali izven institucionalnih okvirjev. Projekti se ne smejo izvajati v času izvajanja obveznega predmetnika v šolah in kurikuluma v vrtcih. II. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu Vlagatelji lahko kandidirajo z istim programom ali projektom ali aktivnostjo le na enega od razpisanih vsebinskih področij MOL za leto 2013. Vlagatelji niso upravičeni kandidirati na javni razpis s tistimi programi, projekti in aktivnostmi, ki so že financirani iz sredstev proračuna MOL. Vlagatelji niso upravičeni kandidirati s tistimi projekti za katere so prejeli sklep o dodelitvi sredstev za leto 2013, ki ga je izdala direktorica mestne uprave MOL. Vlagatelji so pravne osebe, ki delujejo na območju MOL. Vsebina vloge mora biti v skladu s cilji in predmetom tega javnega razpisa. Vlagatelji, ki so že kandidirali in bili uspešni na Javnem razpisu za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL v letu 2013 s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju (Uradni list RS, št. 80/12), na vsebinskem področju C – prostočasne in preventivne aktivnosti za otroke, so upravičeni kandidirati z drugimi projekti in lahko prijavijo le toliko projektov, da skupno število že podprtih in na tem razpisu prijavljenih projektov ne bo preseglo tri. Vlagatelji morajo biti pravne osebe, ki imajo vsaj od 1. 1. 2013 registriran sedež organizacije na območju Mestne občine Ljubljana in so ustanovljene na podlagi enega od zakonov: – Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 61/06, 91/08, 95/08 in 58/09), – Zakon o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo), – Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/I/94 – odl. US, 8/96, 36/00-ZPDZC in 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO in 109/08) – razen javnih zavodov. III. Posebni pogoji za kandidiranje na razpisu Vsi vlagatelji morajo za vsako posamezno vsebinsko področje zagotoviti, da vsi sodelujoči pri izvedbi posameznega projekta niso evidentirani v kazenski evidenci kot pravnomočno obsojene osebe zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost. – posamezni vlagatelj se lahko prijavi z največ 3 vlogami, v nasprotnem primeru bodo upoštevane prve tri vloge iz posameznega vsebinskega področja (glej peto alinejo četrtega odstavka VII. točke tega razpisa). Vlagatelji, ki so že kandidirali in bili uspešni na javnem razpisu za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL v letu 2013 s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju, na vsebinskem področju C – prostočasne in preventivne aktivnosti za otroke, so upravičeni kandidirati z drugimi programi in lahko prijavijo le toliko projektov, da skupno število že podprtih in na tem razpisu prijavljenih projektov ne bo preseglo tri, – zaprošena vrednost sofinanciranja s strani MOL ne sme presegati 3.000,00 EUR v okviru posamezne vloge ter ne sme presegati 80 % deleža celotne vrednosti projekta v posamezni vlogi, – z vlogo vlagatelji kandidirajo za posamezen projekt in ne za celoten program, – udeleženci so otroci in mladostniki do 15. leta starosti z območja MOL, – sodelovanje v projektih je brezplačno in dostopno vsem otrokom in mladostnikom pod enakimi pogoji na območju MOL oziroma izjemoma je lahko njihov prispevek simboličen, če lahko to vlagatelj argumentirano obrazloži, – vlagatelji, ki bodo izvajali projekte v javnih zavodih (npr. vrtcih, šolah), morajo obvezno priložiti soglasja tistih javnih zavodov, v katerih bodo izvajali projekte; soglasje mora biti podpisano s strani odgovorne osebe in overjeno z žigom javnega zavoda in se mora nanašati na prijavljeni projekt, – projekti se ne bodo izvajali v javnem zavodu Javni zavod Mladi zmaji – Center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih, ker je zavodu namenjen poseben razpis, – projekti morajo biti izvedeni v obdobju med 1. 4. 2013 in 31. 12. 2013. IV. Splošna merila za izbor projektov Merila so naslednja: – ustreznost vsebine, – ustreznost in preglednost finančne konstrukcije. Navedba vrste meril, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo pogoje, izberejo prejemniki sredstev, način njihove uporabe in pomen posameznih meril, se nahajajo v razpisni dokumentaciji. V. Okvirna višina sredstev Celotna okvirna višina sredstev, namenjenih realizaciji Javnega razpisa za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL v letu 2013 s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok – dodatni razpis, je do 65.000,00 EUR. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! MOL si pridržuje pravico do znižanja dodeljene višine sredstev v primeru, da se razpoložljiva sredstva spremenijo v postopku sprejemanja rebalansa proračuna MOL za leto 2013. VI. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva za leto 2013 morajo biti porabljena v letu 2013. VII. Rok za predložitev vlog in način predložitve Vlagatelji morajo prijave oddati izključno po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina Ljubljana, p.p. 25, 1001 Ljubljana, in sicer najkasneje do vključno 30. 3. 2013 (velja datum poštnega žiga). Prijava pomeni kuverta z vsemi poslanimi vlogami. Na hrbtni strani ovojnice ali sprednji strani levo zgoraj mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja. Obvezno morajo biti vse vloge istega vlagatelja poslane skupaj v eni zaprti ovojnici z ustreznimi oznakami: JR 2013 – »Ne odpiraj – vloga: sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok – dodatni razpis«. Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev mora vsaka vloga izpolnjevati naslednje pogoje, da se šteje kot formalno popolna: – pravilno izpolnjen prijavni obrazec MOL, – priložena obvezna dokazila in druge priloge k vlogi, – poslana v roku in na način, ki je določen v tej točki tega besedila razpisa, – v primeru, da posreduje vlagatelj več kot eno prijavo (ovojnico), se v nadaljnjem postopku upošteva prijava (ovojnica), ki je bila prej oddana. V primeru, da tega ni mogoče ugotoviti iz poštnega potrdila, pa bo komisija z žrebom izbrala tisto prijavo (ovojnico), ki jo bo upoštevala v nadaljnjem postopku, – če bo vlagatelj oddal več vlog (v eni ovojnici), kot je določeno v tem razpisu, bo komisija pri točkovanju upoštevala le tiste, ki bodo zložene po vrstnem redu do največjega dovoljenega števila vlog. Če tega ne bo mogoče ugotoviti, bo komisija z žrebom določila, katere vloge bo obravnavala, – v ovojnici mora biti vsa dokumentacija predložena v vezani mapi (lahko je zvezano z vrvico). Vsaka stran dokumenta mora biti zaporedno oštevilčena. VIII. Datum odpiranja vlog Odpiranje prijav, ki ga vodi komisija, ne bo javno in se bo pričelo 4. 4. 2013. Kolikor se zaradi velikega števila prejetih prijav odpiranje ne zaključi isti dan, se nadaljuje naslednji dan. Na odpiranju ugotavlja komisija popolnost prijav glede na to, če so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti. V primeru nepopolno izpolnjenih prijav s pomanjkljivo dokumentacijo bo komisija v roku 8 dni od odpiranja prijav prijavitelje pozvala, da vlogo v roku 5 dni ustrezno dopolnijo. IX. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu razpisa Na podlagi predloga komisije bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah na razpisanih področjih po pooblastilu župana s sklepom odločila direktorica MOL, o pritožbi zoper ta sklep pa župan MOL. Zavržene bodo vloge: – ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v VII. točki tega besedila razpisa, – ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije in ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev vlog/vloge (nepopolne vloge). Zavrnjene bodo vloge: – tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih in posebnih pogojev, določenih v besedilu razpisa in razpisne dokumentacije, – ki jih bo komisija na podlagi meril za ocenjevanje ocenila kot neustrezne. MOL bo po sprejemu proračuna za leto 2013 vse ostale vlagatelje vlog obvestila o izidu razpisa v roku do 60 dni od izteka roka za predložitev prijav. X. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo Razpisna dokumentacija za vsako razpisno področje je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva: – na spletni strani MOL http://www.ljubljana-si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/, – ali pa jo v tem roku zainteresirani dvignejo vsak delovni dan med 9. in 12. uro v tajništvu oddelka na naslovu: Mestna občina Ljubljana, Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje, Resljeva 18, Ljubljana. XI. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po telefonu, vsak delovni dan od 9. do 12. ure oziroma e-pošti, in sicer tel. 01/306-40-45 (dr. Veronika L. Dolenc), tel. 01/306-40-54 (Katarina Gorenc), e-pošta: veronika.dolenc@ljubljana.si, katarina.gorenc@ljubljana.si.
Mestna občina Ljubljana

AAA Zlata odličnost