Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2013 z dne 15. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2013 z dne 15. 3. 2013

Kazalo

Št. 14/2013 Ob-1877/13 , Stran 940
Št. 14/2013 Ob-1877/13
V skladu s sklepom uprave Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d.v.z. (v nadaljnjem besedilu: Vzajemna), z dne 12. 3. 2013 o razpisu volitev s sistemom kooptacije, sprejetim na podlagi 43. člena Statuta Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d.v.z., ter 42. člena Pravilnika o volitvah v skupščino zastopnikov članov Vzajemne, d.v.z., uprava Vzajemne razpisuje
volitve
s sistemom kooptacije v skupščino zastopnikov članov Vzajemne
Splošno Za dan razpisa volitev s sistemom kooptacije v skupščino zastopnikov članov Vzajemne (v nadaljnjem besedilu: volitve), s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, se šteje petek, 15. marec 2013. Vsi člani Vzajemne so glede na starost razporejeni v pet (5) starostnih razredov, in sicer: I. starostni razred: člani Vzajemne, rojeni od vključno 26. 11. 1977 in mlajši (starost od 15 do 35 let); II. starostni razred: člani Vzajemne, rojeni od vključno 24. 3. 1966 do vključno 25. 11. 1977 (starost od 35 do 46 let); III. starostni razred: člani Vzajemne, rojeni od vključno 15. 8. 1955 do vključno 23. 3. 1966 (starost od 46 do 57 let); IV. starostni razred: člani Vzajemne, rojeni od vključno 15. 1. 1943 do vključno 14. 8. 1955 (starost od 57 do 70 let); V. starostni razred: člani Vzajemne, rojeni do vključno 14. 1. 1943 in starejši (starost nad 70 let). V vsakem starostnem razredu se izvoli tri (3) zastopnike članov Vzajemne (v nadaljnjem besedilu: zastopniki). Skupaj se torej z volitvami v skupščino izvoli petnajst (15) zastopnikov. Kdo ima pravico voliti in biti izvoljen Pravico voliti (aktivna volilna pravica) imajo zastopniki, ki jim na podlagi izvedenega izločitvenega žreba volilne komisije mandat zastopnika po preteku prvih dveh let volilnega obdobja ne bo prenehal (skupaj šest (6) zastopnikov v posameznem starostnem razredu). Zastopniki, ki jim bo na podlagi izvedenega izločitvenega žreba po poteku dveh let volilnega obdobja prenehal mandat (skupaj trije (3) zastopniki v posameznem starostnem razredu), nimajo aktivne volilne pravice. Pravico biti izvoljeni v skupščino (pasivna volilna pravica) imajo vse poslovno sposobne fizične osebe, ki so na dan 28. 2. 2013 člani Vzajemne že najmanj eno leto. Če je član Vzajemne pravna oseba, imajo pravico biti izvoljeni zavarovanci po zavarovalni pogodbi, ki je podlaga za članstvo, če so na dan 28. 2. 2013 zavarovanci po opredeljeni pogodbi najmanj eno leto. Če članu po opredeljenem datumu preneha članstvo, izgubi pasivno volilno pravico. Pasivno volilno pravico imajo tudi zastopniki, ki jim na podlagi izvedenega izločitvenega žreba volilne komisije po poteku dveh let volilnega obdobja preneha mandat, ter nadomestni zastopniki, izvoljeni na splošnih volitvah. Pasivne volilne pravice nimajo zaposleni v Vzajemni, člani organov vodenja in nadzora v Vzajemni, člani organov vodenja in nadzora ter zaposleni v zavarovalnici, ki opravlja zavarovalne posle v isti zavarovalni vrsti kot Vzajemna, člani organov vodenja in nadzora v odvisni oziroma obvladujoči družbi Vzajemne ter člani volilne komisije. Aktivna in pasivna volilna pravica kakor tudi podajanje podpore k volilnemu predlogu se uresničuje s strani nosilca pravice samo znotraj svojega starostnega razreda. Izločitveni žreb Volilna komisija bo izvedla žreb, ki bo določil tretjino zastopnikov iz vsakega starostnega razreda, ki jim bo po poteku dveh let volilnega obdobja prenehal mandat. Žreb bo izveden na seji volilne komisije, in sicer dne 20. 3. 2013. Zastopniki bodo o rezultatih žreba pisno obveščeni. Postopek kandidiranja Pogoj za veljavnost kandidature za zastopnika je predložitev volilnega predloga. K volilnemu predlogu člani Vzajemne, ki so bili hkrati člani na dan 28. 2. 2013, lahko dajejo podporo – vsak član Vzajemne lahko poda podporo k samo enemu volilnemu predlogu. Kot veljaven se šteje volilni predlog, ki izpolnjuje naslednje pogoje: 1. je pravočasen: predložen mora biti najkasneje do vključno 2. 4. 2013, in sicer na vložišče na naslov Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, d.v.z., Mala ulica 5, 1000 Ljubljana. V primeru osebne dostave volilnega predloga so uradne ure na vložišču Vzajemne v ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 14. ure, v sredo od 8. do 14.30, v petek od 8. do 13. ure; 2. je pripravljen na obrazcu »Volilni predlog«, ki je objavljen na spletni strani Vzajemne, www.vzajemna.si.; 3. kandidat/i mora/jo biti predlagan/i s strani enega ali več članov Vzajemne istega starostnega razreda kot je kandidat/i; 4. predlagani kandidat/i mora/jo imeti pasivno volilno pravico; 5. vsebovati mora navedbo najmanj enega (1) do skupaj največ tri (3) kandidate; 6. vsebovati mora priimek in ime, rojstne podatke ter naslov stalnega ali začasnega prebivališča predlagatelja in podpornih članov; 7. vsebovati mora priimek in ime, rojstne podatke, naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter navedbo izobrazbe predlaganega/ih kandidata/ov; 8. vsebovati mora pisno izjavo predlaganega/ih kandidata/ov o soglasju h kandidaturi. Če je za istega/iste kandidata/e že predloženo njegovo/njihovo soglasje k drugemu volilnemu predlogu, le-tega ni potrebno ponovno predložiti. Največje število kandidatov posameznega starostnega razreda, ki so uvrščeni na glasovnico posameznega starostnega razreda, je štiriinpetdeset (54). Morebitni presežek kandidatov v posameznem starostnem razredu bo volilna komisija izločila, in sicer na naslednji način: – izločeni bodo kandidati z najnižjo podporo. Podpora se meri s seštevkom podanih podpor, ki jih je prejel kandidat s strani člana oziroma članov Vzajemne; – če z uporabo predhodno opredeljenega kriterija ne bo mogoče ustrezno znižati števila kandidatov, se bo med kandidati, ki bodo imeli enak obseg podpore, izvedel žreb. Vsi kandidati, ki bodo potrjeni s strani volilne komisije, bodo predstavljeni na spletni strani Vzajemne, www.vzajemna.si., po posameznih starostnih razredih. Če bodo v posameznem ali vseh starostnih razredih predlagani manj kot trije (3) kandidati, se bo rok za predložitev volilnih predlogov podaljšal, kar bo ustrezno javno objavljeno. Glasovanje Tajno glasovanje s tiskanimi glasovnicami, ki ga bo vodila volilna komisija, bo izvedeno v ponedeljek, dne 17. 6. 2013. Zastopnik ne more pooblastiti druge osebe, da zanj izvršuje aktivno volilno pravico. Volilna komisija Volilna komisija, ki skrbi za zakonitost volitev, ima sedem (7) članov, in sicer: Mojca Cvetko, Igor Ilijaš, Jože Benec, Ana Bilbija, Marinka Kapelj, Marija Milojka Kolar Celarc in Aleksandra Podgornik. Izid volitev v skupščino zastopnikov članov Vzajemne, ki ga bo razglasila volilna komisija, bo objavljen na spletni strani Vzajemne, www.vzajemna.si. Dokumenti in informacije v zvezi z volitvami Pravilnik o volitvah v skupščino zastopnikov članov Vzajemne, d.v.z., ki podrobneje določa splošne volitve in volitve s sistemom kooptacije v skupščino zastopnikov članov Vzajemne, ter drugi dokumenti in obrazci, ki se jih uporablja v volilnem postopku, so na vpogled članom Vzajemne na sedežu Vzajemne, Vošnjakova ulica 2, Ljubljana, v tajništvu uprave, ter na sedežih poslovnih enot Vzajemne, v tajništvu direktorja, vsak delavnik od 9. do 12. ure, ter na spletni strani Vzajemne, www.vzajemna.si, in sicer z upoštevanjem rokovnika posameznih volilnih opravil. Kakršnekoli spremembe glede datumov izvedbe posameznih volilnih opravil, do katerih bi prišlo zaradi določenih zunanjih okoliščin, bodo pravočasno sporočene članom Vzajemne, in sicer z objavo na spletni strani Vzajemne, www.vzajemna.si.
Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, d.v.z.

AAA Zlata odličnost