Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2013 z dne 15. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2013 z dne 15. 3. 2013

Kazalo

817. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Gorenja vas - Poljane, stran 2923.

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odl. US, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09, 14/10 – odl. US, 51/10 in 84/10 – odl. US) in na podlagi 16. člena Statuta Občine Gorenja vas - Poljane (UVG, št. 22/99 in Uradni list RS, št. 80/01 in 59/12) je občinski svet na 15. redni seji dne 21. 2. 2013 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Gorenja vas - Poljane
1. člen
S tem pravilnikom se spreminja in dopolnjuje Pravilnik o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, št. 121/03 in 23/11).
2. člen
Četrti člen se spremeni tako, da se glasi:
»Upravičenci do dodelitve proračunskih sredstev po tem pravilniku so fizične osebe s stalnim prebivališčem v občini, ki so lastniki MKČN. Sredstva se lahko dodelijo izključno za prvo opremo stanovanjskih objektov z MKČN.«
3. člen
V 8. členu Pravilnika se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Višina sredstev: Sredstva se dodeljujejo za popolne in pravočasne vloge, po zaporednem vrstnem redu prispetja. Višina sredstev se dodeli v odvisnosti od zmogljivosti čiščenja novozgrajene MKČN, in sicer največ v višini do 150 EUR na PE in največ 30 % nabavne vrednosti MKČN z DDV (z vsemi popusti in rabati) oziroma do porabe sredstev sprejetega proračuna občine za tekoče leto. Pri določitvi zmogljivosti čiščenja MKČN se upošteva povprečna vrednost nazivne zmogljivosti MKČN iz ocene obratovanja. Popolne vloge, za katere ni bilo dodeljenih sredstev v tekočem letu, se prenese na seznam vlagateljev prihodnjega leta.«
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-029/2011-002
Gorenja vas, dne 21. februarja 2013
Župan
Občine Gorenja vas - Poljane
Milan Čadež l.r.

AAA Zlata odličnost