Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2013 z dne 15. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2013 z dne 15. 3. 2013

Kazalo

812. Odlok o proračunu Občine Črenšovci za leto 2014, stran 2914.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09 in 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) in 13. člena Statuta Občine Črenšovci (Uradni list RS, št. 58/10) je Občinski svet Občine Črenšovci na 18. seji dne 26. 2. 2013 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Črenšovci za leto 2014
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Črenšovci za leto 2014 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se določa v naslednjih zneskih:
+------+------------------------------------------+-------------+
|A.  |BILANCO PRIHODKOV IN ODHODKOV       |     v €|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |Skupina/Podskupina kontov         |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     | 7,816.998,00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          | 2,658.011,00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI              | 2,398.011,00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček      | 2,261.489,00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |703 Davki na premoženje          |  117.522,00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve   |  19.000,00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |706 Drugi davki              |      /|
+------+------------------------------------------+-------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI             |  260.000,00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki od   |  82.300,00|
|   |premoženja                |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |711 Takse in pristojbine         |   1.400,00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |712 Denarne kazni             |   2.250,00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev |      /|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki        |  174.050,00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI            |      /|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog       |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč in    |       |
|   |neopredmetenih dolgoročnih sredstev    |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|73  |PREJETE DONACIJE             |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov   |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine      |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI            | 5,158.987,00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|740  |Transferni prihodki iz drugih javno    | 5,158.987,00|
|   |finančnih institucij           |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       | 7,816.998,00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI              | 1,022.507,00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim   |  203.750,00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |  34.720,00|
|   |varnost                  |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve     |  747.420,00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |403 Plačila domačih obresti        |   5.000,00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |409 Rezerve                | 31.617,00 /|
+------+------------------------------------------+-------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI             | 1,233.528,00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |410 Subvencije              |  18.000,00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |411 Transferi posameznikom in       |  818.183,00|
|   |gospodinjstvom              |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam in|  65.760,00|
|   |ustanovam                 |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi     |  331.585,00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino       |      /|
+------+------------------------------------------+-------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI           | 5,458.963,00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  | 5,458.963,00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI          |  102.000,00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |430 Investicijski transferi        |  102.000,00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)     |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB    |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|IV.  |PREJETA VPLAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA |       |
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)     |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil     |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev      |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije   |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |       |
|   |DELŽEV (440+441+442+443)         |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |       |
|   |DELEŽEV                  |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |440 Dana posojila             |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev in   |       |
|   |naložb                  |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova   |       |
|   |privatizacije               |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |443 Povečanje namenskega premoženja v   |       |
|   |javnih skladih in drugih pravnih osebah  |       |
|   |jav. prava, ki imajo premoženje v svoji  |       |
|   |lasti                   |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE |       |
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)       |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA            |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)            |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |50 ZADOLŽEVANJE              |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|500  |Domače zadolževanje            |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)           |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA              |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga       |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU    |       |
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)        |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.) – IX. = -III. |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|XII. |Stanje sredstev na računih dne 31. 12.  |      0|
|   |2013                   |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunski postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Črenšovci ali oglasni deski.
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.
Uporabniki proračuna morajo svoje naloge izvrševati v mejah sredstev, ki so jim dodeljena s proračunom.
Nabava opreme, investicijska in vzdrževalna dela ter storitve se morajo oddati izvajalcem v skladu z določili Zakona o javnih naročilih. Sredstva občinskega proračuna se med letom uporabnikom dodeljuje enakomerno, če ni v zakonu, v pogodbi ali s posebnim aktov občinskega sveta določeno drugače.
Odredbodajalec sredstev vseh delov proračuna za vse dejavnosti je župan. Za izvrševanje proračuna Občine Črenšovci je odgovoren župan.
Župan je pooblaščen, da odloča o:
– uporabi tekoče proračunske rezervacije za financiranje posameznih namenov javne porabe, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo mogoče predvideti zadostnih sredstev in o tem obvešča občinski svet,
– prenosih sredstev med različnimi postavkami v okviru glavnega programa, na podlagi odredbe iz objektivnih razlogov, ki so usklajeni s porabniki,
– uporabi sredstev rezerv za premostitev likvidnostnih problemov proračuna,
– uporabi sredstev rezerv za namene iz 12. člena Zakona o financiranju občin,
– kratkoročnem zadolževanju za financiranje javne porabe, vendar le do višine 5 % sprejetega proračuna, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta,
– začasni uporabi likvidnostnih proračunskih presežkov zaradi ohranjanja njihove realne vrednosti.
Vsi prihodki, ki jih občinska uprava doseže s svojo dejavnostjo in prihodki od prodaje ter najema občinskega premoženja so prihodek občinskega proračuna.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93, 87/01),
2. taksa za obremenjevanje voda,
3. taksa za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov,
4. pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest,
5. prihodki od občanov, ki se namenijo za namene, za katere se pobirajo,
6. prihodki od komunalnega prispevka,
7. drugi prihodki, ki jih določi občina in,
8. koncesijske dajatve.
Namenski prejemki, ki v tekočem letu ne bodo porabljeni, se bodo prenesli v naslednje leto, za namene za katere so opredeljeni.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med na primer: glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe (varianta: med podprogrami v okviru glavnih programov) odloča na predlog neposrednega uporabnika predstojnik neposrednega uporabnika (župan).
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna ob polletju 2014 in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2014 in njegovi realizaciji.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve Občinskega sveta Občine Črenšovci.
8. člen
(proračunski skladi)
Proračunski skladi so:
– proračunska rezerva.
V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini, ki je določena s proračunom, vendar največ do višine 1,5 % prejemkov proračuna.
Stalna proračunska rezerva za naravne nesreče znaša 15.700,00 €.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF župan in o tem obvešča občinski svet.
9. člen
(odpis dolgov)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2014 odpiše v celoti ali delno dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ na posameznega dolžnika do višine 250,00 €. Kolikor je znesek dolga večji o morebitnem odpisu odloča občinski svet.
10. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov ali izvajanja projekta: Pomurski vodovod – sistem A, se občina za proračun leta 2014 lahko dolgoročno zadolži za ta namen v višini, ki se določi v predhodnem sklepu Občinskega sveta Občine Črenšovci in soglasju MF.
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanja proračuna ne more uravnovesiti, se lahko za začasno kritje odhodkov uporabijo sredstva rezerve občine oziroma se lahko občina v skladu z zakonom likvidnostno zadolži.
11. člen
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij ter obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje)
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni zavodi, katerih ustanoviteljica je občina) se lahko v letu 2014 zadolžijo v okviru zakonsko dovoljenega obsega le s soglasjem Občinskega sveta Občine Črenšovci.
12. člen
(začasno financiranje v letu 2015)
V obdobju začasnega financiranja Občine Črenšovci v letu 2015, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
13. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0320-18/2013-118
Črenšovci, dne 26. februarja 2013
Župan
Občine Črenšovci
Anton Törnar l.r.

AAA Zlata odličnost