Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2013 z dne 15. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2013 z dne 15. 3. 2013

Kazalo

Ob-1846/13 , Stran 927
Ob-1846/13
Občina Rečica ob Savinji, Rečica ob Savinji 55, 3332 Rečica ob Savinji, na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4), Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 in 42/12), Statuta Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 11/07 in 54/10) in sklepov 21. redne seje Občinskega sveta Občine Rečica ob Savinji, z dne 20. 12. 2012, št. 8.2 in 8.4, objavlja
javno dražbo
za prodajo občinskega premoženja
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Rečica ob Savinji, Rečica ob Savinji 55, 3332 Rečica ob Savinji (v nadaljevanju: Občina). 2. Predmet prodaje so nepremičnine: – parcela št. 585/185, k.o. Sp. Rečica (935), vrsta rabe: zelenica, v izmeri 161 m2 (objekt na nepremičnini ni predmet prodaje); – parcela št. 1082/3, k.o. Rečica ob Savinji (921, vrsta rabe: pot, v izmeri 238 m2); – parcela št. 747/10, k.o. Pobrežje (934), vrsta rabe: cesta, v izmeri 127 m2; – parcela št. 747/11, k.o. Pobrežje (934), vrsta rabe: cesta, v izmeri 204 m2. Navedene nepremičnine se prodajajo po sistemu videno – kupljeno. 3. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja Izklicne cene za nepremičnine, ki so predmet prodaje, so, kot sledi: – parcela št. 585/185, k.o. Sp. Rečica: 2.340,00 EUR; – parcela št. 1082/3, k.o. Rečica ob Savinji: 2.380,00 EUR; – parcela št. 747/10, k.o. Pobrežje: 2.160,00 EUR; – parcela št. 747/11, k.o. Pobrežje: 3.470,00 EUR. Izklicna cena na javni dražbi se povečuje za 100 €. 4. Način in rok plačila kupnine: kupci so dolžni kupnino v 15 dneh po podpisu pogodbe poravnati na transakcijski račun občine, št. 01409-0100020992, pri UJP Žalec z navedbo št. parcele, za katero se nakazuje kupnina. 5. Javna dražba Javna dražba bo v torek, 2. 4. 2013 ob 14. uri, v sejni sobi občine, na Rečici ob Savinji 55. Dražitelji morajo najkasneje 15 minut pred pričetkom javne dražbe prijaviti svojo udeležbo ter priložiti: – potrdilo o vplačani varščini (original) ter celotno številko računa (št. banke in št. računa za primer vračila varščine), – izpisek iz registra pravnih oseb (za pravne osebe), – pooblastilo za sodelovanje na javni dražbi, če je oseba zastopnik, – osebno izkaznico, davčno in telefonsko številko (za fizične osebe). Javna dražba bo ustna, v slovenskem jeziku. Na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. Dražba je končana, ko voditelj dražbe trikrat ponovi najvišjo ponudbo. Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe. 6. Varščina: dražitelji se morajo pred pričetkom javne dražbe izkazati s potrdilom o plačani varščini, v višini 10 % izklicne cene, ki jo nakažejo na transakcijski račun, št. 01409-0100020992, pri UJP Žalec, z navedbo: »plačilo varščine«. Varščina mora biti vplačana najkasneje na dan dražbe do 10. ure. Vplačana varščina se všteje dražitelju, ki je uspel na javni dražbi, v kupnino. Neuspelim dražiteljem se varščina vrne v roku 8 dni po opravljeni dražbi, in sicer v vplačanem znesku. Za dražitelja, ki pred pričetkom javne dražbe prijavi svojo udeležbo ter priloži vsa zahtevana potrdila, pa ne pristopi k licitaciji predmeta javne dražbe, se šteje, da je od licitacije odstopil in se mu varščina ne vrne. 7. Sklenitev pravnega posla Izbrani ponudnik mora skleniti prodajno pogodbo najkasneje v 15 dneh po zaključku javne dražbe. Plačilo celotne kupnine v roku iz 4. točke je bistvena sestavina pravnega posla. Če izbrani kupec ne sklene prodajne pogodbe v navedenem roku, se šteje, da je od nakupa odstopil, vplačana varščina pa mu zapade kot skesnina. Tudi v primeru, da se plačilo ne izvede v roku, se varščina zadrži, pogodba pa razdre. Kupec je dolžan poravnati stroške sestave in overitve pogodbe ter prepisa v zemljiško knjigo. Primopredaja nepremičnin se opravi po overitvi pogodbe in plačilu celotne kupnine. Občina lahko ustavi postopek prodaje do sklenitve pravnega posla, pri čemer se dražiteljem povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije. 8. Informacije: ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru po tel. 03/839-18-30, v obdobju sedmih dni pred javno dražbo. Na navedeni telefonski številki interesenti dobijo tudi ustne informacije o podrobnejših pogojih dražbe.
Občina Rečica ob Savinji

AAA Zlata odličnost