Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2013 z dne 15. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2013 z dne 15. 3. 2013

Kazalo

Št. 1100-8/2013/2 Ob-1875/13 , Stran 890
Št. 1100-8/2013/2 Ob-1875/13
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport na podlagi 81. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11 in 40/12 – ZUJF), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo in 110/11 – ZDIU12), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (Uradni list RS, št. 104/12), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08 in 99/09 – ZIPRS1011), ter 4. člena Pravilnika o dodeljevanju študijskih pomoči strokovnim delavcem na področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 106/10) Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, objavlja
javni razpis
študijskih pomoči za subvencioniranje šolnin za nadaljnje izobraževanje strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju v študijskem letu 2012/2013
1. Predmet razpisa Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo), razpisuje študijske pomoči za subvencioniranje kotizacij za nadaljnje izobraževanje strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju v študijskem letu 2012/2013, in sicer za: A. subvencioniranje kotizacije za nadaljnje izobraževanje strokovnih delavcev zaposlenih v javnih vzgojno-izobraževalnih zavodih, ki so v študijskem letu 2012/2013 vpisani v naslednje študijske programe za izpopolnjevanje: – študijski program za izpopolnjevanja iz zgodnjega poučevanja angleščine – 1. del, – študijski program za izpopolnjevanja iz zgodnjega poučevanja angleščine – 2. del, – študijski program za poučevanje predmeta naravoslovje v 6. in 7. razredu v osnovni šoli, – študijski program za izpopolnjevanje iz fizike – 2. del, – študijski program za izpolnjevanje iz bibliotekarstva, – študijski program za izpopolnjevanje za izvajanje specialno-pedagoške in socialno-pedagoške pomoči otrokom in mladostnikom s primanjkljaji na posameznih področjih učenja ter s čustvenimi in vedenjskimi težavami. B. subvencioniranje kotizacije za nadaljnje izobraževanje strokovnih delavcev zaposlenih v javnih vzgojno-izobraževalnih zavodih, ki so v študijskem letu 2012/2013 vpisani v študijski program pedagoško-andragoškega izpopolnjevanja. 2. Pogoji za prijavo: A. Za pridobitev subvencije za študijske programe izpopolnjevanja, navedene pod alinejo A prve točke Na razpis lahko kandidirajo strokovni delavci, ki izpolnjujejo vse naslednje pogoje: – so zaposleni v javnih zavodih s področja vzgoje in izobraževanja, – so v študijskem letu 2012/2013 vpisani v zgoraj navedene študijske programe izpopolnjevanja, s katerim bodo izpolnjevali pogoje za strokovnega delavca v vzgoji in izobraževanju, – so na izobraževanje prijavljeni s soglasjem ravnatelja oziroma odgovorne osebe. B. Za pridobitev subvencije za študijski program pedagoško-andragoškega izpopolnjevanja Na razpis za subvencioniranje kotizacije študijskega programa pedagoško-andragoškega izpopolnjevanja lahko kandidirajo strokovni delavci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – so zaposleni v javnih zavodih s področja vzgoje in izobraževanja, – imajo izobrazbo, pridobljeno s študijskim programom s področja, na katerem ne obstaja pedagoški študijski program, – so v študijskem letu 2012/2013 vpisani v študijski program pedagoško-andragoškega izpopolnjevanja, s katerim bodo izpolnjevali pogoje o izobrazbi za učitelja strokovnoteoretičnega predmeta oziroma strokovnega modula v poklicnem in strokovnem izobraževanju, ali učitelja splošnoizobraževalnega predmeta informatika v srednjem splošnem izobraževanju, na katerem opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v vzgoji in izobraževanju, – so na izobraževanje prijavljeni s soglasjem ravnatelja oziroma odgovorne osebe. 3. Višina sredstev Višina razpoložljivih sredstev, namenjena za subvencioniranje kotizacije kandidatov, je 112.000 EUR. Sredstva so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije za leto 2013, proračunska postavka 715310 – Izobraževanje učiteljev, konto 4119 – Transferi posameznikom. Skrbnica proračunske postavke je mag. Darinka Cankar. Predvidena subvencija kotizacije za posameznega prejemnika, ki želi pridobiti subvencijo za študijske programe, navedene pod točko A., je 500 EUR, pri čemer lahko znesek subvencije predstavlja največ 50 % kotizacije za tekoči letnik študija, za katerega se kandidat prijavlja na razpis. Če znesek predvidene subvencije presega 50 % kotizacije za tekoči letnik študija, za katerega se kandidat prijavlja na razpis, predstavlja znesek subvencije 50 % te kotizacije. Predvidena subvencija kotizacije za posameznega prejemnika, ki želi pridobiti subvencijo za študijski program, naveden pod točko B., je 950 EUR, pri čemer lahko znesek subvencije predstavlja največ 50 % kotizacije za tekoči letnik študija, za katerega se kandidat prijavlja na razpis. Če znesek predvidene subvencije presega 50 % kotizacije za tekoči letnik študija, za katerega se kandidat prijavlja na razpis, predstavlja znesek subvencije 50 % te kotizacije. 4. Obvezna oblika in vsebina prijave Vsaka prijava mora obvezno vsebovati: – v celoti izpolnjen in podpisan obrazec za prijavo na razpis za pridobitev subvencije šolnin v šolskem letu 2012/2013, – uradno potrdilo o vpisu v študijski program za izpopolnjevanje iz A. ali B. točke, za katerega želi kandidat pridobiti subvencijo, – dokazilo o višini kotizacije za tekoči letnik študijskega programa za izpopolnjevanje, za katerega želi kandidat pridobiti subvencijo (fotokopija pogodbe o izobraževanju, fotokopija položnice o plačilu kotizacije ali potrdilo fakultete o višini kotizacije v študijskem letu 2012/2013), – izjavo kandidata, da njegova kotizacija ni financirana iz drugih javnih sredstev, v primeru, da je financirana iz drugih javnih sredstev, pa dokazilo o višini financiranja. Razpisna dokumentacija je na voljo na spletnih straneh http://www.mizks.gov.si (področje javni razpisi). Za dodatne informacije lahko pokličete Valerijo Jenko (tel. 01/400-52-46) ali pišete na elektronski naslov: valerija.jenko@gov.si. 5. Rok za oddajo vlog, način predložitve in opremljenost vlog Vloge se oddajo v zaprti ovojnici osebno ali po pošti na naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana, s pripisom »Ne odpiraj – vloga na javni razpis študijskih pomoči 2012/2013«, ter z imenom in priimkom in polnim naslovom kandidata, najkasneje do 5. 4. 2013. Prijava se šteje za pravočasno, če je oddana priporočeno po pošti na zadnji dan prijave, t.j. 5. 4. 2013. Neustrezno označene in nepravočasno prispele vloge razpisna komisija ne bo obravnavala in bodo zavržene. 6. Odpiranje vlog Odpiranje vlog bo potekalo predvidoma 8. 4. 2013 v prostorih ministrstva in ne bo javno. Vloge bo odprla in ocenila komisija za izvedbo postopka javnega razpisa (v nadaljevanju: razpisna komisija). Pri odpiranju vlog razpisna komisija ugotavlja popolnost vlog. Vloga je popolna, če so predloženi vsi dokumenti, določeni v 4. točki. V primeru vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bo komisija v roku 8 dni od odpiranja kandidate pozvala, da vloge v roku 8 dni dopolnijo. Vloge, ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v 5. točki, ali ne bodo vsebovale vseh dokumentov, ki jih zahteva besedilo razpisa in ne bodo dopolnjene v skladu s pozivom za dopolnitev vloge, bodo zavržene. Vloge tistih kandidatov, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih pogojev iz druge točke, bodo zavrnjene. O izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah bo na podlagi predloga komisije s sklepom odločil minister za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. 7. Merila za izbor kandidatov V primeru, da bo kandidatov, ki bodo izpolnjevali pogoje za kandidiranje na razpisu več, kot je razpisanih sredstev, se bodo razpisana sredstva dodelila po vrstnem redu prispetja popolnih vlog na ministrstvo. Popolna vloga za pridobitev subvencije je tista, ki vsebuje vsa zahtevana dokazila in je vložena na način, določen v 5. točki razpisa. Kandidat bo v primeru nepopolne vloge pozvan k odpravi pomanjkljivosti v določenem roku 8 (osem) dni. Če bo kandidat pomanjkljivosti odpravil v navedenem roku, se bo štelo, da je vloga vložena takrat, ko so pomanjkljivosti odpravljene. Če vlagatelj pomanjkljivosti v navedenem roku ne bo odpravil, bo njegova vloga s sklepom zavržena. 8. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu javnega razpisa O izbiri bodo vlagatelji obveščeni s sklepom ministrstva, najkasneje v roku šestdesetih dni od odpiranja vlog. Kandidat, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz javnega razpisa in je bila njegova vloga s sklepom zavrnjena oziroma zavržena, lahko s tožbo pri Upravnem sodišču RS sproži upravni spor v tridesetih dneh od prejema sklepa. Tožba se lahko vloži neposredno pisno ali pa se pošlje po pošti navedenemu sodišču. Šteje se, da je bila tožba vložena pri sodišču tisti dan, ko je bila priporočena oddana na pošto. 9. Sklenitev pogodb: na podlagi sklepa o izbiri bo ministrstvo z izbranimi kandidatki sklenilo pogodbo o subvencioniranju izobraževanja. Štiri izvode podpisanih pogodb bo prejemnik subvencije moral v 8 dneh vrniti na naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana. Pravočasen odziv prejemnika s predložitvijo podpisanih izvodov pogodbe je pogoj za izvršitev sklepa. 10. Izplačilo subvencije Ministrstvo bo prejemniku študijske pomoči subvencijo izplačalo v enkratnem znesku, najkasneje v devetdesetih dneh po podpisu pogodbe o subvencioniranju izobraževanja. Če prejemnik študijske pomoči ne izpolni pogodbenih obveznosti, je dolžan vrniti prejeti znesek skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. V tem razpisu uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, se uporabljajo kot nevtralni za moške in ženske.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport

AAA Zlata odličnost