Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2013 z dne 15. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2013 z dne 15. 3. 2013

Kazalo

837. Sklep o določitvi vrednosti zemljišč, uporabljenih za gradnjo lokalne gospodarske javne infrastrukture v Občini Sevnica, stran 2956.

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF) in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 63/11, 103/11) je Občinski svet Občine Sevnica na 19. redni seji dne 27. 2. 2013 sprejel
S K L E P
o določitvi vrednosti zemljišč, uporabljenih za gradnjo lokalne gospodarske javne infrastrukture v Občini Sevnica
1. člen
S tem sklepom se ugotavlja primerljiva vrednost zemljišč, ki so ali bodo trajno uporabljene za gradnjo občinskih cest in ostale lokalne gospodarske javne infrastrukture.
Ta sklep se uporablja za določitev odkupne cene zemljišč za potrebe lokalne gospodarske javne infrastrukture na območju Občine Sevnica.
2. člen
Primerljiva vrednost zemljišča glede na podrobnejšo namensko rabo prostora po Odloku o občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 94/12, 100/12 – popr.) znaša:
– 9,44 EUR/m2 za naslednja območja: stanovanjske površine (SS), stanovanjske površine za posebne namene (SB), osrednja območja centralnih dejavnosti (CU), druga območja centralnih dejavnosti (CD), površine za industrijo (IP), gospodarske cone (IG), površine za turizem (BT), športni centri (BC),
– 6,30 EUR/m2 za naslednja območja: površine podeželskega naselja (SK), površine počitniških hiš (SP), površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo (IK), površine za oddih, rekreacijo in šport (ZS), parki (ZP), druge urejene zelene površine (ZD), pokopališča (ZK), območja energetske infrastrukture (E), območja okoljske infrastrukture (O), površine razpršene poselitve (A),
– 1,37 EUR/m2 za naslednja območja: najboljša kmetijska zemljišča (K1), druga kmetijska zemljišča (K2), gozdna zemljišča (G), gozd s posebnim namenom (GP), površinske vode (V), celinske vode (VC), območje vodne infrastrukture (VI), območja mineralnih surovin (L), površine nadzemnega pridobivalnega prostora (LN).
Za območja prometnih površin (PC – površine cest, PŽ – površine železnic in PO – druge prometne površine) se primerljiva vrednost zemljišča določi po prejšnjem odstavku, in sicer glede na podrobnejšo namensko rabo prostora zemljišč, ob katerih poteka trasa prometne površine.
3. člen
Vrednosti po tem sklepu se usklajujejo z indeksom cen življenjskih potrebščin, ki jih objavlja Statistični urad Republike Slovenije.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 351-0044/2013
Sevnica, dne 28. februarja 2013
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.

AAA Zlata odličnost