Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2013 z dne 15. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2013 z dne 15. 3. 2013

Kazalo

840. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Gornja Radgona, stran 2959.

Na podlagi 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A in 109/12) ter na podlagi 15. člena Statuta Občine Sveti Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 29/00) je Občinski svet Občine Sveti Jurij ob Ščavnici na 23. redni seji dne 27. 2. 2013 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Gornja Radgona
1. člen
V Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 7/95, 20/01, 35/01 – uskladitev, 30/06) se 11. člen spremeni tako, da se glasi:
»11. člen
Na vseh območjih naselij, v katerih so v 9. členu tega odloka opredeljene dejavnosti glede na pretežno rabo, so dopustni naslednji posegi:
– tekoča vzdrževalna dela, rekonstrukcije in adaptacije na obstoječih objektih, napravah in površinah
– odstranitev objektov in naprav
– ureditev javnih in drugih zelenih površin
– vodnogospodarske ureditve
– novogradnja komunalnih, prometnih, energetskih omrežij, objektov in naprav ter objektov in naprav za zveze.«
2. člen
13. člen se spremeni tako, da se glasi:
»13. člen
2. Na območjih za stanovanja in kmetijstvo – poselitvena območja naselij in območja razpršene gradnje (označena so s šifro SK), so dopustni naslednji posegi:
– gradnja in ureditev stanovanjskih objektov, kmetijskih, gospodarskih objektov, objektov centralnih dejavnosti, objektov uslužnostnih, storitvenih ter proizvodnih dejavnosti in športno-rekreacijskih objektov in naprav,
– postavitev pomožnih objektov in naprav,
– dozidave, nadzidave obstoječih objektov,
– postavitev začasnih objektov za centralne, turistične in športno-rekreacijske dejavnosti,
– sprememba namembnosti objektov ali delov objekta v stanovanja in njim spremljajoče dejavnosti,
– gradnja in ureditev pokopaliških stavb s spremljajočimi objekti.
Na območjih za stanovanja in kmetijstvo je dovoljena gradnja pomožnih kmetijsko gozdarskih objektov le v sklopu obstoječih kmetij, k osnovnemu objektu, zgrajenemu za opravljanje kmetijske dejavnosti na podlagi gradbenega dovoljenja, v skladu s predpisi, ki veljajo za gradnjo pomožnih objektov, vendar le po en objekt iste vrste, kot so določeni s predpisi o vrstah objektov.
V območjih za stanovanja in kmetijstvo je dovoljena gradnja kmetijskih gospodarskih objektov v okviru usmerjenih kmetij v prašičerejo in govedorejo in gradnja kmetijskih objektov za predelavo krme in mlečnih proizvodov pod pogojem predhodne preučitve vplivov na okolje v posebni strokovni podlagi – presoji vplivov na okolje.
Ne glede na kapaciteto, vrsto proizvodnje in način reje je za vsak poseg potrebno pridobiti soglasje upravljalca vodovoda zaradi zagotavljanja zadostne količine vode.
V lokacijskem postopku je potrebno preveriti lokacijo in velikost zemljišča, na katera se bo odvažala gnojevka in s katerih se oskrbuje živina.
V območjih za stanovanja in kmetijstvo ni dovoljena postavitev fotovoltaičnih (sončnih) elektrarn na zemljišče.
Dovoljena je namestitev fotovoltaičnih (sončnih) elektrarn na objekte, razen na vplivnem območju kulturne dediščine – cerkev Sv. Duha v naselju stara Gora (identifikacijska oznaka območja v registru kulturne dediščine: 3000961), kjer fotovoltaičnih (sončnih) elektrarn ni dovoljeno nameščati tudi na objekte.«
3. člen
18. člen se spremeni tako, da se glasi:
»18. člen
»Na območjih za kmetijstvo (1. območja in 2. območja kmetijskih zemljišč) so dopustni naslednji posegi:
– vodnogospodarske ureditve;
– postavitev in odstranitev ograj;
– vzdrževalna dela, obstoječih objektov in naprav;
– ureditev utrjenih površin za potrebe kmetijstva;
– odstranitev in ponovna zasaditev vegetacije;
– ureditev športno rekreacijskih in turističnih poti in kolesarskih stez po obstoječih poteh;
– agrarne operacije in vodni zadrževalniki za potrebe namakanja kmetijskih zemljišč;
– omrežja naslednje gospodarske javne infrastrukture: cevovodi za pitno in odpadno vodo s pripadajočimi objekti, elektroenergetski vodi s pripadajočimi objekti, komunikacijski vodi s pripadajočimi objekti;
– posegi za začasne ureditve za potrebe obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami;
– začasni objekti v skladu s predpisi ki urejajo postavitev začasnih objektov;
– graditve, rekonstrukcije in razširitve državnih in občinskih cest, graditve pločnikov, poti za pešce in kolesarje, graditve omrežij in objektov javne razsvetljave.
Na območjih za kmetijstvo ni dovoljena postavitev fotovoltaičnih (sončnih) elektrarn.«
4. člen
19. člen se spremeni tako, da se glasi:
»19. člen
Poleg posegov iz 18. člena so na 1. območju kmetijskih zemljišč dopustni še naslednji posegi:
– gradnja naslednjih pomožnih kmetijskih objektov: rastlinjaki, poljske poti, ograje za pašo živine, obore za rejo divjadi, ograje in opore za trajne nasade in opore za mreže proti toči.«
5. člen
20. člen se spremeni tako, da se glasi:
»20. člen
Na 2. območju kmetijskih zemljišč so poleg posegov iz 18. člena dopustni še:
– gradnja vseh pomožnih kmetijskih objektov, v skladu z veljavnimi predpisi ki urejajo vrste objektov glede na zahtevnost.«
6. člen
21. člen se spremeni tako, da se glasi:
»21. člen
Pomožni kmetijski objekti iz prvega odstavka 19. člena in prvega odstavka 20. člena se lahko uporabljajo le v kmetijske namene, na njih se ne smejo nameščati fotovoltaični moduli.«
7. člen
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-0013/2013-001
Sveti Jurij ob Ščavnici, dne 27. februarja 2013
Župan
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici
Anton Slana l.r.

AAA Zlata odličnost