Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2013 z dne 15. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2013 z dne 15. 3. 2013

Kazalo

832. Pravilnik o dodeljevanju enkratne denarne pomoči v Občini Radeče, stran 2948.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10) in 18. člena Statuta Občine Radeče (Uradni list RS, št. 52/06 – UPB1, 110/09, 92/12) je Občinski svet Občine Radeče na 19. redni seji dne 7. 3. 2013 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju enkratne denarne pomoči v Občini Radeče
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Pravilnik o dodeljevanju enkratne denarne pomoči v Občini Radeče določa upravičence do dodelitve enkratne denarne pomoči (v nadaljevanju: denarne pomoči), kriterije in merila za določitev višine ter postopek uveljavljanja in dodelitve denarne pomoči.
2. člen
Enkratna denarna pomoč po tem pravilniku je denarna pomoč, ki se upravičencem lahko podeli največ enkrat letno, kot pomoč pri razrešitvi trenutne materialne stiske prosilca.
3. člen
Občina Radeče vsako leto zagotavlja sredstva za dodelitev denarnih pomoči v proračunu za tekoče leto na postavki »Denarna socialna pomoč«. Denarne pomoči se dodeljujejo do porabe predvidenih proračunskih sredstev po zaporedju vloženih popolnih vlog.
II. UPRAVIČENCI
4. člen
Upravičenci do prejema denarne pomoči po tem pravilniku so tisti občani, ki imajo najmanj leto dni prijavljeno stalno bivališče v Občini Radeče in ki v Občini Radeče tudi dejansko stalno prebivajo.
5. člen
Do denarne pomoči so upravičeni posamezniki in družine, katerih dohodek na družinskega člana v zadnjih treh mesecih pred vložitvijo vloge ne presega višine osnovnega zneska minimalnega dohodka, ki je določen z Zakonom o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Sloveniji (ZUTPG), za več kot 50 %, z upoštevanjem dejanskih materialnih oziroma socialnih razmer upravičenca.
6. člen
Upravičenci do denarne pomoči morajo izpolnjevati tudi naslednje pogoje:
– da jim je zaradi trenutne materialne ogroženosti, ki ni nastala po lastni krivdi, nujno potrebna pomoč občine,
– da so v tekočem letu izkoristili vse zakonske in druge možnosti za rešitev socialne stiske,
– da nimajo dovolj lastnih sredstev za preživetje, nimajo premoženja in prihrankov, ki bi jim omogočali preživetje ter da aktivno rešujejo svojo socialno problematiko.
III. OBLIKA, VIŠINA IN IZJEME
7. člen
Denarne pomoči po tem pravilniku se praviloma izplačujejo v funkcionalni obliki, in sicer s plačilom neplačanih obveznosti do Občine Radeče oziroma pravnih oseb, katerih ustanoviteljica je Občina Radeče.
V primeru, da upravičenec nima odprtih obveznosti do Občine Radeče in pravnih oseb, katerih ustanoviteljica je Občina Radeče, se denarna pomoč lahko uporabi za plačilo električne energije, nabavo kurjave in drugih nujnih življenjskih potrebščin.
8. člen
Osnova za določitev višine denarne pomoči je minimalni dohodek posameznika ali družinskih članov. Kot dohodek štejejo vsi dohodki in prejemki, ki so jih upravičenec in njegovi družinski člani pridobili v zadnjih treh mesecih pred vložitvijo zahtevka.
9. člen
Dodeljena denarna pomoč upravičencem je praviloma znesek v višini osnovnega zneska minimalnega dohodka, ki je določen z Zakonom o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Sloveniji (ZUTPG), izjemoma lahko znaša največ 1,5-kratnik le-tega. Višina denarne pomoči se v posameznem primeru določi glede na stopnjo materialne ogroženosti.
10. člen
Izjemoma se lahko v posameznem primeru pri odločanju o upravičenosti do enkratne denarne pomoči oziroma o višini doplačila upoštevajo tudi druga dejstva in okoliščine, ki odražajo dejanski socialni položaj upravičenca ali zavezanca in se enkratna denarna pomoč:
1. ne dodeli oziroma se določi nižji znesek od predpisanega, če se ugotovi, da je dejanski socialni položaj upravičenca ali družine bistveno boljši, kot izhaja iz izkazanega dohodka (materialnega stanja) oziroma da je izkazano stanje v vlogi zaradi utemeljenih razlogov drugačno od dejanskega;
2. ne dodeli, če je kdo od družinskih članov, ki prebivajo na istem naslovu oziroma v istem gospodinjstvu, v tekočem letu že pridobil denarno pomoč;
3. ne dodeli, če se ugotovijo kakršni koli utemeljeni razlogi za neupravičenost do denarne pomoči;
4. dodeli ali se določi višji znesek od predpisanega, če se ugotovi, da kljub preseganju cenzusa določenega v 5. členu, vlagatelj živi v izredno težkih socialnih razmerah, ki so posledica težje bolezni, smrti hranitelja, elementarnih in drugih nesreč, izgube zaposlitve, ki ni nastala po lastni krivdi ter drugih izjemnih okoliščinah.
IV. POSTOPEK PRI UVELJAVLJANJU IN DODELITVI DENARNE POMOČI
11. člen
Pravico do denarne pomoči po tem pravilniku uveljavlja vlagatelj pri občinski upravi s pisno vlogo na predpisanem obrazcu »Vloga za dodelitev enkratne denarne pomoči«, ki je priloga tega pravilnika. Obrazec vlagatelj dvigne na sedežu občine, ali ga pridobi na spletni strani Občine Radeče.
Pisno vlogo podajo vlagatelji na predpisanem obrazcu iz prvega odstavka tega člena, h kateremu morajo predložiti ustrezna dokazila:
– potrdilo o skupnem gospodinjstvu,
– potrdilo o katastrskem dohodku,
– potrdilo o morebitni brezposelnosti za vse odrasle družinske člane,
– fotokopijo bančnih izpiskov za zadnje tri mesece za vse odrasle družinske člane,
– fotokopijo potrdila o morebitnih preživninah za otroke oziroma fotokopijo potrdila, da preživnine niso izterljive,
– fotokopijo odločbe pristojnega centra za socialno delo o dodelitvi denarne socialne pomoči, če le-ta obstaja,
– fotokopija dokumenta, iz katerega je razvidna številka transakcijskega računa vlagatelja.
Priloge iz četrte, pete, šeste in sedme alineje drugega odstavka tega člena mora upravičenec pristojnemu organu predložiti sam, vse ostale priloge pa si lahko pristojni organ pridobi sam po uradni dolžnosti na podlagi pisne privolitve stranke.
12. člen
Postopek ugotavljanja upravičenosti do dodelitve denarne pomoči vodi občinska uprava Občine Radeče. O upravičenosti in višini pomoči izda odločbo o dodelitvi denarne pomoči ali zavrnitvi vloge, v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku, v roku 30 dni od prejema popolne vloge.
Zoper izdano odločbo je dovoljena pritožba, o kateri odloča župan Občine Radeče. Pritožba se lahko vloži v roku 15 dni od dneva vročitve odločbe.
13. člen
Po prejemu denarne pomoči so upravičenci dolžni predložiti dokazilo o namenski porabi v roku 45 dni po datumu nakazila denarne pomoči, razen v primerih, ko se denarna pomoč nakaže v funkcionalni obliki za plačilo obveznosti ali plačilo položnic skladno s 7. členom pravilnika.
Če upravičenec ne predloži dokazila o namenski porabi vseh sredstev v postavljenem roku, naslednjih 14 mesecev od poteka 45 dnevnega roka iz prejšnjega odstavka ne more uveljaviti pravice do denarne pomoči.
V. KONČNA DOLOČBA
14. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 900-4/2013/3
Radeče, dne 7. marca 2013
Županja
Občine Radeče
Rafaela Pintarič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti