Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2013 z dne 15. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2013 z dne 15. 3. 2013

Kazalo

809. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč v družbeni lastnini, stran 2911.

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10), v skladu z 212. členom Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1 (14/05 – popr.), 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 Odl. US: U-I-150/04-19, 120/06 Odl. US: U-I-286/04-46, 126/07, 57/09 Skl. US: U-I-165/09-8, 108/09, 61/10 – ZRud-1 (62/10 – popr.), 20/11 – Odl. US: U-I-165/09-34, 57/12) in 16. člena Statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 83/09) je Občinski svet Občine Beltinci na 19. redni seji dne 27. 9. 2012 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa zemljišč v družbeni lastnini
1. člen
S tem sklepom se ukine status zemljišč »Družbena lastnina v splošni rabi« na naslednjih zemljiščih:
– parcela št. 2379/6, k.o. 134 – Dokležovje (ID 938942), ID znak: 134-2379/6-0, pot v izmeri 6.308 m2,
– parcela št. 2384/1, k.o. 134 – Dokležovje (ID 4804052), ID znak: 134-2384/1-0, cesta v izmeri 17.430 m2,
– parcela št. 2385/3, k.o. 134 – Dokležovje (ID 5834879), ID znak: 134-2385/3-0, cesta v izmeri 8.713 m2.
2. člen
Nepremičnine iz 1. člena tega sklepa prenehajo imeti status »Družbena lastnina v splošni rabi« in postanejo last Občine Beltinci, Mladinska ulica 2, 9231 Beltinci, matična štev. 5883016000.
3. člen
Pri nepremičninah iz 1. člena tega sklepa se dovoli vknjižba lastninske pravice v korist Občine Beltinci ter vknjižba zaznambe, da imajo nepremičnine status grajeno javno dobro lokalnega pomena – lokalne ceste.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-01/2012-19-243/V
Beltinci, dne 27. septembra 2012
Župan
Občine Beltinci
dr. Matej Gomboši l.r.

AAA Zlata odličnost