Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2013 z dne 15. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2013 z dne 15. 3. 2013

Kazalo

Št. 49 Ob-1842/13 , Stran 910
Št. 49 Ob-1842/13
Center urbane kulture Kino Šiška (v nadaljevanju: Center urbane kulture Kino Šiška), v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12) objavlja
javni razpis
za prodajo premičnin po metodi javne dražbe
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Center urbane kulture Kino Šiška, Trg prekomorskih brigad 3, 1000 Ljubljana. 2. Opis predmeta prodaje: specifikacija opreme (zvočna oprema, lučna oprema, scenska oprema, električni voziček) je navedena v Prilogi 1 – Seznam opreme, tega javnega razpisa, ki je sestavni del tega javnega razpisa in objavljeni na spletni strani, www.kinosiska.si. 3. Vrsta pravnega posla Oprema iz 2. točke tega razpisa, se kupuje po posameznih kosih. Prodaja se izvede po metodi javne dražbe in se izvaja po načelu »videno-kupljeno«. Kupec po sklenitvi pogodbe nima pravice uveljavljati reklamacij. S kupcem (najugodnejšim dražiteljem posameznega kosa opreme) se sklene prodajna pogodba. Izjema od javne dražbe po posameznih kosih opreme Kolikor se pojavi eden ali več dražiteljev, ki so pripravljeni kupiti celoten sklop določene opreme (z vsemi, v Prilogi 1 – Seznam opreme, navedenimi posameznimi kosi opreme) se oprema najprej draži po sklopih. Kolikor dražba po sklopih ni uspešna, se nadaljuje dražba posameznih kosov opreme. 4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja Izklicna cena za posamezen kos opreme je razvidna iz Priloge 1 – Seznam opreme. Najnižji znesek višanja je 20,00 EUR z DDV. 5. Način in rok plačila kupnine Najugodnejši dražitelj posameznega kosa opreme bo moral kupnino plačati na transakcijski račun Centra urbane kulture Kino Šiška, št. SI56012616000001931, najkasneje v roku 8 dni od sklenitve pogodbe, zmanjšano za že vplačano višino varščine. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. 6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo v torek, 2. 4. 2013, s pričetkom ob 13. uri, na naslovu prodajalca: Trg prekomorskih brigad 3, 1000 Ljubljana. 7. Pooblastilo pooblaščenih zastopnikov: pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb morajo na javni dražbi predložiti pisno pooblastilo, fizična oseba pa se izkaže z osebnim dokumentom. 8. Višina varščine, ki jo je potrebno plačati pred pričetkom dražbe Dražitelj mora pred pričetkom dražbe, najkasneje do torka, 2. 4. 2013 do 12. ure vplačati varščino, in sicer – varščina se vplača za posamezen kos opreme iz Priloge 1 – Seznam opreme posebej, – višina varščine znaša 10 % izklicne cene posameznega kosa opreme, ki je naveden v Priloge 1 – Seznam opreme, – Izjema 1: ko dražitelj draži več kosov opreme, vplača 10 % skupne izklicne vrednosti kosov opreme oziroma če draži celoten sklop, vplača 10 % skupne izklicne vrednosti sklopa, v polju Namen plačila to jasno zapiše, specifikacijo pa posreduje na naslov: darinka.jurecic@kinosiska.si oziroma jo predloži najkasneje ob začetku javne dražbe, – varščina se vplača na transakcijski račun Centra urbane kulture Kino Šiška, št. SI56012616000001931, voden pri RS, Ministrstvo za finance, Uprava za javna plačil, – v polje Namen plačila vnesite inventarno številko posameznega kosa opreme – podatek je razviden iz Priloge 1 – Seznam opreme ali številka in ime sklopa opreme. Plačilo varščine se pred začetkom javne dražbe izkaže s potrdilom o vplačani varščini, kar se šteje za dano ponudbo za posamezno opremo najmanj po izklicni ceni, s katero dražitelji sprejemajo obveznost, da pristopijo k dražbi. V primeru dražiteljevega odstopa od dražbe varščina zapade v korist Centra urbane kulture Kino Šiška. Varščina se ne obrestuje. Najuspešnejšemu dražitelju posameznega kosa opreme se varščina všteje v kupnino, ostalim dražiteljem, ki niso uspeli na javni dražbi, pa se varščina brezobrestno vrne v roku 8 dni po končani dražbi. Kolikor najugodnejši dražitelj ne podpiše pogodbe v 8 dneh od poziva, ali ne plača kupnine v roku 8 dni po podpisu pogodbe, se vplačana varščina zadrži. 9. Ogled predmeta javne dražbe Ogled vzorčnih kosov opreme, ki je predmet javne dražbe, in vpogled v ostalo spremno dokumentacijo (izračun izklicne vrednosti), je možen na sedežu Centra urbane kulture Kino Šiška, velika dvorana Katedrala, Trg prekomorskih brigad 3, Ljubljana, vsak delovni dan, med 10. in 13. uro in na dan javne dražbe, od 10. do 12. ure. Ogled je potrebno predhodno najaviti pri kontaktnih osebah, navedenih v naslednjem odstavku. Vsa dodatna pojasnila in informacije lahko zainteresirani dražitelji dobijo vsak delovni dan, med 10. in 13. uro, pri Mateju Bobiču, tel. 041/753-344, elektronska pošta matej.bobic@kinosiska.si ali pri Romanu Škrabi, tel. 030/310-107. 10. Opozorilo Organizator javne dražbe oziroma prodajalec premičnin na podlagi objave javne dražbe ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji premičnin z uspelimi dražitelji. Direktor Centra urbane kulture Kino Šiška oziroma pooblaščena oseba s soglasjem direktorja, lahko do sklenitve pravnega posla postopek javne dražbe ustavi brez obrazložitve, pri čemer se dražiteljem povrne izkazane stroške. Odškodninska odgovornost zaradi ne sklenitve pravnega posla s katerimkoli dražiteljem je pri tem izključena. 11. Pravila javne dražbe: – komisijo za izvedbo javne dražbe sestavljajo predsednik komisije in dva člana, – dražbo vodi predsednik komisije ob navzočnosti vseh članov komisije, – dražitelji pred pričetkom javne dražbe predložijo komisiji: – pisno pooblastilo pooblaščenca fizičnih ali pravnih oseb oziroma osebni dokument za fizične osebe, – potrdilo o plačilu varščine za posamezen kos opreme, ki jo bodo dražili, – številko transakcijskega računa in naziv imetnika računa za primer vračila varščine, – specifikacijo vplačanega zneska varščine v primeru, da dražitelj draži več kosov opreme ali celoten sklop, – brez predložitve vseh zahtevanih dokazil oziroma podatkov iz prejšnje alineje, dražitelj na javni dražbi ne more sodelovati, – dražba poteka za vsak kos opreme posebej, in sicer po vrstnem redu, kot je oprema navedena v Prilogi 1 – Seznam opreme, tega javnega razpisa, – če je bila vplačana varščina za celoten sklop, se najprej draži celoten sklop, v kolikor je neuspešna, pa se nadaljuje dražba posameznih kosov opreme, – ceno za posamezen kos opreme lahko dražitelji dvigujejo najmanj za znesek, ki je naveden kot najnižji znesek višanja izklicne cene v točki 4. tega javnega razpisa, – dražitelj je vezan na svojo zadnjo ponudbo, dokler ni podana višja ponudba, – na dražbi uspe tisti dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno za posamezen kos opreme, – dražba za posamezen kos opreme je končana, ko predsednik komisije trikrat zaporedoma ponovi najvišjo ponujeno ceno, – v primeru, da najvišjo ceno za posamezen kos opreme sočasno ponudi več kot en dražitelj, se končnega kupca med temi dražitelji določi z žrebom, – ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče vložiti, dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe, ugovore rešuje predsednik komisije po posvetu s člani komisije, – dražba je uspešna tudi, če se je udeleži samo en dražitelj, ki ponudi najmanj izklicno ceno, določeno za posamezen kos opreme, – zapisnik o poteku javne dražbe podpišejo vsi člani komisije in vsi prisotni dražitelji. Šteje se, da dražitelji, ki niso podpisali zapisnika neposredno po zaključku dražbe, nanj niso imeli pripomb. 12. Izročitev opreme Izročitev opreme se opravi v skladu s pogodbo, po plačilu celotne kupnine in uskladitvi termina s prodajalcem. V primeru, da kupnina ni plačana v dogovorjenem roku, se pogodba šteje za razdrto. 13. Drugi pogoji in pravila javne dražbe: morebitni strošek demontaže in odvoza opreme bremeni kupca.
Center urbane kulture Kino Šiška

AAA Zlata odličnost