Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2013 z dne 15. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2013 z dne 15. 3. 2013

Kazalo

798. Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov, stran 2867.

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN in 8/12) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o izvajanju Uredbe (EU) o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov
1. člen
(vsebina)
S to uredbo se določajo pristojni organ za izvajanje Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov (UL L št. 201 z dne 27. 7. 2012, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 648/2012/EU), način opravljanja nadzora nad spoštovanjem Uredbe 648/2012/EU ter nadzorni ukrepi in kazenske določbe v zvezi z izvajanjem Uredbe 648/2012/EU.
2. člen
(opredelitve pojmov)
Pojmi, uporabljeni v tej uredbi, imajo enak pomen kot pojmi, opredeljeni v Uredbi 648/2012/EU.
3. člen
(pristojni organ)
(1) Organ, pristojen za izvajanje Uredbe 648/2012/EU in te uredbe, je Agencija za trg vrednostnih papirjev (v nadaljnjem besedilu: agencija).
(2) Agencija je pristojna tudi za izdajanje dovoljenj CNS, opravljanje nadzora in vodenje postopkov zaradi prekrškov iz 7. člena te uredbe.
4. člen
(način opravljanja nadzora)
(1) Agencija opravlja nadzor nad spoštovanjem Uredbe 648/2012/EU in te uredbe:
1. s spremljanjem, zbiranjem in preverjanjem objavljenih informacij in poročil ter obvestil oseb, ki morajo po Uredbi 648/2012/EU in tej uredbi ali drugih predpisih v zvezi z Uredbo 648/2012/EU poročati agenciji,
2. s pridobivanjem informacij in opravljanjem pregledov poslovanja v skladu z 21. členom Uredbe 648/2012/EU,
3. z izrekanjem nadzornih ukrepov iz 5. člena te uredbe.
(2) Za odločanje agencije v posamičnih zadevah se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja trg finančnih instrumentov.
5. člen
(nadzorni ukrepi agencije)
Če agencija pri nadzoru ugotovi kršitev Uredbe 648/2012/EU in te uredbe, lahko izreče naslednje nadzorne ukrepe:
1. odredi ukrepe, potrebne za odpravo ugotovljene kršitve,
2. izreče globo v skladu s 7. členom te uredbe.
6. člen
(javna objava kršitev)
Agencija javno objavi pravnomočne odločbe o prekrških iz 7. člena te uredbe, razen če bi tako razkritje po mnenju agencije resno ogrozilo finančne trge ali povzročilo nesorazmerno škodo vpletenim strankam.
7. člen
(prekrški)
(1) Z globo od 12.000 do 150.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, ki:
1. ne izvede obveznega kliringa v skladu s 4. členom Uredbe 648/2012/EU;
2. je CNS in ne sprejme kliringa pogodb o izvedenih finančnih instrumentih OTC v skladu s 7. členom Uredbe 648/2012/EU;
3. je mesto trgovanja in ne omogoči CNS dostopa do podatkov o trgovanju v skladu z 8. členom Uredbe 648/2012/EU;
4. je nasprotna stranka ali CNS in ne poroča ali zagotovi možnosti poročanja v repozitorij sklenjenih poslov v skladu s prvim odstavkom 9. člena Uredbe 648/2012/EU;
5. je nasprotna stranka in ne vodi pet let po prenehanju pogodb evidence o vseh pogodbah o izvedenih finančnih instrumentih, ki jih je sklenila, in o vseh spremembah v skladu z drugim odstavkom 9. člena Uredbe 648/2012/EU;
6. je nefinančna nasprotna stranka in ne obvesti ESMA in agencije v skladu s točko (a) prvega odstavka 10. člena Uredbe 648/2012/EU o pozicijah v izvedenih finančnih instrumentih OTC, ki presegajo prag kliringa, kot je določen v tretjem odstavku 10. člena Uredbe 648/2012/EU;
7. je nefinančna nasprotna stranka in ne upošteva obveznosti kliringa za prihodnje pogodbe v skladu s 4. členom Uredbe 648/2012/EU, če zavzame pozicijo v pogodbah o izvedenih finančnih instrumentih, ki v povprečju več kot 30 dni presega prag kliringa, v skladu s točko (b) prvega odstavka 10. člena Uredbe 648/2012/EU;
8. je nefinančna nasprotna stranka in ne opravi kliringa za vse prihodnje pogodbe iz prvega odstavka 10. člena Uredbe 648/2012/EU v štirih mesecih od trenutka, ko začne zanjo veljati obveznost kliringa, v skladu s točko (c) prvega odstavka 10. člena Uredbe 648/2012/EU;
9. je finančna ali nefinančna nasprotna stranka in nima vzpostavljenih ustreznih postopkov in ureditve za merjenje, spremljanje in zmanjševanje operativnega in kreditnega tveganja nasprotne stranke v skladu s prvim odstavkom 11. člena Uredbe 648/2012/EU;
10. je finančna ali nefinančna nasprotna stranka in ne vrednoti dnevno vrednosti odprtih pogodb v skladu z drugim odstavkom 11. člena Uredbe 648/2012/EU;
11. je finančna ali nefinančna nasprotna stranka in nima vzpostavljenih postopkov obvladovanja oziroma upravljanja tveganja v skladu s tretjim odstavkom 11. člena Uredbe 648/2012/EU, razen če izpolnjujejo pogoje za izjeme, določene v 11. členu Uredbe 648/2012/EU;
12. je finančna nasprotna stranka ter ne razpolaga z ustreznim in sorazmernim deležem kapitala za upravljanje tveganja v skladu s četrtim odstavkom 11. člena Uredbe 648/2012/EU;
13. je finančna ali nefinančna nasprotna stranka in ne objavi javno informacije o izvzetju v skladu z enajstim odstavkom 11. člena Uredbe 648/2012/EU.
(2) Z globo od 25.000 do 250.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, ki se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 6.000 do 100.000 eurov se za prekršek kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo od 800 do 10.000 eurov se za prekršek kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(5) Z globo od 200 do 5.000 eurov se za prekršek kaznuje posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
KONČNA DOLOČBA
8. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00712-12/2013
Ljubljana, dne 13. marca 2013
EVA 2013-1611-0034
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost