Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2021 z dne 7. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2021 z dne 7. 5. 2021, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1474. Uredba o spremembah Uredbe o izvajanju podukrepa Podpora za širokopasovno infrastrukturo, vključno z njeno vzpostavitvijo, izboljšanjem in razširitvijo, pasivno širokopasovno infrastrukturo ter zagotavljanje dostopa do širokopasovnega interneta in rešitev v zvezi z e-upravo iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
1475. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju podpornega programa v vinskem sektorju
1476. Uredba o dopolnitvi Uredbe o načinih in obsegu zagotavljanja programov pomoči pri vključevanju tujcev, ki niso državljani Evropske unije

Sklepi

1477. Sklep o imenovanju generalnega konzula Republike Slovenije v Milanu
1478. Sklep o spremembah Sklepa o uvedbi pribitka k cestnini na določenih odsekih cestninskih cest

BANKA SLOVENIJE

1479. Sklep o dajanju zbirateljskih kovancev ob 300. obletnici Škofjeloškega pasijona v prodajo in obtok
1480. Makrobonitetno priporočilo o začasni omejitvi razdelitev dobičkov lizing družb

SODNI SVET

1481. Odločba o prenehanju sodniške funkcije
1482. Odločba o prenehanju sodniške službe
1483. Odločba o prenehanju sodniške službe

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1484. Sklep o uporabi Smernic o zahtevah po razkritju v skladu z Uredbo o prospektu
1485. Sklep o listinah, ki se priložijo zahtevi za izdajo dovoljenja za prevzemno ponudbo, in o podrobnejši vsebini prospekta

OBČINE

Bistrica ob Sotli

1486. Zaključni račun proračuna Občine Bistrica ob Sotli za leto 2020

Borovnica

1487. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Borovnica
1488. Odlok o spremembi Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo v Občini Borovnica
1489. Odlok o dopolnitvi Odloka o tržnicah in prodaji blaga zunaj prodajaln v Občini Borovnica
1490. Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi vaških odborov
1491. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Borovnica
1492. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika in meril za sofinanciranje letnega programa kulture v Občini Borovnica
1493. Sklep o dopolnitvi Sklepa o cenah storitev javne službe pokopališke dejavnosti za pokopališče v Borovnici

Brežice

1494. Zaključni račun proračuna Občine Brežice za leto 2020

Dobrepolje

1495. Zaključni račun proračuna Občine Dobrepolje za leto 2020

Dobrna

1496. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Dobrna DO 27-1

Idrija

1497. Zaključni račun proračuna Občine Idrija za leto 2020

Kočevje

1529. Odlok o rebalansu proračuna za leto 2021 št. 1

Ljubljana

1498. Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Center Rog
1499. Akt o javno-zasebnem partnerstvu za projekt »Teniški center Tomačevo«

Log-Dragomer

1500. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Log - Dragomer za leto 2020
1501. Odlok o spremembi proračuna Občine Log - Dragomer za leto 2021

Medvode

1502. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Medvode za leto 2020
1530. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za EUP ME_651 Vaše
1531. Odlok o opravljanju lekarniške dejavnosti na območju Občine Medvode

Miren-Kostanjevica

1503. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju športa v Občini Miren - Kostanjevica
1504. Letni program športa v Občini Miren - Kostanjevica za leto 2021

Murska Sobota

1505. Zaključni račun proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2020

Nova Gorica

1506. Zaključni račun proračuna Mestne Občine Nova Gorica za leto 2020

Piran

1507. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pristanišču kanal Sv. Jerneja in koncesiji za gradnjo in upravljanje krajevnega pristanišča kanal Sv. Jerneja
1508. Sklep o določitvi stavbnega zemljišča oziroma gradbene parcele stavbi
1509. Sklep o določitvi stavbnega zemljišča oziroma gradbene parcele stavbi
1510. Sklep o določitvi stavbnega zemljišča oziroma gradbene parcele stavbi
1511. Sklep o določitvi skupnega stavbnega zemljišča oziroma gradbene parcele stavbama
1512. Sklep o določitvi stavbnega zemljišča oziroma gradbene parcele stavbi
1513. Sklep o določitvi skupnega stavbnega zemljišča oziroma gradbene parcele stavbama
1514. Sklep o določitvi skupnega stavbnega zemljišča oziroma gradbene parcele stavbama

Sevnica

1532. Sklep o lokacijski preveritvi za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev v enoti urejanja prostora DB12.tm za vrtec Panorama – Boštanj

Sodražica

1515. Zaključni račun proračuna Občine Sodražica za leto 2020
1516. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Sodražica
1517. Odlok o občinskih in nekategoriziranih cestah, ki se uporabljajo za javni cestni promet v Občini Sodražica

Škofljica

1518. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Škofljica za leto 2020

Šmartno pri Litiji

1519. Zaključni račun proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2020
1520. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja Šmartno jug – 2. del
1521. Sklep o cenah socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Šmartno pri Litiji
1522. Sklep o potrditvi sestave skupne liste kandidatov za člane Razvojnega sveta Ljubljanske urbane regije za mandatno obdobje 2021–2027

Žalec

1523. Zaključni račun proračuna Občine Žalec za leto 2020
1524. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb zbiranja in obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Žalec
1525. Odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta stanovanjske soseske Žalec zahod (druga sprememba)
1526. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališkem redu v Občini Žalec
1527. Sklep o javni razgrnitvi z javnim naznanilom

Železniki

1528. Zaključni račun proračuna Občine Železniki za leto 2020

MEDNARODNE POGODBE

Vlada Republike Slovenije

12. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska o potrditvi prenehanja veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska o zaščiti in spodbujanju vlaganj

Ministrstvo za zunanje zadeve

13. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Mongolije o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje za imetnike diplomatskih in službenih/uradnih potnih listov
14. Obvestilo o začetku veljavnosti Dogovora med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska o zaposlovanju družinskih članov diplomatskega in konzularnega osebja

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidence sindikatov

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti