Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2021 z dne 7. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2021 z dne 7. 5. 2021

Kazalo

1520. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja Šmartno jug – 2. del, stran 4294.

  
Na podlagi 123. člena Zakona o urejanju prostora – ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) in 14. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 70/18) je Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji na 12. redni seji dne 21. 4. 2021 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja Šmartno jug – 2. del 
1. člen 
S tem odlokom se sprejemajo spremembe in dopolnitve tekstualnega in grafičnega dela Občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju OPPN) za območje urejanja Šmartno jug – 2. del.
I. UVODNE DOLOČBE 
2. člen
(1) Drugi odstavek 3. člena (sestavni deli OPPN) se črta in na novo glasi:
»II. Grafični del
List 1.1 Izsek iz kartografskega dela prostorskega plana občine M 1:2880
List 1.2 Lega prostorske ureditve v širšem območju M 1:2000
List 1.3 Lega prostorske ureditve M 1:1000
List 2.1 Geodetski načrt M 1:500
List 2.1a Geodetski načrt (SD1) M 1:500
List 2.2 Načrt parcelacije z zakoličbenimi točkami (SD1) M 1:500
List 3.1 Zasnova prometne infrastrukture (SD1) M 1:500
List 3.2 Zasnova komunalne in energetske infrastrukture M 1:500
List 3.3 Načrt ureditve (SD1) M 1:400
List 3.4 Regulacijska karta (SD1) M 1:400
List 3.5 Značilni prerezi M 1:400
List 3.6 Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji M 1:500
List 3.7 Razporeditev javnih in zasebnih površin (SD1) M 1:500
List 3.8 Etapnost izvedbe (SD1) M 1:500
List 3.9 Rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami M 1:500«
(2) Za tretjim odstavkom 3. člena se doda četrti odstavek, ki glasi:
»Spremljajoče gradivo sprememb in dopolnitev (SD1) zajema:
– Izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta;
– Pobuda in izhodišča;
– Povzetek glavnih tehničnih značilnosti;
– Prikaz stanja prostora;
– Seznam strokovnih podlag;
– Mnenja nosilcev urejanja prostora in postopek CPVO;
– Obrazložitev in utemeljitev prostorskega akta;
– Povzetek za javnost;
– Elaborat ekonomike.«
II. SKUPNA DOLOČILA 
3. člen
4. člen (prostorska ureditev) se črta in na novo glasi:
»Območje OPPN je namenjeno gradnji stanovanjskih objektov in spremljajočim dejavnostim. V skladu s tem odlokom je dopustna gradnja novih objektov – enostanovanjskih stavb ter pripadajočih stavb, gradbeno inženirskih objektov ter izvedba drugih gradbenih posegov. Z OPPN-jem se znotraj ureditvenega območja predvidi razširitev naselja ter prometna in infrastrukturna ureditev z navezavo na obstoječo infrastrukturo.«
4. člen 
5. člen (obseg ureditvenega območja OPPN) se črta in na novo glasi:
»Ureditveno območje OPPN zajema zemljišča s parc. št. 949/1, 949/2, 949/3, 949/4, 949/5, 949/6, 949/7, 949/8, 950/1, 950/2, 950/3 in 950/4, k.o. Šmartno (šifra k.o. 1847). Površina ureditvenega območja občinskega podrobnega prostorskega načrta znaša 3.512 m2. Območje obdelave je prikazano na vseh grafičnih prilogah.«
III. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR 
5. člen
Alineja v tretjem odstavku 6. člena (obseg ureditvenega območja OPPN) se črta in na novo glasi:
»– z minimalno povečanim prometom na obstoječo javno pot JP710821 in zbirno cesto LZ209011 Pungrt – Cerkovnik – R2 416.«
6. člen 
7. člen (rešitve načrtovanih objektov in površin) se črta in na novo glasi:
»Načrtovana je gradnja do štirih stanovanjskih objektov s komunalno in prometno ureditvijo. Pri umestitvi objektov je potrebno upoštevati regulacijske in gradbene linije ter elemente za zakoličbo novih parcel. Parceli P01 in P02 ter P03 in P04 se lahko med seboj združita. Z združitvijo parcel se združita tudi gradbeni liniji, regulacijski liniji in območji za razvoj objekta znotraj katerega se lahko locira stanovanjska stavba. K stanovanjski stavbi se lahko postavijo tudi pripadajoče stavbe kot so garaža, zimski vrt, nadstrešnica, lopa, drvarnica itd. Pripadajoče stavbe morajo biti dimenzijsko podrejene stanovanjski stavbi. Na prostih površinah ob objektih se uredijo zelene površine in tlakovana dvorišča s parkirnimi prostori in manipulacijskimi površinami za osebna vozila. Območje OPPN se prometno navezuje na obstoječo zbirno cesto LZ209011 Pungrt – Cerkovnik – R2 416.
Urbanistično oblikovanje zemljišč, namenjenih za gradnjo, je prikazano v grafični prilogi »Načrt ureditve (SD1)« (list št. 3.3).«
7. člen 
(1) V drugem odstavku 8. člena (pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo) se za piko doda stavek:
»Pripadajoče stavbe so manjših dimenzij.«
(2) V prvi alineji tretjega odstavka 8. člena se beseda »meje« zamenja z besedo »linije«.
(3) Tretja alineja 8. člena se črta in na novo glasi:
»– Regulacijska linija (RL) definira površine za gradnjo stavb, od površin, kjer ni dovoljena gradnja stavb (razen nezahtevnih in enostavnih stavb). Dovoljeno je, da tlorisne dimenzije objekta na območju za razvoj objekta presegajo ali se zmanjšajo za +/– 2 m.«
(4) Na koncu tretjega odstavka 8. člena se doda nova alineja, ki glasi:
»– Faktor zazidanosti (FZ) gradbene parcele znaša max. 0.4.«
(5) 8. členu se doda četrti odstavek, ki glasi:
»(4) Parceli P01 in P02 ter P03 in P04 se lahko med seboj združita. Z združitvijo parcel se združita tudi gradbeni liniji, regulacijski liniji in območji za razvoj objekta znotraj katerega se lahko locira stanovanjska stavba v skladu s tem odlokom.«
(6) Zadnji odstavek 8. člena se črta in na novo glasi:
»Območje za razvoj objekta, regulacijske in gradbene linije so prikazane v grafični prilogi »Regulacijska karta (SD1)« (list št. 3.4).«
8. člen 
(1) Za prvo alinejo prvega odstavka 9. člena (pogoji in usmeritve za oblikovanje objektov in površin) se doda nova alineja, ki glasi:
»– gradnja pripadajočih stavb (garaža, zimski vrt, nadstrešnica, lopa, drvarnica);«
(2) Drugi odstavek 9. člena se črta in na novo glasi:
»(2) Pri oblikovanju stanovanjskih in pripadajočih stavb je potrebno upoštevati naslednje pogoje:
– Objekte je dovoljeno postavljati le znotraj regulacijskih elementov, ki so opredeljeni v 8. členu tega odloka. Če so pripadajoče stavbe opredeljene kot nezahtevne ali enostavne stavbe se lahko gradijo tudi izven območja za razvoj objekta, vendar ne bližje kot 1,5 m od sosednjega zemljišča. S soglasjem lastnika sosednjega zemljišča, je lahko ta odmik tudi manjši.
– Postavitev objekta na parcelo sledi funkciji in legi obstoječih objektov v morfološki celoti.
– Podolgovat tlorisni gabarit objekta (9 x 11 m). Deli tlorisa v okvirju maksimalnih gabaritov so lahko členjeni (erkerji, izzidki in niše …). Pripadajoče stavbe so podolgovatega tlorisa ter poljubnih manjših dimenzij kot stanovanjska stavba ter brez raznih erkerjev, izzidkov, niš, balkonov …
– Višinski gabarit: (K)+P+M do (K)+P+1. Pripadajoče stavbe: P ali P+M (1).
– Objekti so lahko nepodkleteni oziroma delno ali v celoti podkleteni. Pri izvedbi kleti je treba upoštevati prisotnost talne vode. Pripadajoče stavbe niso podkletene.
– Višina slemena ne sme presegati višin slemen sosednjih objektov. Višina slemena pripadajoče stavbe ne sme presegati slemena stanovanjske stavbe.
– Streha mora biti simetrična dvokapnica ali enokapnica naklona med 30° in 45°, s smerjo slemena vzporedno z daljšo stranico, posamezna strešina ne sme biti lomljena. Pri pripadajočih stavbah je dopustna izvedba ravne strehe.
– Frčade se lahko izvedejo v drugačnem naklonu ali obliki glede na osnovni naklon strehe. Frčade na pripadajočih stavbah niso dovoljene.
– Strešine prizidkov naj se oblikujejo v enakem naklonu kot osnovna streha, če gre za njeno podaljšanje oziroma kot nova dvokapnica (frčada) pravokotno na osnovno streho.
– Osvetlitev podstrešij s strešnimi okni in frčadami. Osvetlitev podstrešij pripadajočih stavb ni dovoljena.
– Kritina naj bo v rdeči, rjavi ali sivi barvi.
– Objekt je lahko zidan ali montažen. Pripadajoče stavbe so lahko tudi kovinske ali lesene.
– Fasade stanovanjskih stavb morajo biti obdelane z zaključnimi ometi, dovoljene so obloge iz naravnega, umetnega kamna, lesa, ne refleksnega stekla, pločevine, opeke ali keramike, v svetlih – pastelnih odtenkih.
– Napušči ne smejo tvoriti masivnih elementov.
– Balkonske ograje so lesene, kovinske ali steklene izvedbe.
– Stanovanjske in pripadajoče stavbe se lahko med seboj stikajo.
– Materiali in gradiva naj bodo usklajena z morfološko celoto.«
(3) Tretji odstavek 9. člena se črta in na novo glasi:
»(3) Na območju OPPN je dovoljena postavitev gradbeno inženirskih objektov (komunalne, energetska, prometna ter druga potrebna infrastruktura) ter izvedba drugih gradbenih posegov pod pogoji tega odloka.«
(4) V tretjem odstavku 9. člena se alineja pod naslovom »3.1 Oporni zidovi« črta in na novo glasi:
»– v območju gradnje ni dopustno postavljati visokih opornih zidov, dopustni so oporni zidovi do višine 1,20 m, ki morajo biti obraščeni, tako da ne bodo vidno zaznavni in da krajinska slika ne bo izstopala iz kulturno krajinskega okvira.«
(5) V tretjem odstavku 9. člena se prva alineja pod naslovom »3.2 Medsoseske ograje« črta in na novo glasi:
»– gradnja polnih ograj ni dopustna. Možna je kombinacija betonske, zidane ali kamnite ograje višine do 0,50 m z vmesnimi stebri ter transparentnim polnilom. Možna je tudi zasaditev žive meje, ob kateri je dopustna žična ograja,«
(6) V četrtem odstavku 9. člena se beseda »ozelenjeno« zamenja za besedi »poljubno utrjeno«.
(7) V petem odstavku 9. člena se za besedo »ureditve« doda beseda »(SD1)«
9. člen 
Med prvim in drugim odstavkom 11. člena (parcelacija) se doda nov odstavek, ki glasi:
»(2) Parceli P01 in P02 ter P03 in P04, ki so namenjene gradnji stanovanjske stavbe, se lahko med seboj združijo.«
IV. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO 
10. člen
(1) Prvi odstavek 12. člena (prometna ureditev) se črta in na novo glasi:
»(1) Uvoz na območje OPPN je urejen iz javne poti 710821 Šmartno – Valvazorjeva, preko nove asfaltirane površine do glavnega priključka na območje OPPN. Dostopna cesta znotraj OPPN se navezuje na obstoječo kolovozno pot, ki ni kategorizirana. Za ureditev kolovozne poti v javno pot je izdelana Idejna zasnova, ki se pri načrtovanju nove dostopne ceste znotraj OPPN ter pri parcelaciji območja OPPN, upošteva. Dostopna cesta poteka vzdolž južnega roba območja OPPN in se zaključi kot slepa ulica. Predviden zaključek notranje povezovalne dostopne ceste je urejen v obliki obračališča, katerega oblika in izvedba obračališča se prilagodi terenu in tehničnim zahtevam. Priključek, ureditev in razširitev dostopne poti se uredi v skladu s predpisi, ki določajo merila o cestnih priključkih na javne ceste.«
(2) V četrtem odstavku 12. člena se za besedo »infrastrukture« doda beseda »(SD1)«.
11. člen 
13. člen (mirujoči promet) se črta in na novo glasi:
»Mirujoči promet se zagotovi z ustreznim številom parkirnih mest. V skladu z normativi je potrebno projektirati in urediti parkirna mesta ter prostor za manipulacijo vozil. Vsi dostopi se navezujejo na dostopno cesto, razen dostop na parcelo P01 se uredi iz nove javne poti.«
12. člen 
V prvi alineji prvega odstavka 14. člena (splošni pogoji glede priključevanja na komunalno in energetsko infrastrukturo) se beseda »so« zamenja z besedo »do«.
13. člen 
Na koncu tretjega odstavka 18. člena (odvajanje komunalne odpadne vode) se doda stavek:
»Pri priključevanju na javno kanalizacijo je potrebno upoštevati pogoje določene v 19. členu Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15 in njene dopolnitve).«
14. člen 
20. člen (oskrba z elektriko) se črta in na novo glasi:
»(1) Na območju OPPN Šmartno se nahajajo elektroenergetski objekti in naprave v upravljanju podjetja Elektro Ljubljana d.d. Na parceli 949/1. k. o. Šmartno pri Litiji je postavljena prostostoječa merilna elektro omarica (PSMO) za potrebe nove pozidave, ki se napaja iz transformatorske postaje 20/0,4 kV Cerkovnik. Prav tako je vzdolž nekategorizirane kolovozne poti položena cevna kanalizacija PVC ∅160 mm za potrebe vlečenja elektroenergetskih vodov.
(2) Pred pričetkom posega v prostor je potrebno v pristojnem nadzorništvu Litija naročiti zakoličbo, umike in ustrezno mehansko zaščito elektroenergetskih vodov in naprav, kjer je to potrebno in zagotoviti nadzor pri vseh gradbenih delih v bližini elektroenergetskih vodov in naprav s strani upravljavca distribucijskega omrežja, kar mora biti zajeto v varnostnem načrtu.
(3) Iz PSMO se izvedejo posamezni nizkonapetostni elektro priključki do stavb. Vsi zemeljski vodi na območju naj bodo uvlečeni v njim namenjeno kabelsko kanalizacijo s kabelskimi jaški ustreznih dimenzij. V fazi pred projektiranjem je potrebno dimenzijo in predviden potek NN priključnega voda ter število zaščitnih PVC cevi uskladiti s podjetjem Elektro Ljubljana d.d. v nadzorništvu Litija.«
15. člen 
(1) V 26. členu (tla, varstvo podtalnice in površinskih vodotokov) se za prvim odstavkom doda nov odstavek, ki glasi:
»(2) Za območje podrobnega načrta je bilo izdelano Geološko geomehansko in hidrogeološko poročilo z oceno erozijske ogroženosti, št. 4668-231/2020-01, oktober 2020, izdelal: Geologija d.o.o. Idrija, Prešernova ulica 2, 5280 Idrija. Strokovno podlago je potrebno upoštevati pri pripravi projektne dokumentacije za izvedbo načrtovanih posegov.«
(2) Drugi odstavek postane tretji odstavek.
16. člen 
32. člen (varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom) se črta in na novo glasi:
»(1) Pri graditvi objektov se izpolni vse zahteve za varnost pred požarom, določene s predpisi o graditvi objektov in drugimi predpisi.
(2) Zagotavljajo se pogoji za varen odmik ljudi, živali in premoženja; dostopi, dovozi in delovne površine za intervencijska vozila ter viri za zadostno oskrbo z vodo za gašenje. Preprečitev širjenja požara na sosednje objekte se zagotovi tako, da upošteva ustrezne odmike od parcelnih mej in odmike med objekti ali pa se zagotovijo ustrezne protipožarne ločitve. Dostop za gasilska vozila se zagotovi po intervencijskih poteh, ki potekajo po javnih prometnicah, peš površinah, dvoriščih in zelenicah. V ta namen se radije vseh krivin dimenzionira za nemoten promet intervencijskih vozil. Za zagotovitev požarne vode se zgradi hidrantno omrežje.
(3) V fazi izdelave dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD) je potrebno opredeliti in upoštevati vse naravne omejitve (poplavnost, erozivnost ter plazovitost terena) in cono potresne ogroženosti, ki je na karti potresne nevarnosti definirana s projektnim pospeškom tal 0,2 g (Atlas okolja) ter temu primerno predvideti tehnične rešitve oziroma način gradnje ali navesti ustrezne hidrološke in geološke raziskave glede poplavnosti, erozivnosti in plazovitosti, ki bodo podale ustrezne ukrepe.«
V. KONČNE DOLOČBE 
17. člen
(vpogled OPPN) 
Spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta so stalno na vpogled na občinski upravi Občine Šmartno pri Litiji in na Upravni enoti Litija.
18. člen 
(uveljavitev) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-1/2010-111
Šmartno pri Litiji, dne 21. aprila 2021
Župan 
Občine Šmartno pri Litiji 
Rajko Meserko 

AAA Zlata odličnost