Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2021 z dne 7. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2021 z dne 7. 5. 2021

Kazalo

1494. Zaključni račun proračuna Občine Brežice za leto 2020, stran 4238.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819, 13/18, 75/19 – ZIPRS2021, 36/20 – ZIUJP, 61/20 – ZDLGPE, 89/20, 195/20 – odl. US, 203/20 – ZIUPOPDVE, 174/20 – ZIPRS2122 in 15/21 – ZDUOP), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in drugega odstavka 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 17. redni seji dne 19. 4. 2021 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Brežice za leto 2020 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Brežice za leto 2020.
2. člen 
(1) Zaključni račun proračuna Občine Brežice za leto 2020 sestavljajo splošni in posebni del.
(2) V splošnem delu je podan prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Brežice za leto 2020.
(3) Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2020 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
(4) Zaključni račun zajema tudi sredstva proračunske rezerve.
3. člen 
(1) Prihodki in prejemki ter odhodki in izdatki po zaključnem računu za leto 2020 so naslednji:
v EUR
Konto
Naziv konta
Realiziran proračun 2020
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
27.324.790
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
23.991.375
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
18.839.704
700
Davki na dohodek in dobiček
16.403.976
703
Davki na premoženje
1.403.017
704
Domači davki na blago in storitve
1.029.378
706
Drugi davki
3.333
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
5.151.671
710
Udeležba na dobičku od premoženja
2.215.792
711
Takse in pristojbine
26.510
712
Globe in druge denarne kazni
62.982
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
89.757
714
Drugi nedavčni prihodki
2.756.630
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)
1.344.816
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
1.639
722
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
1.343.177
73
PREJETE DONACIJE
2.137
730
Prejete donacije iz domačih virov
2.137
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)
1.986.462
740
Transferni prih. iz dr. javnofinan. institucij
1.986.462
741
Prejeta sredstva iz drž. pror. iz sredstev proračuna EU
0
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)
0
786
Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU
0
787
Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
27.031.574
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
6.452.256
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
1.517.007
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
242.967
402
Izdatki za blago in storitve
4.595.339
403
Plačila domačih obresti
56.943
409
Rezerve
40.000
41
TEKOČI TRANSFERJI (410+411+412+413)
9.386.581
410
Subvencije
228.809
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
5.226.299
412
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
741.287
413
Drugi tekoči domači transferi
3.190.186
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
10.589.596
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
10.589.596
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (430+431+432))
603.140
431
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso PU
461.875
432
Investicijski transferi PU 
141.265
III.
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (PRESEŽEK) I-II)
293.216
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PROD. KAPIT. DEL.
0
750
Prejeta vračila danih posojil
0
751
Prodaja kapitalskih deležev
0
752
Kupnine iz naslova privatizacije
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
180.000
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAP. DELEŽEV
180.000
441
Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
–180.000
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE 
2.430.615
50
ZADOLŽEVANJE
2.430.615
500
Domače zadolževanje
2.430.615
VIII. 
ODPLAČILO DOLGA 
1.259.893
55
ODPLAČILO DOLGA
1.259.893
550
Odplačila domačega dolga
1.259.893
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII)
1.283.938
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
1.170.722
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
–293.216
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. 2019 
4.185.283
(2) Stanje denarnih sredstev stalne proračunske rezerve Občine Brežice na dan 31. 12. 2020 je 62.833,79 EUR.
4. člen 
(1) Presežek prihodkov in prejemkov nad odhodki in izdatki po Zaključnem računu proračuna Občine Brežice za leto 2020 je 1.283.938,01 EUR. Sredstva na računih na dan 31. 12. 2020 znašajo 5.469.221,02 EUR in se bodo porabila v skladu s sprejetim planom proračuna Občine Brežice za leto 2021.
(2) Denarna sredstva stalne proračunske rezerve se porabijo v letu 2021 za namene po Zakonu o javnih financah.
5. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Brežice za leto 2020 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov z vsemi obrazložitvami se objavi na spletni strani Občine Brežice.
Št. 450-0005/2020
Brežice, dne 19. aprila 2021
Župan 
Občine Brežice 
Ivan Molan 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti