Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2021 z dne 7. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2021 z dne 7. 5. 2021

Kazalo

1519. Zaključni račun proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2020, stran 4292.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 (14/13 – popr.), 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) in 14. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 70/18) je Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji na 12. redni seji občinskega sveta dne 21. 4. 2021 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2020 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2020.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2020 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2020. Sestavni del zaključnega računa proračuna je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovim spremembam tekom leta 2020 ter njihovi realizaciji v tem letu.
Zaključni račun proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2020 v splošnem delu izkazuje:
Konto
Splošni del Zaključnega računa proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2020
Realizacija 2020 (v EUR)
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
5.808.628
 
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
5.243.796
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
4.630.614
700
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
4.169.520
703
DAVKI NA PREMOŽENJE
352.480
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
108.613
706
DRUGI DAVKI
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
613.182
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 
521.399
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
3.954
712
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 
18.076
713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
0
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
69.753
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
72.907
720
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
28.834
721
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0
722
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
44.073
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
0
730
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 
0
731
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0
74
 
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 
491.925
740
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
349.556
741
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
142.369
78
 
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (787) 
0
787
PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
5.492.444
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
1.644.773
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
313.209
401
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
49.849
402
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 
1.193.861
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
36.373
409
REZERVE
51.480
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)
2.254.449
410
SUBVENCIJE
18.169
411
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
1.490.308
412
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
126.279
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 
619.693
414
TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
1.373.204
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
1.373.204
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)
220.018
431
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI
77.500
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
142.518
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. – II.) 
(SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI)
316.184
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
200
750
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
0
751
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
200
752
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0
44
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0
440
DANA POSOJILA
0
441
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN NALOŽB
0
442
PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0
443
POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH IN DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO PREMOŽENJE V SVOJI LASTI
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V.)
200
C. RAČUN FINANCIRANJA
50
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
112.506
500
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
112.506
5001
Najeti krediti pri poslovnih bankah
0
5002
Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah
0
5003
Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih
112.506
5004
Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev na domačem trgu
0
55
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
332.016
550
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 
332.016
5501
Odplačila kreditov poslovnim bankam
287.075
5502
Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam
0
5503
Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem
44.941
5504
Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na domačem trgu
0
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
96.874
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–219.510
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX=-III.)
–316.184
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA
170.728
3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2020 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-001/2021
Šmartno pri Litiji, dne 21. aprila 2021
Župan 
Občine Šmartno pri Litiji 
Rajko Meserko 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti