Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2021 z dne 7. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2021 z dne 7. 5. 2021

Kazalo

1523. Zaključni račun proračuna Občine Žalec za leto 2020, stran 4297.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZfisP in 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) in 20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13 in 23/17) je Občinski svet Občine Žalec na 18. redni seji dne 21. aprila 2021 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Žalec za leto 2020 
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Žalec za leto 2020.
2. člen 
Proračun Občine Žalec za leto 2020 je bil realiziran v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV 
IN ODHODKOV
v EUR
Skupina/podskupina kontov
Realizacija 2020
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
20.162.946,16
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
18.731.214,40
70
DAVČNI PRIHODKI
15.490.917,52
700 Davki na dohodek in dobiček
12.921.789,00
703 Davki na premoženje
2.021.555,50
704 Domači davki na blago in storitve
545.691,35
706 Drugi davki in prispevki 
1.881,67
71
NEDAVČNI PRIHODKI
3.240.296,88
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
2.077.486,37
711 Takse in pristojbine
20.312,67
712 Globe in druge denarne kazni
107.033,19
713 Prihodki od prodaje blaga 
in storitev
25.908,41
714 Drugi nedavčni prihodki
1.009.556,24
72
KAPITALSKI PRIHODKI
30.919,20
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
409,84
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih sredstev
30.509,36
73
PREJETE DONACIJE
21.774,53
730 Prejete donacije iz domačih virov
21.774,53
74
TRANSFERNI PRIHODKI
1.379.038,03
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
797.157,74
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 
581.880,29
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
17.537.396,34
40
TEKOČI ODHODKI 
4.803.272,36
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
1.261.117,99
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
199.089,77
402 Izdatki za blago in storitve
2.349.682,83
403 Plačila domačih obresti
78.494,91
409 Rezerve
914.886,86
41
TEKOČI TRANSFERI
8.457.611,18
410 Subvencije
178.212,61
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
4.643.739,79
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
731.551,78
413 Drugi tekoči domači transferi
2.904.107,00
42 
INVESTICIJSKI ODHODKI
3.799.758,35
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
3.799.758,35
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
476.754,45
431 Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
286.945,15
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
189.809,30
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
2.625.549,82
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
1.000.000,00
50
ZADOLŽEVANJE
1.000.000,00
500 Domače zadolževanje
1.000.000,00
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
1.092.815,96
55
ODPLAČILA DOLGA
1.092.815,96
550 Odplačila domačega dolga
1.092.815,96
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
2.532.733,86
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–92.815,96
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
–2.625.549,82
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
2.149.423,81
3. člen 
Stanje neporabljenih sredstev proračuna na dan 31. 12. 2020 je 4.682.157,67 €. Neporabljena sredstva se prenesejo v proračun Občine Žalec za leto 2021.
4. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Žalec za leto 2020 sestavljajo splošni in posebni del ter načrt razvojnih programov. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Žalec za leto 2020. V načrtu razvojnih programov je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2020 ter o njihovi realizaciji v tem letu. Sestavni del zaključnega računa proračuna so tudi obrazložitve zaključnega računa proračuna.
5. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Žalec za leto 2020 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Splošni in posebni del proračuna, načrt razvojnih programov ter obrazložitve zaključnega računa proračuna se objavijo na spletni strani Občine Žalec.
Št. 410-0021/2021
Žalec, dne 21. aprila 2021
Župan 
Občine Žalec 
Janko Kos 

AAA Zlata odličnost