Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2021 z dne 7. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2021 z dne 7. 5. 2021

Kazalo

1505. Zaključni račun proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2020, stran 4273.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) ter 110. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – uradno prečiščeno besedilo, 49/10, 39/15 in 69/17) je Mestni svet Mestne občine Murska Sobota na 17. redni seji dne 22. aprila 2021 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2020 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2020.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2020 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2020.
3. člen 
Prihodki in odhodki proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2020 so razvidni iz splošnega dela proračuna na ravni podskupin kontov in so doseženi v naslednjih zneskih:
A. 
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Konto
Naziv
Realizacija 2020
I.
SKUPNI PRIHODKI (70+71+72+73+74)
20.056.519,33
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
16.139.592,22
70
DAVČNI PRIHODKI
13.460.478,80
700
Davek na dohodek in dobiček
10.886.630,00
703
Davek na premoženje
2.390.311,76
704
Domači davki na blago in storitve
182.153,54
706
Drugi davki
1.383,50
71
NEDAVČNI PRIHODKI
2.679.113,42
710
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
1.730.145,92
711
Takse in pristojbine
14.332,32
712
Globe in druge denarne kazni
130.275,92
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
100.534,59
714
Drugi nedavčni prihodki
703.824,67
72
KAPITALSKI PRIHODKI
97.642,90
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
75.529,90
721
Prihodki od prodaje zalog
722
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
22.113,00
73
PREJETE DONACIJE
730
Prejete donacije iz domačih virov
731
Prejete donacije iz tujine
74
TRANSFERNI PRIHODKI
3.749.343,84
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
1.066.977,32
741
Prejeta sredstva iz državn. prorač. iz sredstev pror. Evropske unije
2.682.366,52
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
20.746.009,99
40
TEKOČI ODHODKI
5.246.104,81
400
Plače in drugi izdatki zaposlenih
1.469.073,49
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
230.233,36
402
Izdatki za blago in storitve 
3.266.856,29
403
Plačila domačih obresti
43.316,48
409
Rezerve
236.625,19
41
TEKOČI TRANSFERJI
8.255.622,27
410
Subvencije
254.050,22
411
Transferji posameznikom in gospodinjstvom
3.111.684,20
412
Transferji nepridobitnim organizacijam in ustanovam
754.541,12
413
Drugi tekoči domači transferji
4.135.346,73
414
Tekoči transferi v tujino
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
6.766.561,03
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
6.766.561,03
43
INVESTICIJSKI TRANSFERJI
477.721,88
431
Inves. transf. pravnim in fizičnim osebam, ki niso proč. uporabniki
110.580,30
432
Investicijski transferji proračunskim uporabnikom
367.141,58
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–689.490,66
B. 
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČ. DANIH POSOJ. 
IN PROD. KAP. DELEŽ.
0,00
75
PREJETA VRAČ. DANIH POSOJ. 
IN PROD. KAP. DELEŽ.
0,00
750
Prejeta posojila danih posojil
0,00
751
Prodaja kapitalskih deležev
0,00
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (44)
0,00
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
440
Dana posojila
0,00
441
Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb
0,00
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0,00
C. 
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500+501)
1.187.217,00
50
ZADOLŽEVANJE
1.187.217,00
500
Domače zadolževanje
1.187.217,00
VIII.
ODPLAČILO DOLGA (550+551)
921.890,26
55
ODPLAČILA DOLGA
921.890,26
550
Odplačilo domačega dolga
921.890,26
IX.
SPREMEMBE STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–424.163,92
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
265.326,74
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
689.490,66
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. 2020
9009
Splošni sklad za drugo
893.019,75
4. člen 
Zaključni račun proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2020 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Zaključni račun z vsemi prilogami pa se objavi na spletni strani Mestne občine Murska Sobota.
Št. 410-0067/2021-2
Murska Sobota, dne 22. aprila 2021
Župan 
Mestne občine Murska Sobota 
dr. Aleksander Jevšek 

AAA Zlata odličnost