Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2021 z dne 7. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2021 z dne 7. 5. 2021

Kazalo

1500. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Log - Dragomer za leto 2020, stran 4252.

  
Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 108. člena Statuta Občine Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine Log - Dragomer na 12. redni seji dne 21. 4. 2021 sprejel
O D L O K 
o zaključnem računu proračuna Občine Log - Dragomer za leto 2020
1. člen 
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Log - Dragomer za leto 2020, ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
2. člen 
Proračun Občine Log - Dragomer za leto 2020 je bil realiziran v naslednjih zneskih:
A.
Bilanca prihodkov in odhodkov 
v eurih
Skupina
Podskupina kontov
Proračun leta 2020
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
3.874.990,79
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
2.591.664,52
70
DAVČNI PRIHODKI
2.388.304,17
700
Davki na dohodek in dobiček
2.121.875,00
703
Davki na premoženje
172.630,65
704
Domači davki na blago in storitve
93.798,52
706
Drugi davki
0,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI
203.360,35
710
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
102.249,39
711
Takse in pristojbine
3.920,96
712
Globe in druge denarne kazni
45.603,29
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
0,00
714
Drugi nedavčni prihodki
51.586,71
72
KAPITALSKI PRIHODKI
269.663,48
722
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
269.663,48
74
TRANSFERNI PRIHODKI
1.013.662,79
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
1.013.662,79
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
3.990.476,71
40
TEKOČI ODHODKI
983.355,64
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
317.190,727
401
Prispevek delodajalcev za socialno varnost
49.586,654
402
Izdatki za blago in storitve
569.073,27
409
Rezerve
47.505,56
41
TEKOČI TRANSFERI
994.273,87
410
Subvencije
402,89
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
577.351,94
412
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
109.253,42
413
Drugi tekoči transferi
307.265,62
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
2.012.847,20
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
2.012.847,20
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
0,00
431
Inv. transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso prorač. uporabniki
0,00
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
0,00
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ
–115.485,92
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0,00
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT. DELEŽEV
0,00
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0,00
VII.
ZADOLŽEVANJE (500+501)
44.630,00
VIII.
ODPLAČILO DOLGA
11.428,60
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VII.)
–82.284,52
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
33.201,40
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
115.485,92
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA (2019)
149.143,81
3. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-2/2021
Dragomer, dne 21. aprila 2021
Župan 
Občine Log - Dragomer
Miran Stanovnik 

AAA Zlata odličnost