Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2021 z dne 7. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2021 z dne 7. 5. 2021

Kazalo

1529. Odlok o rebalansu proračuna za leto 2021 št. 1, stran 4311.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819, 13/18, 75/19 – ZIPRS2021, 36/20 – ZIUJP, 61/20 – ZDLGPE, 89/20, 195/20 – odl. US, 203/20 – ZIUPOPDVE, 174/20 – ZIPRS2122, 15/21 – ZDUOP), 18. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 32/15) in 67. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 191/20) je Občinski svet Občine Kočevje na 18. redni seji dne 6. 5. 2021 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna za leto 2021 št. 1 
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Kočevje za leto 2021 (Uradni list RS, št. 200/20) se drugi odstavek in šesti odstavek drugega člena spremenita tako, da se glasita:
»(2) Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A. 
BILANCA PRIHODKOV 
IN ODHODKOV
Skupina/podskupina kontov
Rebalans št. 1 
2021
I. 
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
23.017.961,43
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
15.952.137,08
70
DAVČNI PRIHODKI
12.570.887,00
700 Davki na dohodek in dobiček
11.084.392,00
703 Davki na premoženje
1.150.930,00
704 Domači davki na blago in storitve 
335.565,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI
3.381.250,08
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
2.725.550,08
711 Takse in pristojbine
11.000,00
712 Globe in druge denarne kazni
39.300,00
713 Prihodki od prodaje blaga 
in storitev
83.500,00
714 Drugi nedavčni prihodki
521.900,00
72
KAPITALSKI PRIHODKI
724.125,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
201.000,00
721 Prihodki od prodaje zalog
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih sredstev
523.125,00
73
PREJETE DONACIJE
0
730 Prejete donacije iz domačih virov
0
731 Prejete donacije iz tujine
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
6.341.699,35
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
4.498.568,85
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU
1.843.130,50
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
0
786 Ostala prejeta sredstva 
iz proračuna EU
0
II. 
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
26.850.972,05
40
TEKOČI ODHODKI
5.663.661,77
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
1.620.425,05
401 Prispevki delodajalcev 
za socialno varnost
257.248,99
402 Izdatki za blago in storitve
3.639.990,03
403 Plačila domačih obresti
78.601,67
409 Rezerve
67.396,03
41
TEKOČI TRANSFERI
7.572.663,48
410 Subvencije
372.700,00
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
3.804.886,92
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
484.268,77
413 Drugi tekoči domači transferi
2.910.807,79
414 Tekoči transferi v tujino
0
42 
INVESTICIJSKI ODHODKI
13.186.487,93
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
13.186.487,93
43 
INVESTICIJSKI TRANSFERI
428.158,87
431 Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
428.158,57
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
0
III. 
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II) PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ
–3.833.010,62
B. 
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV. 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V. 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
90.404,00
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
90.404,00
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb
90.404,00
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
VI. 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) 
–90.404,00
C. 
RAČUN FINANCIRANJA
VII. 
ZADOLŽEVANJE (500)
4.540.078,00
50 
ZADOLŽEVANJE
4.540.078,00
500 Domače zadolževanje
4.540.078,00
VIII. 
ODPLAČILA DOLGA (550)
1.472.287,91
55 ODPLAČILA DOLGA
1.472.287,91
550 Odplačilo domačega dolga
1.472.287,91
IX. 
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 
NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 
–855.624,53
X. 
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
3.067.790,09
XI. 
NETO FINANCIRANJE 
(VI.+VII.-VIII.-IX.)
3.833.010,62
XII. 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
NA DAN 31.12 PRETEKLEGA LETA 
855.624,53
(6) Rebalans proračun Občine Kočevje št. 1 za leto 2021 se določa v višini 28.413.663,96 EUR.«
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4100-0001/2021/39
Kočevje, dne 7. maja 2021
Župan 
Občine Kočevje 
dr. Vladimir Prebilič 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti