Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2021 z dne 7. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2021 z dne 7. 5. 2021

Kazalo

Št. 619-2/2021 Ob-2066/21, Stran 1067
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg), Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg), v skladu z Odlokom o proračunu Občine Trebnje za leto 2021 (Uradni list RS, št. 36/21) in Pravilnikom o postopkih in merilih za vrednotenje javnih kulturnih programov in kulturnih projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 22/06, 37/09 in 81/16), Občina Trebnje objavlja
javni razpis 
za izbor javnih kulturnih programov in kulturnih projektov, ki jih bo v letu 2021 sofinancirala Občina Trebnje
1. Naziv in sedež naročnika: Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, tel. 07/348-11-00, faks 07/348-11-31, e-naslov: obcina.trebnje@trebnje.si.
2. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih vsebin:
I. javni kulturni programi (JKP) in
II. javni kulturni projekti:
B – varstvo kulturne dediščine,
C – javne kulturne prireditve,
D – založništvo,
E – nakup opreme in osnovnih sredstev,
F – izobraževanje,
G – materialni stroški zvez kulturnih društev
3. Na javni razpis lahko oddajo vloge:
– za področja: javni kulturni programi (JKP), C, D in F se lahko prijavijo društva, zveze, ustanove, skladi, zavodi, klubi, gospodarske družbe in druge organizacije, registrirane oziroma ustanovljene za izvajanje kulturne dejavnosti (izjemoma izvajalci lahko tudi niso registrirani za opravljanje kulturne dejavnosti, če so njihovi kulturni projekti v javnem interesu Občine Trebnje); posamezniki, ki so vpisani v razvid samozaposlenih v kulturi pri Ministrstvu za kulturo; javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja za obseg dejavnosti na področju kulture, ki ne sodi v osnovno dejavnost iz ustanovitvenega akta javnega zavoda,
– za področje B: lastniki ali upravljavci nepremične kulturne dediščine, ki se nahaja na območju Občine Trebnje in ima status kulturnega spomenika,
– za področje E: izvajalci, ki redno, vsakoletno in trajno izvajajo javne kulturne programe in redno vsakoletno organizirajo javne kulturne prireditve v domačem kraju in občini ter na njih s svojo dejavnostjo tudi aktivno sodelujejo,
– za področje G: zveze kulturnih društev in izvajalci kulturnih dejavnosti, ki delujejo v interesu večine kulturnih društev v Občini Trebnje.
4. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu:
Na javni razpis lahko oddajo vloge prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da se prijavijo na javni razpis na predpisanih obrazcih in v določenih rokih,
– da izkažejo na predpisanih obrazcih zaprto finančno konstrukcijo za prijavljen javni kulturni program ali kulturni projekt,
– da imajo sedež oziroma stalno prebivališče v Občini Trebnje (izjemoma se lahko sofinancira tudi kulturne projekte izvajalca, ki nima sedeža v Občini Trebnje, če so kulturni projekti v javnem interesu Občine Trebnje),
– delujejo na področju kulture najmanj eno leto,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvedbo javnega kulturnega programa ali kulturnega projekta,
– da so v preteklih letih redno izpolnjevali pogodbene obveznosti, če so prejeli sredstva iz proračuna Občine Trebnje,
– za posameznike, ki so vpisani v razvid samozaposlenih v kulturi pri Ministrstvu za kulturo Republike Slovenije, je pogoj, da imajo stalno prebivališče v Občini Trebnje,
– da izkažejo nepridobitni značaj javnega kulturnega programa ali kulturnega projekta, s katerim kandidirajo za sofinanciranje iz javnih sredstev.
5. Merila in kriteriji za dodelitev sredstev
Za ocenjevanje javnih kulturnih programov bodo upoštevana naslednja merila in kriteriji: vrednotenje kulturnih izvajalcev glede na posamezno vrsto kulturne dejavnosti, glede na kakovost izvedbe programa, glede na število sekcij, število aktivnih članov in glede na število nastopov na javnih prireditvah.
Za ocenjevanje projektov s področja varstva kulturne dediščine bodo upoštevana sledeča merila: ovrednotenje kulturnega spomenika, stopnja ogroženosti spomenika zaradi človeških ali drugih zunanjih vplivov, izdelana izvedbena dokumentacija, pomembnost projekta za vlogo v javnem dogajanju in za popularizacijo spomenika, zagotovljena lastna finančna sredstva, projekt je sofinanciran iz državnih in evropskih virov. Sofinancirajo se izredni stroški, ki presegajo gospodarsko korist in običajne stroške vzdrževanja: stroški konservatorsko-restavratorskih posegov na kulturnih spomenikih, stroški gradbeno-obrtniških posegov, kakor jih zahtevajo kulturnovarstveni pogoji (stroški sanacije temeljev, stroški sanacije sten – zidov, stroški sanacije stropov, stroški sanacije stopnišč, stroški sanacije strešnih konstrukcij in streh – kritin, stroški sanacije stavbnega pohištva – okna, vrata, stroški sanacije stavbno-kleparskih del, stroški sanacije tlakov).
Za ocenjevanje javnih kulturnih prireditev bodo upoštevani naslednji elementi točkovanja: raven prireditve, število nastopajočih, delež zagotovljenih lastnih sredstev, število obiskovalcev, tradicionalnost, pomen prireditve za širši kulturni prostor, vzpostavitev vzvodov za partnerstvo.
Na področju založništva bodo upoštevani naslednji elementi točkovanja: vsebinska tematika, število izvodov, obseg edicije, delež zagotovljenih lastnih sredstev, izvirnost avtorskega dela, umetniška in kakovostna vrednost.
Pri nakupu opreme in osnovnih sredstev bodo upoštevani naslednji elementi točkovanja: delež zagotovljenih lastnih sredstev, kakovostni nivo produkcije oziroma izvedbe programov predlagatelja, število uporabnikov, ki jim je kulturni program/projekt namenjen, vrsta kulturne dejavnosti in namen opreme, število članov oziroma sekcij izvajalca.
Pri izobraževanju se bodo sofinancirali stroški kotizacije za izobraževanje in usposabljanje strokovnih kadrov in članov kulturnih društev.
Pri materialnih stroških zvez ter izvajalcev kulturnih dejavnosti, ki delujejo v interesu večine kulturnih društev, se bodo sofinancirali materialni stroški, nastali v zvezi z administrativnimi, finančnimi in računovodskimi deli, stroški strokovne literature in promocijskega materiala.
Podrobnejše ocenjevanje po navedenih merilih in kriterijih je določeno s Pravilnikom o postopkih in merilih za vrednotenje javnih kulturnih programov in kulturnih projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Trebnje.
6. Skupna višina sredstev, ki je zagotovljena z Odlokom o proračunu Občine Trebnje za leto 2021 za sofinanciranje posameznih vsebin javnega razpisa znaša 54.300 EUR, oziroma po posameznih vsebinah javnega razpisa:
– javni kulturni programi (JKP), okvirno 19.000 EUR,
– varstvo kulturne dediščine (B), okvirno 5.000 EUR,
– javne kulturne prireditve (C), okvirno 23.500 EUR,
– založništvo (D), okvirno 1.800 EUR,
– nakup opreme in osnovnih sredstev (E), okvirno 3.000 EUR,
– izobraževanje (F), okvirno 1.000 EUR,
– materialni stroški zvez ter izvajalcev kulturnih dejavnosti, ki delujejo v interesu večine kulturnih društev (G), okvirno 1.000 EUR.
Prijavitelj je seznanjen in soglaša z možnostjo uvedbe ukrepa proporcionalnega zmanjšanja pravic porabe dodeljenih sredstev do višine 5 %, skladno z Odlokom o proračunu Občine Trebnje za leto 2021.
7. Obdobje, v katerem morajo biti dodeljena sredstva porabljena: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2021, v skladu s predpisi, ki urejajo porabo proračunskih sredstev.
8. Prevzem razpisne dokumentacije: razpisna dokumentacija je na voljo takoj po objavi tega razpisa. Prevzamete jo lahko osebno v sprejemni pisarni Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje ali na spletni strani Občine Trebnje: http://www.trebnje.si/.
9. Rok in način predložitve vlog: vloge na javni razpis morajo biti predložene najkasneje do 7. 6. 2021 oziroma zadnji dan tega roka oddane na pošti kot priporočene pošiljke. Za pravočasne se bodo štele vse vloge, ki bodo do roka prispele na sedež naročnika: Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje. Vloge, izpolnjene na razpisnih obrazcih morajo biti z vsemi zahtevanimi prilogami dostavljene v zaprti kuverti, s pripisom »Vloga na JR Kultura 2021, področje: _____________« (navedba osnovnega razpisnega področja, kot npr.: varstvo kulturne dediščine, založništvo …). Če se prijavitelj prijavlja na več razpisnih področij, mora navesti vsa področja. Na hrbtni strani ovitka mora biti naveden naziv in naslov prijavitelja. Vloge, ki bodo prispele po roku, se ne bodo odpirale in bodo vrnjene prijavitelju. Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja s pogoji ter kriteriji javnega razpisa.
10. Postopek dodelitve in rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu razpisa: prijavitelji, ki bodo oddali nepopolne vloge, bodo pozvani k dopolnitvi. Vloge, ki ne bodo dopolnjene v pozivnem roku, bodo s sklepom zavržene. Strokovna komisija bo opravila vrednotenje popolnih vlog po merilih in kriterijih iz javnega razpisa. Strokovna komisija bo v vseh fazah postopka delovala v skladu s 35. členom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in 158/20) in dosledno upoštevala določbe o izogibanju nasprotju interesov. Občinska uprava bo predvidoma v roku 45 dni po zaključku javnega razpisa izdala prijaviteljem obvestila o višini sofinanciranja oziroma o zavrnitvi posameznih javnih kulturnih programov in kulturnih projektov. V roku 8 dni od prejema obvestila se bodo lahko prijavitelji izjavili o predlogu strokovne komisije. Na podlagi predloga strokovne komisije bo župan izdal izvajalcem odločbo o izboru oziroma o zavrnitvi posameznih javnih kulturnih programov in projektov. Na izdano odločbo ne bo pritožbe, možen bo upravni spor. Z izbranimi izvajalci javnih kulturnih programov in projektov bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti glede izvedbe programov in projektov ter glede sofinanciranja izbranega programa v skladu s predpisi, ki urejajo porabo proračunskih sredstev. Če se spremeni višina proračunskih postavk, na katerih so sredstva tega razpisa, se naročnik in izvajalec z aneksom dogovorita za spremembo obsega pogodbenih nalog oziroma za spremembo dinamike plačil.
11. Kontaktna oseba za dodatne informacije: Aleksandra Stritar, tel. 07/348-11-26, e-pošta: aleksandra.stritar@trebnje.si.
Občina Trebnje 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti