Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2021 z dne 7. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2021 z dne 7. 5. 2021

Kazalo

1496. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Dobrna DO 27-1, stran 4241.

  
Na podlagi 119. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) ter na podlagi 29. člena Statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 55/17) je župan Občine Dobrna dne 22. 4. 2021 sprejel
S K L E P 
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Dobrna DO 27-1
1. člen 
(pravna podlaga) 
S tem sklepom določa župan Občine Dobrna začetek in način priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Dobrna DO 27-1 (v nadaljevanju: OPPN).
Pravna podlaga za pripravo OPPN je Zakon o urejanju prostora – ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17, v nadaljevanju: ZUreP-2) in Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 11/12, v nadaljevanju: OPN).
2. člen 
(izhodišča za pripravo OPPN) 
Priprava OPPN temelji na odločitvah in usmeritvah iz OPN ter na pobudi investitorja priprave OPPN z dne 13. 4. 2021.
Ker so usmeritve za pripravo OPPN celovito in dovolj podrobno določene v OPN, priprava izhodišč po 108. členu ZUreP-2 ni potrebna.
OPPN se izdelujejo za del območja. Podrobna namenska raba zemljišč znotraj tega območja je SS – območja stanovanjskih površin.
Kot okvirne usmeritve za izdelavo OPPN se na podlagi (3) odstavka 67. člena, upoštevajoč investicijsko namero iz pobude, upoštevajo, in sicer:
– faktor izrabe parcele, namenjene gradnji max. 3,5, faktor zazidanosti parcele, namenjene gradnji max. 0,9
– dopustna postavitev vseh nezahtevnih in enostavnih objektov, ki jih določa uredba o vrstah objektov glede na zahtevnost in ki služijo potrebam obstoječega objekta
– odmik od mej sosednjih zemljišč minimalno 4 m, lahko manj, če s tem soglaša lastnik sosednjega zemljišča in so zagotovljeni svetlobnotehnični, požarnovarnostni, sanitarni in drugi pogoji ter da je možno vzdrževanje in raba objektov v okviru parcele, namenjene gradnji, izjema so ograje, ki se lahko postavijo do meje zemljiških parcel
– tlorisna površina se prilagajaja funkciji objekta
– etažnost max. K+P+1+M, pri čemer mora biti klet v celoti vkopana, kolenčni zid v mansardi pa ne presega višine 0,00 m ali max. K+P+M, pri čemer je lahko klet delno vkopana, kolenčni zid v mansardi pa ne presega višine 0,80 m
– zaželeno ohranjanje regionalnih arhitekturnih posebnosti, in sicer podolžnih tlorisov stavb
– okoli objektov so obvezne zasaditve in ozelenitve
– objekti morajo biti oblikovani arhitekturno izredno kvalitetno ter se morajo čimbolj nevtralno ter neagresivno vključevati v okolico, vse fasade naj bodo bele ali v pastelnih barvah, živih barv ni dovoljeno uporabljati, zaželena je uporaba lesa za stavbno pohištvo, priporočeno je, da so okenske odprtine stanovanjskih stavb pravokotne oblike, pri čemer je vertikalna stranica najdaljša, stolpiči, večkotni in okrogli (krožni ali elipsasti ipd.) izzidki ter okrogli (krožni ali elipsasti ipd.) balkoni niso dovoljeni
– strehe morajo biti simetrične dvokapnice, strme, nakloni strešin od 35° do 45° ali ravne, možni so čopi, osvetljevanje mansarde je možno s frčadami ali s strešnimi okni, drugi arhitekturni elementi streh niso dovoljeni, napušči morajo biti minimalni, kritina pri dvokapnicah pretežno opečnata (zaželeni bobrovci ali zarezniki), pretežno v naravni opečnati (rdeči) barvi
– višinske razlike se naj premoščajo z nakloni zemljine, gradnja opornih zidov (škarp) je dovoljena le zaradi geotehničnih pogojev terena, ko niso možna drugačna zavarovanja brežin; kolikor oporni zid presega višino 1,00 m, ga je potrebno izvesti kaskadno, oporni zidovi morajo biti obdelani z naravnimi materiali in načeloma ozelenjeni.
3. člen 
(območje in predmet načrtovanja OPPN) 
Okvirno območje OPPN zajema zemljišča oziroma dele zemljišč s parcelnimi številkami 1523/2, 1524/1, 1524/4 k.o. Dobrna. Okvirna površina območja OPPN je 4.160 m2. Območje obravnave je mogoče dopolniti s sosednjimi parcelami glede na boljšo prostorsko zasnovo in glede na pogoje nosilcev urejanja prostora, vendar le, če bistveno ne spreminja vsebine tega sklepa.
Predmet načrtovanja OPPN je možnost gradnje ene enostanovanjske stavbe s poslovnim delom, možnost rekonstrukcije, dozidave, nadzidave in spremembe namembnosti že zgrajenih stavb ter gradnja za to potrebne komunalne, prometne in energetske infrastrukture.
4. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
Strokovne rešitve za izvedbo OPPN bodo temeljile na usmeritvah iz OPN in idejnih zasnovah s strani investitorja.
Strokovne rešitve prostorskih ureditev ter ostale strokovne podlage zagotovi pobudnik oziroma investitor. V postopku priprave OPPN se lahko določijo tudi morebitne dodatne strokovne podlage glede na zahteve nosilcev urejanja prostora.
V kolikor bo za predvideno načrtovanje potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje, je potrebno med pripravo osnutka OPPN zagotoviti okoljsko poročilo.
5. člen 
(vrsta postopka) 
Za postopek priprave in sprejetja OPPN se na podlagi 119. člena ZUreP-2 smiselno uporabljajo določbe, ki veljajo za postopek priprave in sprejema OPN.
6. člen 
(roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz) 
Roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz so naslednji:
(1) Župan sprejme sklep o začetku priprave OPPN, objava sklepa na spletnih straneh občine, dodelitev identifikacijske številke prostorskega akta
april 2021
(2) Pridobivanje mnenj nosilcev urejanja prostora (NUP) o verjetnosti pomembnejših vplivov OPPN na okolje 
30 dni
(3) Pridobivanje odločbe MOP, ali je potrebna izvedba celovite presoje vplivov na okolje (CPVO) po pridobitvi mnenj iz faze (2)
21 dni
(4) Pridobivanje konkretnih smernic (državnih) NUP – faza se izvede samo v primeru, če se presodi, da splošne smernice ne zadoščajo ali če to narekujejo posebnosti načrtovane prostorske ureditve 
30 dni, hkrati 
s fazo (2)
(5) Izdelava osnutka OPPN 
60 dni po prejemu vseh smernic iz faze (4)
(6) Občina izvede sodelovanje z javnostjo z objavo osnutka OPPN na spletnih straneh 
tekom faze (5)
(7) Izdelava okoljskega poročila (OP), če je z odločbo potrjena izdelava CPVO
90 dni
(8) Objava osnutka OPPN in OP na spletni strani občine in pridobivanje mnenj NUP na osnutek OPPN in mnenj NUP o ustreznosti OP
30 dni (+30 dni, v kolikor to zahteva NUP)
(9) Pridobivanje odločbe MOP, ali je OP ustrezno
30 dni
(10) Dopolnitev osnutka OPPN in OP na podlagi mnenj iz faze (8)
30 dni
(11) Objava dopolnjenega osnutka OPPN in OP na spletni strani občine in javna razgrnitev ter javna obravnava (v tej fazi se javnost seznani tudi z morebitnim nasprotjem interesov)
min. 30 dni
(12) Občina zavzame stališča do pripomb in predlogov javnosti, objava stališč na spletni strani občine in na krajevno običajen način
15 dni
(13) Izdelava predloga OPPN in dopolnitve OP na podlagi stališč iz faze (12)
30 dni / po prejemu stališč
(14) Objava predloga OPPN in OP na spletni strani občine in pridobivanje mnenj NUP na predlog OPPN in mnenj NUP o ustreznosti OP (če ga niso podali v fazi (8))
30 dni (+30 dni, v kolikor to zahteva NUP)
(15) Izpeljava postopka prevlade javne koristi (samo v primeru negativnih mnenj NUP iz faze (14))
MOP
(16) Pridobivanje odločbe MOP, ali so vplivi izvedbe OPPN na okolju sprejemljivi
MOP
(17) Sprejem OPPN z odlokom (po pridobitvi vseh pozitivnih mnenj iz faze (14) in ugotovitvi MOP iz faze (16), da so vplivi izvedbe predloga OPPN na kolje sprejemljivi, objava odloka v uradnem glasilu in spletni strani občine
30 dni
(18) Posredovanje Odloka o OPPN na MOP, javna objava na spletni strani MOP 
15 dni
Okvirni predvideni roki se zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev v postopku lahko tudi spremenijo, saj pripravljavec akta, Občina Dobrna na to ne more imeti nikakršnega vpliva.
7. člen 
(državni in lokalni nosilci urejanja prostora) 
Državni in lokalni nosilci urejanja prostora, ki bodo pozvani za podajo mnenj in morebitnih konkretnih smernic, so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode – območna pisarna Celje
2. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Ljubljana
3. Elektro Celje d.d. – javno podjetje za distribucijo električne energije
4. Telekom Slovenije – poslovna enota Celje
5. Telemach d.d. Ljubljana
6. Vodovod – kanalizacija Celje d.o.o.
7. Simbio d.o.o.
8. Občina Dobrna
Občina pozove nosilce urejanja prostora o verjetnosti pomembnejših vplivov OPPN na okolje, in sicer:
1. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode
3. Ministrstvo za zdravje
4. Ministrstvo za kulturo
5. Zavod RS za varstvo narave
Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje v skladu s 110. členom ZUreP-2 odloči, ali je za OPPN potrebno izvesti CPVO.
V kolikor se v postopku priprave ugotovi, da je potrebno vključiti tudi druge nosilce urejanja prostora, ki niso našteti v prvem odstavku tega člena, se njihove smernice in mnenja pridobijo v postopku.
8. člen 
(načrt vključevanja javnosti) 
Javnost se seznani s sklepom o pripravi OPPN z objavo na svetovnem spletu, tj. na spletni strani Občine Dobrna: www.dobrna.si
Javnost se seznani z okvirnim predmetom načrtovanja in območjem OPPN v fazi izdelave osnutka OPPN kot je predvideno v 6. členu, faza (6).
Javnost se seznani s podrobnejšimi načrtovanimi rešitvami in območjem OPPN z objavo dopolnjenega osnutka OPPN na spletni strani občine in javno razgrnitvijo ter javno obravnavo kot je predvideno v 6. členu, faza (11).
9. člen 
(podatki in strokovne podlage ter obveznosti udeležencev glede njihovega zagotavljanja) 
Sredstva v zvezi s financiranjem izdelave OPPN, morebitno izvedbo CPVO, v kolikor bo potrebna, izdelava geodetskega načrta, elaborat ekonomike in pripravo vseh strokovnih podlag in rešitev zagotovi pobudnik oziroma investitor.
Sredstva za vodenje postopka OPPN in uradne objave (v uradnem glasilu, spletni strani ipd.) zagotovi občina.
10. člen 
(določitev objave) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Ta sklep se objavi tudi na spletni strani Občine Dobrna: www.dobrna.si in pošlje Ministrstvu za okolje in prostor.
Št. 350-0013/2021-2(1)
Dobrna, dne 22. aprila 2021
Župan 
Občine Dobrna 
Martin Brecl 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti