Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2021 z dne 7. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2021 z dne 7. 5. 2021

Kazalo

Št. 110-1/2021-38 Ob-2056/21, Stran 1084
Svet zavoda Druge osnovne šole Slovenj Gradec, Kopališka ulica 29, 2380 Slovenj Gradec, na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in spremembe), 53., 53.a in 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB in spremembe) in sklepa Sveta zavoda Druge osnovne šole Slovenj Gradec z dne 7. 5. 2021 razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/-ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 Odl. US: U-I-269/12-24 in 47/15).
Kandidat/-ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Predviden začetek dela je 1. 1. 2022.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja polni delovni čas.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev:
– dokazilo o izobrazbi,
– dokazilo o pridobljenem nazivu,
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu,
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu,
– opis in dokazilo o delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju,
– potrdilo o nekaznovanosti iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje – ne sme biti starejše od 30 dni,
– potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost za namen »Varstvo otrok in mladoletnikov« iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje – ne sme biti starejše od 30 dni,
– potrdilo sodišča, da kandidat/-ka ni v kazenskem postopku – ne sme biti starejše od 30 dni,
pošljite s priporočeno pošiljko v 10 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Druge osnovne šole Slovenj Gradec, Kopališka ulica 29, 2380 Slovenj Gradec, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja/-ico – Ne odpiraj«.
Kandidat/-ka mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje, lahko pa priloži tudi kratek življenjepis.
Kandidati/-ke bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet Druge osnovne šole Slovenj Gradec 

AAA Zlata odličnost