Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2021 z dne 7. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2021 z dne 7. 5. 2021

Kazalo

1499. Akt o javno-zasebnem partnerstvu za projekt »Teniški center Tomačevo«, stran 4249.

  
Na podlagi prvega odstavka 36. člena in 40. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 31/21 – uradno prečiščeno besedilo) Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 22. seji dne 19. 4. 2021 sprejme
A K T 
o javno-zasebnem partnerstvu za projekt »Teniški center Tomačevo«
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina) 
Ta akt vsebuje odločitev o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva in izvedbo projekta »Teniški center Tomačevo« (v nadaljnjem besedilu: projekt) v eni izmed oblik javno-zasebnega partnerstva, določenih z Zakonom o javno-zasebnem partnerstvu (v nadaljnjem besedilu: ZJZP). Ta akt opredeljuje tudi predmet, pravice in obveznosti koncedenta in koncesionarja, postopek izbire koncesionarja in način financiranja izvedbe projekta.
Koncedent je Mestna občina Ljubljana. Koncesionar je pravna oseba ali fizična oseba, izbrana na javnem razpisu kot izvajalec javno-zasebnega partnerstva.
II. VSEBINA IN PREDMET JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA
2. člen 
(javni interes) 
Mestna občina Ljubljana skladno z določilom drugega odstavka 5. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg in 82/20) s tem aktom sprejema odločitev, da obstaja javni interes za izvedbo projekta »Teniški center Tomačevo« na način, da se zagotavljajo športne površine, namenjene izvajanju letnega programa športa, in zagotavljajo pogoji za opravljanje in razvoj športnih ter rekreativnih dejavnosti.
Najučinkovitejši in najgospodarnejši način za zadovoljitev javnega interesa je sklenitev javno-zasebnega partnerstva.
3. člen 
(predmet) 
Predmet javno-zasebnega partnerstva je:
– ureditev športnega centra Tomačevo z najmanj devetimi teniškimi igrišči (v dvorani in na prostem), ki obsega izgradnjo večnamenske športne dvorane z najmanj štirimi pokritimi teniškimi igrišči, klubskim prostorom z recepcijo, garderobami in sanitarijami. Dvorana bo omogočala tudi igranje malega nogometa in druge dejavnosti in bo narejena iz trajnostnih in okolju prijaznih materialov,
– ureditev okolice objektov in pripadajoče infrastrukture, vključno z ureditvijo potrebnih parkirišč in zelenih površin, ter ureditev otroških igral, področja za sprostitev in piknik območja (v nadaljnjem besedilu: športni center Tomačevo),
– upravljanje z vzpostavljeno športno infrastrukturo skozi celotno koncesijsko obdobje.
4. člen 
(izvedba projekta) 
Za potrebe realizacije projekta bo koncedent ustanovil v korist koncesionarja, za čas gradnje športne dvorane, stavbno pravico. Obseg stavbne pravice in obdobje njenega trajanja bosta dogovorjena v postopku izbora koncesionarja.
Pogoji za morebitno obremenitev stavbne pravice se določijo s koncesijsko pogodbo, pri čemer koncesionar ne sme obremeniti stavbne pravice za čas gradnje brez da bi v korist koncedenta zastavil svojo nepremičnino. Koncesionar lahko brez dodatnega zavarovanja obremeni stavbno pravico za čas uporabe objekta največ do višine 30 % vrednosti objekta.
Po zaključeni gradnji in uspešno izvedenem prevzemu športne dvorane bo v korist koncesionarja ustanovljena stavbna pravica za celotno območje športnega centra Tomačevo, da ekonomsko koristi in upravlja s celotnim kompleksom skozi celotno koncesijsko obdobje.
Po izteku koncesijskega obdobja prevzame koncedent upravljanje celotnega športnega centra Tomačevo, brez dodatnih finančnih in drugih obveznosti.
5. člen 
(obveznosti koncedenta) 
Koncedent bo v projekt vložil stavbno pravico na zemljišču, ki obsega parceli 2287/4 in 2287/13, obe katastrska občina 1735 Stožice, ki se nahajata znotraj enote urejanja BE-372, v skupni površini 11.719 m2.
Na parceli 2287/4 katastrska občina 1735 Stožice je na podlagi pogodbe o ustanovitvi stvarne služnosti za izgradnjo radijske bazne postaje mobilnega javnega radijskega omrežja z dne 7. 3. 2005 vknjižena služnostna pravica graditve, postavitve, obratovanja in vzdrževanja radijske bazne postaje mobilnih telekomunikacij, kot je podrobneje določena v 3., 4. in ostalih členih zgoraj citirane pogodbe, v korist imetnika Mobitel, telekomunikacijske storitve d.d., Vilharjeva cesta 23, 1000 Ljubljana.
Na parceli 2287/13 katastrska občina 1735 Stožice je na podlagi dogovora o ureditvi stvarne služnosti na nepremičninah Mestne občine Ljubljana za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo Telekoma Slovenije d.d. z dne 29. 10. 2009 vknjižena stvarna služnost, ki obsega graditev, postavitev in obratovanje komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture, dostop do komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za potrebe njihovega obratovanja in vzdrževanja, odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, postavitvi, obratovanju in vzdrževanju komunikacijskega omrežja, vse za dobo 30 let, šteto od dneva sklenitve dogovora oziroma za čas trajanja javnega komunikacijskega omrežja v korist imetnika Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana.
6. člen 
(obveznosti koncesionarja) 
Koncesionar prevzema obveznost izvedbe projektiranja, priprave zemljišča in izgradnje športnega centra Tomačevo ter obveznost pridobitve gradbenega dovoljenja po terminskem planu, ki bo dogovorjen s pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu.
Koncesionar bo moral v celoti zagotoviti tudi financiranje projekta in pridobiti ustrezna upravna dovoljenja, potrebna za prevzem in delovanje zgrajenega objekta.
Koncesionar bo za celotno koncesijsko obdobje prevzel tudi upravljanje in vzdrževanje celotnega kompleksa in športne dvorane.
Koncesionar je dolžan vsem uporabnikom pod enakimi pogoji omogočiti dostop in uporabo športne infrastrukture, ki je predmet tega razmerja javno-zasebnega partnerstva, kar se podrobneje uredi s koncesijsko pogodbo.
III. OBLIKA JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA
7. člen 
(oblika javno-zasebnega partnerstva)
Večino poslovnega tveganja za izvajanje javno-zasebnega partnerstva prevzema koncesionar, zato se javno-zasebno partnerstvo skladno s 27. členom ZJZP izvede v obliki koncesijskega razmerja, in sicer po modelu koncesije gradnje DFBOT (projektiraj-financiraj-zgradi-upravljaj-prenesi v last javnemu partnerju).
IV. POSTOPEK IZBIRE KONCESIONARJA IN POGOJI TER MERILA ZA IZBOR 
8. člen 
(postopek izbire) 
Koncesionarja se izbere na podlagi javnega razpisa po konkurenčnem postopku s pogajanji, ki se objavi v skladu z določili ZJZP.
V postopku izbire mora koncedent zagotoviti transparentno in enakopravno obravnavanje kandidatov.
9. člen 
(pogoji za izbiro koncesionarja) 
Koncedent mora v postopku izbire koncesionarja preveriti, ali je koncesionar ekonomsko in finančno ter tehnično in kadrovsko sposoben prevzeti naloge izvajalca javno-zasebnega partnerstva.
Kandidati morajo v postopku izbire izkazati, da imajo zagotovljen dostop do finančnih sredstev in ustreznega finančnega zavarovanja za realizacijo celotnega projekta javno-zasebnega partnerstva.
10. člen 
(merila za izbor koncesionarja) 
Koncedent mora oblikovati jasna in transparentna merila za izbor koncesionarja, ki bodo omogočila izbor ekonomsko najugodnejšega kandidata, pri čemer mora koncedent vključiti naslednja podmerila:
– obseg kapacitet, namenjenih izvajanju letnega programa športa v Mestni občini Ljubljana,
– ponujeno koncesijsko obdobje krajše od 30 let.
11. člen 
(pooblastilo) 
Za objavo javnega razpisa in izvedbo postopka izbire koncesionarja se pooblasti mestno upravo. Za izbiro koncesionarja in podpis pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu ter ostala dejanja v postopku sklenitve in izvajanja javno-zasebnega partnerstva se pooblasti župana.
12. člen 
(strokovna komisija) 
Za pripravo in izvedbo javnega razpisa, pregled in oceno prispelih vlog oziroma prijav ter za pripravo strokovnega poročila župan imenuje strokovno komisijo.
Strokovna komisija ima predsednika in najmanj dva člana. Vsi člani strokovne komisije morajo imeti najmanj visokošolsko izobrazbo in najmanj 5 let delovnih izkušenj z delovnega področja, da lahko zagotovijo strokovno presojo vlog oziroma prijav.
Predsednik in vsi člani strokovne komisije morajo izpolnjevati pogoj iz drugega odstavka 52. člena ZJZP, kar potrdijo s podpisom izjave. Člana strokovne komisije, za katerega se ugotovi, da ne izpolnjuje postavljenega pogoja iz prejšnjega stavka, se nemudoma izloči iz strokovne komisije in se imenuje nadomestnega člana.
Za izvedbo posameznih dejanj v postopku izvedbe javnega razpisa mora biti navzoča večina članov strokovne komisije. Poročilo pripravijo in podpišejo vsi člani strokovne komisije.
Za strokovno-tehnično pomoč in svetovanje v postopku priprave in izvedbe javnega razpisa lahko strokovna komisija uporabi strokovne službe koncedenta ali zunanje strokovnjake. Člani strokovne komisije so lahko tudi neodvisni zunanji strokovnjaki, ki razpolagajo s specifičnim znanjem, potrebnim za uspešno izbiro koncesionarja.
Poročilo je podlaga za pripravo akta o izbiri koncesionarja, ki ga izda župan.
V. VZPOSTAVITEV IN PRENEHANJE JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA
13. člen 
(trajanje koncesije) 
Koncesijsko obdobje začne teči z dnem sklenitve pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu. Obveznosti, ki izhajajo iz sklenjene pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu se izvedejo skladno s terminskim planom, ki bo opredeljen v pogodbi.
Koncesija se podeli za obdobje največ 30 let. Trajanje koncesijskega razmerja je opredeljeno s pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu, pri čemer se pri določanju dolžine obdobja upošteva, da po prenehanju koncesijskega razmerja partnerja medsebojno nimata nobenih dodatnih obveznosti ali pravic do odškodnin ali nadomestil, ki bi izvirale bodisi iz naslova koncesnine za uporabo zemljišč ali iz naslova povečane vrednosti nepremičnine zaradi vlaganj koncesionarja v koncesijskem obdobju. Koncesijsko razmerje preneha iz razlogov, navedenih v pogodbi o javno-zasebnem partnerstvu.
Trajanje koncesijskega razmerja se lahko podaljša največ za polovico koncesijskega obdobja, če je to potrebno zaradi dodatnih vlaganj koncesionarja, ki so posledica zahtev koncedenta ali njegovih ukrepov v javnem interesu. Obseg dodatnih vlaganj in obdobje podaljšanja se opredeli v aneksu k sklenjeni pogodbi o javno-zasebnem partnerstvu in uskladi trajanje podeljene stavbne pravice.
14. člen 
(vzpostavitev) 
Pravice in obveznosti, ki izhajajo iz razmerja javno-zasebnega partnerstva, nastanejo s trenutkom sklenitve pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu. Akt izbire preneha veljati, če izbrani koncesionar ne podpiše pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu v roku 60 dni od njegove pravnomočnosti in poziva koncedenta.
15. člen 
(prenehanje) 
Razmerje javno-zasebnega partnerstva preneha z izpolnitvijo vseh pogodbenih obveznosti obeh partnerjev. Pogoji in način predčasnega prenehanja razmerja javno-zasebnega partnerstva se določijo s pogodbo.
VI. RAZMERJE MED JAVNIM IN ZASEBNIM PARTNERJEM 
16. člen 
(pravice in obveznosti partnerjev) 
Pravice in obveznosti koncendenta in koncesionarja se uredijo s pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu. Pogodba mora biti sklenjena na način, ki zagotavlja uravnoteženo izvajanje javno-zasebnega partnerstva in na način, ki zagotavlja, da vsak izmed partnerjev prevzema tista poslovna tveganja, ki jih najlažje obvladuje. Koncesionar mora s pogodbo predvsem prevzeti poslovno tveganje financiranja celotnega projekta javno-zasebnega partnerstva in tveganje projektiranja, pridobitve gradbenega dovoljenja ter gradnje in iz njega izhajajoča tveganja.
Koncedent mora s pogodbo o javno-zasebnem partnerstvo vzpostaviti mehanizme, s katerimi zagotovi učinkovito zavarovanje javnega interesa.
VII. NAČIN FINANCIRANJA 
17. člen 
(način financiranja) 
Vložek koncedenta v projekt predstavlja stavbna pravica na zemljiščih, navedena v 5. členu tega akta in sredstva vezana na izvedbo javnega razpisa, pripravo potrebne investicijske dokumentacije ter nadzor projekta. Finančna sredstva za realizacijo investicijskega dela projekta v celoti zagotovi koncesionar.
Pogodba o javno-zasebnem partnerstvu mora opredeljevati, da se kumulativni znesek vseh letnih koncesnin, ki bi jih koncesionar moral plačati koncendentu v zameno za uporabo vzpostavljene infrastrukture iz prejšnjega odstavka, kompenzira z višino preostanka povečane vrednosti nepremičnine zaradi vlaganj koncesionarja v koncesijskem obdobju, ki bi jo ob prenehanju koncesijskega razmerja moral plačati koncedent.
VIII. ENOSTRANSKI UKREPI V JAVNEM INTERESU 
18. člen 
(enostranski ukrepi v javnem interesu) 
Koncedent ima pravico, ko je to neobhodno potrebno, da se zavaruje javni interes in doseže namen sklenjene pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu, da z enostranskim ukrepom poseže v vzpostavljeno razmerje javno-zasebnega partnerstva in zavaruje javni interes.
Kot enostranski ukrep v javnem interesu lahko koncedent uporabi:
– uvedbo izrednega nadzora nad izvajanjem pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu,
– izdajo obveznih navodil koncesionarju,
– začasni prevzem vzpostavljene infrastrukture v upravljanje,
– izvedbo investicijskih ali vzdrževalnih ukrepov za zavarovanje vrednosti vzpostavljene infrastrukture,
– enostransko odpoved pogodbe.
Ukrep koncedenta mora biti skladen z načelom sorazmernosti in ne sme prekomerno obremenjevati koncesionarja.
Način in pogoji uveljavitve enostranskih ukrepov v javnem interesu se podrobneje opredelijo s pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu.
19. člen 
(nadzor nad izvajanjem koncesije) 
Redni nadzor nad izvajanjem pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu izvaja koncedent. Koncedent lahko za posamezna strokovna in druga opravila nadzora pooblasti pristojno strokovno službo mestne uprave ali zunanjega izvajalca.
Koncedent lahko nad izvajanjem s pogodbo dogovorjene dejavnosti odredi tudi izreden nadzor. Za izvedbo izrednega nadzora župan imenuje posebno nadzorno komisijo. O izvedenem izrednem nadzoru se napravi zapisnik, ki ga podpišeta predstavnik koncesionarja in predsednik nadzorne komisije.
Koncedent si pridržuje pravico, da po 5 (petih) letih opravi generalno revizijo izvajanja koncesijske pogodbe. Generalna revizija se opravi najmanj vsakih 5 let do preteka roka koncesije oziroma po potrebi.
20. člen 
(ločeno vodenje računovodstva) 
Koncesionar mora za izvajanje koncesije voditi ločeno računovodstvo v skladu z veljavnimi predpisi. Koncesionar mora koncedentu predložiti revidirano letno poročilo.
21. člen 
(dolžnost poročanja) 
Koncesionar mora najmanj enkrat letno izdelati skupno poročilo o izvajanju prevzetih obveznosti.
Koncesionar mora na zahtevo koncedenta pripraviti pisno izredno poročilo o stanju, opravljenih in potrebnih delih, potrebnih investicijah in organizacijskih ukrepih in kvaliteti izvajanja prevzetih obveznosti.
22. člen 
(nadzorni ukrepi) 
Če koncedent ugotovi, da koncesionar ne izpolnjuje obveznosti iz tega akta ali sklenjene pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu pravilno, mu lahko naloži izpolnitev teh obveznosti z izdajo obveznih navodil.
23. člen 
(prevzem infrastrukture in ukrepi za zavarovanje njene vrednosti) 
Koncedent ima pravico, ko je to neobhodno potrebno, da se zavaruje javni interes in doseže namen sklenjene pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu, da začasno prevzame športni center Tomačevo v upravljanje in/ali da izvede investicijske ali vzdrževalne ukrepe za zavarovanje vrednosti vzpostavljene infrastrukture.
24. člen 
(načini prenehanja koncesijskega razmerja) 
Pogodba o javno-zasebnem partnerstvu praviloma redno preneha s pretekom časa, za katerega je bila sklenjena.
Pogodba o javno-zasebnem partnerstvu lahko z (enostransko) odpovedjo koncedenta predčasno preneha:
– če je proti zasebnemu partnerju uveden postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacijski postopek,
– če koncesionar pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu krši tako, da nastaja večja škoda javnemu partnerju ali uporabnikom vzpostavljene športne infrastrukture,
– če obstaja utemeljen dvom, da koncesionar v bistvenem delu ne bo izpolnil svoje obveznosti,
– če koncesionar kljub pisnemu opozorilu koncedenta ne izpolnjuje prevzetih obveznosti na način, določen s tem aktom in pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu, in
– v drugih primerih, določenih s pogodbo.
Enostranska odpoved pogodbe ni dopustna v primeru, če je do okoliščin, ki bi takšno prenehanja utemeljevale, prišlo zaradi višje sile ali nepredvidljivih in nepremagljivih okoliščin.
Koncesijsko razmerje preneha tudi na druge načine, v obsegu in pod pogoji, določenimi s pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu.
25. člen 
(evalvacija) 
Po prenehanju javno-zasebnega partnerstva se pripravi evalvacija projekta, v okviru katere se preveri, ali so bili doseženi postavljeni cilji ter ali so bile v celoti izpolnjene obveznosti javnega in koncesionarja, kot izhajajo iz pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu.
26. člen 
(začetek veljavnosti akta) 
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 671-122/2017-25
Ljubljana, dne 19. aprila 2021
Župan 
Mestne občine Ljubljana 
Zoran Janković 

AAA Zlata odličnost