Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2021 z dne 7. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2021 z dne 7. 5. 2021

Kazalo

1484. Sklep o uporabi Smernic o zahtevah po razkritju v skladu z Uredbo o prospektu, stran 4218.

  
Na podlagi drugega odstavka 469.a člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – ZTFI-UPB3, 78/11, 55/12, 105/12 – ZBan-1J, 63/13 – ZS-K, 30/16 in 9/17) v zvezi s prvim odstavkom 557. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 77/18, 17/19 – popr. in 66/19) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P 
o uporabi Smernic o zahtevah po razkritju v skladu z Uredbo o prospektu 
1. člen 
(opredelitev pojmov) 
(1) Uredba (EU) 1095/2010 je Uredba (EU) 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/77/ES (UL L št. 331 z dne 15. 12. 2010, str. 84), zadnjič spremenjena z Uredbo (EU) 2019/2175 Evropskega parlamenta in sveta z dne 18. decembra 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 1093/2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ), Uredbe (EU) št. 1094/2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine), Uredbe (EU) št. 1095/2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge), Uredbe (EU) št. 600/2014 o trgih finančnih instrumentov, Uredbe (EU) 2016/1011 o indeksih, ki se uporabljajo kot referenčne vrednosti v finančnih instrumentih in finančnih pogodbah ali za merjenje uspešnosti investicijskih skladov, in Uredbe (EU) 2015/847 o informacijah, ki spremljajo prenose sredstev (UL L št. 334 z dne 27. 12. 2019, str. 1).
(2) Uredba (EU) 2017/1129 je Uredba (EU) 2017/1129 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2017 o prospektu, ki se objavi ob ponudbi vrednostnih papirjev javnosti ali ob njihovi uvrstitvi v trgovanje na reguliranem trgu, in razveljavitvi Direktive 2003/71/ES (UL L št. 168 z dne 30. 6. 2017, str. 12), zadnjič spremenjena z Uredbo (EU) 2021/337 Evropskega parlamenta in sveta z dne 16. februarja 2021 o spremembi Uredbe (EU) 2017/1129 glede prospekta EU za okrevanje in ciljno usmerjenih prilagoditev za finančne posrednike in Direktive 2004/109/ES glede uporabe enotne elektronske oblike poročanja pri pripravi letnih računovodskih poročil, da bi se podprlo okrevanje po krizi zaradi COVID-19 (UL L št. 68 z dne 26. 2. 2021, str. 1).
(3) Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/980 je Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/980 z dne 14. marca 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2017/1129 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z obliko, vsebino, pregledom in potrditvijo prospekta, ki se objavi ob ponudbi vrednostnih papirjev javnosti ali njihovi uvrstitvi v trgovanje na reguliranem trgu, in razveljavitvi Uredbe Komisije (ES) št. 809/2004 (UL L št. 166 z dne 21. 6. 2019, str. 26), zadnjič spremenjena z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2020/1273 z dne 4. junija 2020 o spremembi in popravku Delegirane uredbe (EU) 2019/980 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2017/1129 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z obliko, vsebino, pregledom in potrditvijo prospekta, ki se objavi ob ponudbi vrednostnih papirjev javnosti ali njihovi uvrstitvi v trgovanje na reguliranem trgu (UL L št. 300 z dne 14. 9. 2020, str. 6).
(4) ZTFI je Zakon o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – ZTFI-UPB3, 78/11, 55/12, 105/12 – ZBan-1J, 63/13 – ZS-K, 30/16 in 9/17).
(5) ZTFI-1 je Zakon o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 77/18, 17/19 – popr. in 66/19).
2. člen 
(namen in področje uporabe smernic) 
(1) Evropski organ za vrednostne papirje in trge (v nadaljevanju ESMA) je na podlagi prvega odstavka 16. člena Uredbe (EU) 1095/2010 objavil Smernice o zahtevah po razkritju v skladu z Uredbo o prospektu (št. ESMA32-382-1138 z dne 4. 3. 2021, v nadaljevanju Smernice).
(2) Smernice so objavljene na spletnih straneh Agencije za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju Agencija) in ESMA.
(3) Smernice so namenjene pristojnim organom, ki so opredeljeni v Uredbi (EU) 2017/1129 in udeležencem na trgu finančnih instrumentov, vključno z osebami, ki so v skladu s prvim odstavkom 11. člena Uredbe (EU) 2017/1129 odgovorne za prospekt.
(4) Namen Smernic je udeležencem na trgu finančnih instrumentov pomagati pri tem, da izpolnijo zahteve po razkritju iz Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/980 in povečati usklajenost glede razumevanja prilog k tej Delegirani uredbi Komisije (EU) 2019/980.
(5) S tem sklepom Agencija seznanja udeležence trga finančnih instrumentov z obveznostjo uporabe Smernic, za katere je Agencija v skladu s tretjim odstavkom 16. člena Uredbe (EU) 1095/2010 oziroma v skladu z drugim odstavkom 469.a člena ZTFI odločila, da se uporabljajo v Republiki Sloveniji.
3. člen 
(obseg uporabe smernic) 
(1) Določbe Smernic se v Republiki Sloveniji uporabljajo v celoti.
(2) Agencija bo pri opravljanju nalog in pristojnosti nadzora v skladu z ZTFI-1 in drugimi predpisi v celoti upoštevala določbe Smernic v delu, v katerem se te nanašajo na izvajanje nalog in pooblastil pristojnega organa.
4. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00700-2/2021-3
Ljubljana, dne 15. aprila 2021
EVA 2021-1611-0033
Predsednica Sveta 
Agencije za trg vrednostnih papirjev 
Anka Čadež 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti