Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2021 z dne 7. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2021 z dne 7. 5. 2021

Kazalo

1492. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika in meril za sofinanciranje letnega programa kulture v Občini Borovnica, stran 4237.

  
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK-UPB1, Uradni list RS, št. 77/07, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 15. člena Statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 67/16) ter 72. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 56/17) je Občinski svet Občine Borovnica na 12. redni seji dne 14. 4. 2021 sprejel
P R A V I L N I K 
o dopolnitvah Pravilnika in meril za sofinanciranje letnega programa kulture v Občini Borovnica 
1. člen 
S tem pravilnikom se z dopolnitvijo Pravilnika in meril za sofinanciranje letnega programa kulture v Občini Borovnica (Uradni list RS, št. 81/19) določijo začasni ukrepi na področju sofinanciranja letnega programa kulture v Občini Borovnica za leto 2021 zaradi posledic epidemije nalezljive bolezni COVID-19.
2. člen 
V Pravilniku in merilih za sofinanciranje letnega programa kulture v Občini Borovnica (Uradni list RS, št. 81/19) se doda nov 11.a člen, ki se glasi:
»11.a člen 
(1) Ne glede na določbo pete alineje prvega odstavka 4. člena tega pravilnika se v letu 2021 kot pogoj za sofinanciranje dejavnosti določi, da je izvajalec v celoti in pravočasno izpolnil pogodbene obveznosti do občine na podlagi razpisa iz leta 2019.
(2) Ne glede na določbe 7. člena tega pravilnika se v letu 2021 kot kriterije pri sofinanciranju dejavnosti določi, da se izvajalca, ki se v dveh letih pred razpisom ne udeležuje preglednih prireditev, uvrsti v zadnjo kakovostno skupino, ter da višino sofinanciranja določi strokovna komisija glede na rezultate skupine na preglednih prireditvah in izkazano aktivnost v preteklih dveh letih.
(3) Ne glede na določbe Priloge I: Merila za vrednotenje javnih kulturnih programov, se v letu 2021 pri vrednotenju dejavnosti skupin pri pogojih, ki določajo minimalno število nastopov, premier, ponovitev, programov ali razstav, upošteva izvedba v preteklih dveh koledarskih letih.
(4) Ne glede na določbe Priloge I: Merila za vrednotenje javnih kulturnih programov, se v letu 2021 pri vrednotenju kakovosti skupin upošteva kvalitativne programske dosežke v preteklih dveh koledarskih letih.«
3. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike.
Št. 007-0005/2019-6
Borovnica, dne 14. aprila 2021
Župan 
Občine Borovnica 
Bojan Čebela 

AAA Zlata odličnost