Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2021 z dne 7. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2021 z dne 7. 5. 2021

Kazalo

Ob-2033/21, Stran 1083
Svet Doma starejših Lendava na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), 56., 57. in 69. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2, 57/12, 39/16, 29/17, 54/17 in 28/19; v nadaljevanju Zakon o socialnem varstvu) in 35. člena Statuta Doma starejših Lendava ter sklepa 12. redne seje Sveta Zavoda z dne 25. 3. 2021, razpisuje prosto delovno mesto
direktorja 
Doma starejših Lendava 
V tem razpisu uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.
Na razpis se lahko prijavijo kandidati, ki izpolnjujejo z zakonom in drugimi predpisi določene pogoje:
– Ustrezno stopnjo in smer izobrazbe določene v 56. in 57. členu Zakona o socialnem varstvu;
– Kandidati z visoko strokovno izobrazbo ali univerzitetno izobrazbo 5 let delovnih izkušenj, kandidati z višjo strokovno izobrazbo 20 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju dejavnosti socialnega varstva;
– Opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem varstvu;
– Opravljen program za vodenje socialnovarstvenega zavoda, ki ga določi Socialna zbornica v soglasju s Strokovnim svetom RS za splošno izobraževanje oziroma ga mora kandidat opraviti najkasneje v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja.
Priloge k prijavi:
– življenjepis, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogojev;
– dokazila o dosedanjem delu, delovnih izkušnjah oziroma izpis obdobja zavarovanja;
– overjena kopija diplome;
– potrdilo o nekaznovanosti;
– overjena kopija potrdila o opravljenem strokovnem izpitu;
– overjena kopija potrdila o opravljenem programu za vodenje oziroma izjavo, po četrtem odstavku 56. člena Zakona o socialnem varstvu;
– program dela in vizija razvoja zavoda za trajanje mandata.
Direktorja imenuje Svet Doma starejših Lendava s soglasjem ministra, pristojnega za socialno varstvo, po predhodnem mnenju pristojnega organa lokalne skupnosti, v kateri ima Dom starejših Lendava sedež.
Mandat direktorja traja 5 let.
Pisne prijave z dokazili morajo kandidati poslati pisno v 15 dneh po objavi v Uradnem listu RS, v zaprti kuverti na naslov: Svet Doma starejših Lendava, Slomškovo naselje 7, 9220 Lendava, s pripisom »Razpis za direktorja« in s pripisom »Ne odpiraj«.
Kot pravočasne se bodo štele prijave, ki bodo poslane po pošti, priporočeno, z žigom z dne 22. 5. 2021. Svet prepozno prispelih in nepopolnih vlog ne bo obravnaval. Svet zavoda Dom starejših Lendava bo kandidate vabil in obveščal izključno po elektronski pošti, zato je obvezna sestavina prijave tudi elektronski naslov. Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.
Svet Doma starejših Lendava

AAA Zlata odličnost