Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2021 z dne 7. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2021 z dne 7. 5. 2021

Kazalo

1486. Zaključni račun proračuna Občine Bistrica ob Sotli za leto 2020, stran 4232.

  
Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) in 15. člena Statuta Občine Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, št. 82/16 – UPB) je Občinski svet Občine Bistrica ob Sotli na 16. redni seji dne 22. 4. 2021 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Bistrica ob Sotli za leto 2020 
1.člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Bistrica ob Sotli za leto 2020.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Bistrica ob Sotli za leto 2020 izkazuje:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Skupina/Podskupina kontov
Realizacija leta 2020
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
1.861.077
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
1.569.303
70
DAVČNI PRIHODKI
1.457.324
700 Davki na dohodek in dobiček
1.353.565
703 Davki na premoženje
71.246
704 Domači davki na blago in storitve
30.996
706 Drugi davki in prispevki
1.517
71
NEDAVČNI PRIHODKI
111.979
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
81.261
711 Takse in pristojbine
998
712 Denarne kazni
0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
20.024
714 Drugi nedavčni prihodki
9.696
72
KAPITALSKI PRIHODKI
0
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in nematerialnega premoženja
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
291.774
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
278.408
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU
13.366
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
1.799.494
40
TEKOČI ODHODKI
399.223
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
163.872
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
26.590
402 Izdatki za blago in storitve
187.450
403 Plačila domačih obresti
1.311
409 Rezerve
20.000
41
TEKOČI TRANSFERI
630.033
410 Subvencije
20.000
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
370.212
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam
54.979
413 Drugi tekoči domači transferi
184.842
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
714.589
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
714.589
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
55.649
431 Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
34.769
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
20.880
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
61.583
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
79.179
50
ZADOLŽEVANJE
79.179
500 Domače zadolževanje
79.179
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
31.239
55
ODPLAČILA DOLGA
31.239
550 Odplačila domačega dolga
31.239
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) – ali 0 ali +
109.523
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
47.940
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
–61.583
9009 STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. 2019
Splošni sklad za drugo
535.068
Izkaz prihodkov in odhodkov, izkaz računa finančnih terjatev in naložb, izkaz računa financiranja in bilanca stanja sredstev in virov sredstev so sestavni del tega odloka.
3. člen
Ugotovljeno stanje sredstev na računih po Zaključnem računu proračuna za leto 2020 je 644.590,84 EUR in se kot saldo na kontu 9009 prenese v bilanco proračuna naslednjega leta.
4. člen
Zaključni račun proračuna Občine Bistrica ob Sotli za leto 2020 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0014/2021-1
Bistrica ob Sotli, dne 22. aprila 2021
 
Župan 
Občine Bistrica ob Sotli 
Franjo Debelak 

AAA Zlata odličnost