Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2021 z dne 7. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2021 z dne 7. 5. 2021

Kazalo

1504. Letni program športa v Občini Miren - Kostanjevica za leto 2021, stran 4272.

  
Na podlagi 13. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg in 82/20), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 17. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/16 – uradno prečiščeno besedilo, 62/16) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 17. redni seji dne 22. 4. 2021 sprejel
L E T N I   P R O G R A M   Š P O R T A 
v Občini Miren - Kostanjevica za leto 2021
I. 
Letni program športa (LPŠ) določa naloge in smernice, ki prispevajo k uveljavitvi in razvoju športa v Občini Miren - Kostanjevica. V njem so opredeljeni posamezni programi športa, njihov obseg in vrste dejavnosti ter zagotovljen obseg proračunskih sredstev.
Občina Miren - Kostanjevica bo v letu 2021 za sofinanciranje programov izvajalcev Letnega programa športa zagotovila sredstva:
Vsebina
Proračunska postavka
Vrednost v EUR
1. Športni programi
Sofinanciranje športa v vrtcih in šolah
18009030
3.400,00
Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine in športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami
18009010
8.000,00
Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
21.000,00
Kakovostni šport
8.000,00
Športna rekreacija in šport invalidov
6.000,00
Šport starejših
1.000,00
2. Razvojne dejavnosti v športu
Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev
18009010
1.000,00
3. Športne prireditve in promocija športa
Prireditve
18009010
3.000,00
4. Športni objekti in površine za šport v naravi
Investicije v šport
18009040
30.000,00
Zamenjava umetne trave 
18009060
25.000,00
SKUPAJ ŠPORT
103.000,00
II. 
Za uresničevanje javnega interesa v športu se iz občinskega proračuna v letu 2021 sofinancirajo naslednji športni programi in področja:
1. ŠPORTNI PROGRAMI
1.1. Programi prostočasne športne vzgoje otrok in mladine
1.1.1. Promocijski športni programi
Sem spadajo športni programi, ki se pretežno izvajajo v vrtcih ter osnovnih šolah.
1.1.2. Šolska športna tekmovanja
Šolska športna tekmovanja so namenjena izključno otrokom vzgojno izobraževalnih zavodov in predstavljajo udeležbo šolskih športnih ekip na organiziranih tekmovanjih od lokalnega do državnega nivoja.
1.1.3. Celoletni športni programi
Celoletni športni programi prostočasne športne vzgoje otrok in mladine (netekmovalnega značaja) predstavljajo programe, ki potekajo najmanj 30 tednov.
1.1.4. Programi v času počitnic in pouka prostih dnevih
Programi v času počitnic in pouka prostih dnevih predstavljajo športne dejavnosti v krajšem obsegu (tečaji, projekti), ki jih ponujajo različni izvajalci.
1.1.5. Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami
Prostočasno športno vzgojo otrok in mladine s posebnimi potrebami predstavljajo športni programi, ki so namenjeni otrokom in mladini z motnjami v razvoju oziroma s prirojenimi in/ali pridobljenimi okvarami.
1.2. Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, predstavlja širok spekter programov za otroke in mladino, ki se s športom ukvarjajo zaradi doseganja vrhunskih športnih rezultatov.
Programi zajemajo načrtovano vzgojo mladih športnikov, ki so usmerjeni v doseganje rezultatov, zato morajo izvajalci teh programov izpolnjevati prostorske, kadrovske in druge zahteve za strokovno izpeljavo programov.
Udeleženci programov morajo biti starejši od 12 let ter vključeni v uradno potrjene tekmovalne sisteme Olimpijskega komiteja Slovenije ali Zveze za šport invalidov (Para olimpijski komite Slovenije). Izjemoma se sofinancira tudi programe, ki vključujejo mlajše športnike od 9 let do vključno 11 let, registrirane pri NPŠZ, vključene v redni program vadbe prijavitelja in tekmovanj, ki jih organizira NPŠZ.
1.3. Kakovostni šport
V skupino kakovostnega športa uvrščamo športnike in športne ekipe v članskih starostnih kategorijah, ki ne izpolnjujejo pogojev za pridobitev statusa vrhunskega športnika, tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih, so registrirani skladno s pogoji OKS-ZŠZ pri NPŠZ ali ZŠIPOK in imajo ustrezno tekmovalno licenco.
Kakovostni šport je pomembna vez med programi športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, ter programi vrhunskega športa, saj vključujejo večje število športnikov in strokovnega kadra, kar omogoča vzpostavitev konkurenčnega okolja znotraj posameznih športnih panog na nacionalni ravni.
1.4. Športna rekreacija
Športna rekreacija predstavlja smiselno nadaljevanje obvezne in prostočasne športne vzgoje otrok in mladine, športne vzgoje otrok s posebnimi potrebami, obštudijskih športnih dejavnosti in tekmovalnega športa. Športna rekreacija je nabor raznovrstnih športnih dejavnosti odraslih vseh starosti (nad 19 let) in družin s ciljem aktivne in koristne izrabe človekovega prostega časa (druženje, zabava), ohranjanja zdravja in dobrega počutja ter udeležbe na rekreativnih tekmovanjih.
1.5. Šport invalidov
Programi za invalide se izvajajo z namenom ohranjanja gibalnih sposobnosti, zdravja, revitalizacije, resocializacije ter razvedrila občanov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom.
1.6. Šport starejših
Šport starejših predstavlja športno rekreativno dejavnost odraslih ljudi nad doseženim 65. letom starosti in razširjenih družin, pri čemer se pod pojmom »razširjena družina« razume skupino starejših oseb in vnukov.
2. INVESTICIJE ZA GRADNJO, OBNOVO OZIROMA VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV IN POVRŠIN ZA ŠPORT V NARAVI
Učinkovita in dostopna mreža kakovostnih športnih objektov in površin za šport v naravi je pomemben dejavnik športnega udejstvovanja. Z LPŠ se opredli financiranje novogradnje športnih objektov, posodabljanje in investicijsko vzdrževanje športnih objektov ter površin za šport v naravi.
3. RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU
3.1 Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev v športu
Kakovostni strokovni kadri v športu so ključ razvoja in uspešnosti. Sofinancirajo se:
– programi strokovnega usposabljanja v skladu z zakonom o športu,
– programi izpopolnjevanja, potrjeni s strani pristojne NPŠZ.
4. ŠPORTNE PRIREDITVE
Športne prireditve se štejejo kot pomembni dogodki organizacijske kulture športa z vplivom na promocijo občine, saj imajo velik vpliv na turizem in gospodarstvo, pa tudi velik pomen za razvoj in negovanje športne kulture.
Občina lahko sofinancira mednarodne, državne, regijske, medobčinske in občinske večje športne prireditve, ki imajo promocijski učinek za šport na območju Občine Miren - Kostanjevica.
Iz občinskega proračuna se organizatorju sofinancira samo eno večjo prireditev letno, ki ni del rednega programa tekmovanj posameznih nacionalnih panožnih športnih zvez.
III. 
Občina bo sredstva za izvedbo LPŠ zagotovila na naslednje načine:
– sredstva za sofinanciranje športa v vrtcih in šolah proračunska sredstva se izvajalcem zagotovijo na podlagi potrjenega proračuna
– sredstva za sofinanciranje športnih programov proračunska sredstva se izvajalcu zagotovijo na osnovi izvedbe javnega razpisa
– sredstva za investicije v športne objekte in površine za šport v naravi proračunska sredstva se izvajalcu zagotovijo na podlagi potrjenega proračuna
– sredstva za investicije v športne objekte in površine za šport v naravi proračunska sredstva (p. p. 18009060) se izvajalcu zagotovijo na podlagi potrjenega proračuna.
IV. 
V športne dejavnosti se lahko vključijo prebivalci v vseh obdobjih življenja, vendar imajo športne aktivnosti otrok in šolske mladine zaradi vpliva na razvoj in oblikovanje mladega človeka prednost pred sofinanciranjem ostalih programov športa.
V. 
Program, ki ga ne določa Letni program športa, se lahko izjemoma sprejme v sofinanciranje in občina financira projekt iz drugih proračunskih postavk, če je program zelo pomemben za občino in njeno promocijo.
Št. 007-0006/2021-2
Miren, dne 22. aprila 2021
Podžupan 
Občine Miren - Kostanjevica
Zvonko Ferfolja 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti