Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2021 z dne 7. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2021 z dne 7. 5. 2021

Kazalo

1528. Zaključni račun proračuna Občine Železniki za leto 2020, stran 4310.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18, 195/20 – odl. US) in 110. člena Statuta Občine Železniki (Uradni list RS, št. 88/15, 68/19) je občinski svet na 17. redni seji dne 22. 4. 2021 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Železniki za leto 2020 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Železniki za leto 2020.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Železniki za leto 2020 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Železniki za leto 2020. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2020 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Železniki za leto 2020 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-3/2021-011
Železniki, dne 22. aprila 2021
Župan 
Občine Železniki 
mag. Anton Luznar 

AAA Zlata odličnost