Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2021 z dne 7. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2021 z dne 7. 5. 2021

Kazalo

Ob-2065/21, Stran 1085
Nadzorni svet na podlagi 15. in 25. člena Akta o ustanovitvi družbe Pošta Slovenije, d.o.o. in 9. člena Poslovnika o delu nadzornega sveta Pošte Slovenije, d.o.o. objavlja javni razpis za imenovanje
člana poslovodstva – generalnega direktorja družbe Pošta Slovenije, d.o.o. (M/Ž)
za mandatno obdobje 5 let
V skladu s 26. členom Akta o ustanovitvi družbe Pošta Slovenije, d.o.o., mora kandidat za člana poslovodstva – generalnega direktorja družbe Pošta Slovenije, d.o.o. izpolnjevati naslednje pogoje:
1. Ima pridobljeno 7. raven izobrazbe (naravoslovne ali družboslovne smeri),
2. Pripravi program dela, iz katerega izhaja poznavanje problematike poštne dejavnosti,
3. Ima najmanj pet let delovnih izkušenj na vodilnih delovnih mestih ali v organih vodenja in nadzora velike gospodarske družbe ali druge primerljive izkušnje,
4. Obvlada znanje vsaj enega svetovnega jezika na višji ravni,
5. Ima strokovne, organizacijske in druge sposobnosti za opravljanje najodgovornejših nalog.
Prijava mora vsebovati:
1. kratek življenjepis in v njem, poleg formalne izobrazbe, tudi navedbe in/ali dokazila o drugih znanjih in veščinah, ki jih je pridobil,
2. program dela in vizijo razvoja družbe Pošta Slovenije, d.o.o. za petletno obdobje,
3. dokazilo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter datum (dan, mesec in leto) zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
4. dokazilo o delovnih izkušnjah, iz katerih je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj, med drugim tudi, da ima kandidat delovne izkušnje na vodstvenih ali vodilnih delovnih mestih ali druge primerljive izkušnje,
5. dokazilo o nekaznovanosti.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za določen čas, za mandatno dobo pet let, ista oseba pa je lahko po preteku mandata ponovno imenovana.
Prijavo v pisni obliki pošljite v zaprti ovojnici na naslov: Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor, s pripisom: »Razpis za generalnega direktorja Pošte Slovenije d.o.o.«.
Upoštevale se bodo pravočasne in popolne vloge z vsemi dokazili (originali ali overjene kopije) o izpolnjevanju pogojev.
Rok za prijavo kandidature traja 14 dni in začne teči naslednji dan po zadnji objavi.
Šteje se, da je prijava, poslana po pošti, pravočasna, če je oddana na pošto priporočeno, in sicer najkasneje zadnji dan roka za prijavo.
Vloge bodo obravnavane zaupno. Kandidati z oddajo vloge dajo soglasje, da lahko kadrovska komisija v sodelovanju s kadrovsko agencijo zbira in obdeluje posredovane osebne podatke za namen izvedbe postopka iskanja in izbire kandidata za imenovanje člana poslovodstva – generalnega direktorja družbe Pošta Slovenije, d.o.o.
Obvestilo o izboru bo neizbranim kandidatom posredovano v osmih dneh po imenovanju generalnega direktorja Pošte Slovenije, d.o.o.
Nadzorni svet Pošte Slovenije, d.o.o.

AAA Zlata odličnost