Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2021 z dne 7. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2021 z dne 7. 5. 2021

Kazalo

1506. Zaključni račun proračuna Mestne Občine Nova Gorica za leto 2020, stran 4274.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819, 13/18, 75/19 – ZIPRS2021, 36/20 – ZIUJP, 61/20 – ZDLGPE, 89/20, 195/20 – odl. US, 203/20 – ZIUPOPDVE, 174/20 – ZIPRS2122, 15/21 – ZDUOP) ter drugega odstavka 19. in prvega odstavka 80. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17 in 18/19) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 15. aprila 2021 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Mestne Občine Nova Gorica za leto 2020 
1. 
Sprejme se zaključni račun proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2020.
2. 
Zaključni račun proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2020 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2020. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2020 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
v EUR 
Realizacija 2020
I.
SPLOŠNI DEL PRORAČUNA
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 
34.221.599
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 
31.341.684
70
DAVČNI PRIHODKI 
23.035.264
700 Davki na dohodek in dobiček 
18.932.501
703 Davki na premoženje 
3.253.723
704 Domači davki na blago in storitve 
849.040
71
NEDAVČNI PRIHODKI 
8.306.420
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 
7.513.999
711 Takse in pristojbine 
16.781
712 Globe in druge denarne kazni 
32.759
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
167.230
714 Drugi nedavčni prihodki 
575.651
72
KAPITALSKI PRIHODKI 
251.045
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
183.521
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 
67.524
73
PREJETE DONACIJE 
20.143
730 Prejete donacije iz domačih virov 
20.143
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
1.955.956
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 
1.734.202
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
221.754
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE 
652.772
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
652.772
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 
34.140.612
40
TEKOČI ODHODKI 
9.657.477
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 
2.974.319
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
476.474
402 Izdatki za blago in storitve 
6.092.455
403 Plačila domačih obresti 
54.229
409 Rezerve 
60.000
41
TEKOČI TRANSFERI 
13.739.392
410 Subvencije 
389.469
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 
6.428.135
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam 
1.143.191
413 Drugi tekoči domači transferi 
5.588.653
414 Tekoči transferi v tujino 
189.945
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
9.572.457
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
9.572.457
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
1.171.285
431 Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
491.109
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 
680.177
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I.–II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)
80.988
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
2.196
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
2.196
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje 
v svoji lasti 
2.196
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
–2.196
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500+501)
3.241.115
50
ZADOLŽEVANJE 
3.241.115
500 Domače zadolževanje 
3.241.115
VIII.
ODPLAČILO DOLGA (550+551)
1.404.143
55
ODPLAČILO DOLGA
1.404.143
550 Odplačilo domačega dolga
1.404.143
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
1.915.764
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
1.836.972
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
–80.988
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA 
1.142.102
3. 
Zaključni račun proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2020 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Splošni in posebni del proračuna z obrazložitvami se objavi na spletni strani Mestne občine Nova Gorica.
Št. 410-3/2021-5
Nova Gorica, dne 15. aprila 2021
Župan 
Mestne občine Nova Gorica
dr. Klemen Miklavič 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti