Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2021 z dne 7. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2021 z dne 7. 5. 2021

Kazalo

1531. Odlok o opravljanju lekarniške dejavnosti na območju Občine Medvode, stran 4316.

  
Na podlagi 2. in 5. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP in 203/20 – ZIUPOPDVE), 10., 27., 39., 40. in 123. člena Zakona o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 85/16, 77/17 in 73/19) ter 18. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 51/14 – uradno prečiščeno besedilo, 55/14 – popr., 17/18 in 97/20) je Občinski svet Občine Medvode na 16. seji dne 21. aprila 2021 sprejel
O D L O K 
o opravljanju lekarniške dejavnosti na območju Občine Medvode 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem odlokom se določajo način, pogoji in oblike opravljanja lekarniške dejavnosti na območju Občine Medvode.
2. člen 
Lekarniška dejavnost je javna zdravstvena služba, ki jo opravljajo izvajalci lekarniške dejavnosti, to so javni zavodi in fizične ali pravne osebe s koncesijo za opravljanje lekarniške dejavnosti.
Obseg lekarniške dejavnosti in merila za mrežo izvajalcev lekarniške dejavnosti so določena z zakonom.
II. JAVNI ZAVOD 
3. člen 
Javni zavod za opravljanje lekarniške dejavnosti lahko ustanovi občina za opravljanje te dejavnosti na svojem območju po predhodnem mnenju pristojne zbornice in s soglasjem ministrstva.
Javni zavod lahko ustanovi več sosednjih občin skupaj po predhodnem mnenju pristojne zbornice in s soglasjem ministrstva. Vsaka občina ustanoviteljica javnega zavoda ima pravico in dolžnost v skupnem javnem zavodu zagotavljati izvajanje lekarniške dejavnosti na svojem območju ter sodelovati pri upravljanju javnega zavoda v sorazmerju s številom svojih prebivalcev. Medsebojne pravice in obveznosti v takem javnem zavodu občine uredijo s posebnim odlokom.
Organizacija in delovanje javnega zavoda se določi z ustanovitvenim aktom.
III. KONCESIJA ZA OPRAVLJANJE LEKARNIŠKE DEJAVNOSTI 
4. člen 
Občina lahko na podlagi meril za mrežo lekarniške dejavnosti na primarni ravni podeli koncesijo za opravljanje lekarniške dejavnosti.
Koncesija se podeli na podlagi javnega razpisa, ki se objavi po sprejemu koncesijskega akta.
S koncesijskim aktom se določijo:
– območje izvajanja lekarniške dejavnosti,
– pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar v skladu z zakonom,
– merila za izbor koncesionarja v skladu z zakonom,
– začetek in čas trajanja koncesije,
– obseg javnih sredstev občine, ki se zagotovijo za izvajanje lekarniške dejavnosti,
– prenehanje koncesijskega razmerja,
– organ, ki opravi izbor koncesionarja,
– organ, pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe,
– vsebina javnega razpisa za podelitev koncesije,
– postopek izbire koncesionarja,
– drugi podatki, potrebni za izvajanje lekarniške dejavnosti na podlagi koncesije.
Pred objavo koncesijskega akta občina pridobi soglasje ministrstva, ki ga izda na podlagi mnenja pristojne zbornice in Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
Koncesija se podeli fizični ali pravni osebi, ki izpolnjuje zakonske pogoje za opravljanje lekarniške dejavnosti in ki je na podlagi meril izbrana kot najugodnejši ponudnik za izvajanje lekarniške dejavnosti.
IV. PODRUŽNICA LEKARNE 
5. člen 
Izvajalcu lekarniške dejavnosti lahko občina izda dovoljenje za poslovanje podružnice lekarne na območju občine, in sicer v skladu z merili o lekarniški mreži ter na podlagi predhodnega mnenja Lekarniške zbornice Slovenije in soglasja ministrstva.
V. DRUGE LEKARNE 
6. člen 
Lekarne in podružnice lekarn, ki na dan 27. 1. 2017 na območju občine izvajajo lekarniško dejavnost, jo lahko ne glede na določbe prvega odstavka 9. člena in prvega odstavka 10. člena Zakona o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 85/16, 77/17 in 73/19) izvajajo še naprej.
Ob sprejemu tega odloka je lekarna iz prejšnjega odstavka Javni zavod Lekarna Ljubljana, Komenskega 11, Ljubljana, ki opravlja svojo dejavnost na območju Občine Medvode kot ene od pravnih naslednic Občine Ljubljana - Šiška, na osnovi sklepa Temeljnega sodišča v Ljubljani, št. Srg. 364/83 z dne 8. 8. 1983.
Občina Medvode najkasneje v šestih mesecih po uveljavitvi tega odloka z Javnim zavodom Lekarna Ljubljana pogodbeno uredi medsebojna razmerja.
VI. OBMOČJE OPRAVLJANJA DEJAVNOSTI 
7. člen 
Lekarniška dejavnost se po tem odloku izvaja na območju Občine Medvode.
VII. POSLOVNI ČAS OPRAVLJANJA LEKARNIŠKE DEJAVNOSTI 
8. člen 
Poslovni čas lekarne se določi glede na krajevne potrebe preskrbe z zdravili, vendar ne sme biti krajši od 40 ur na teden. Čas izvajanja dežurne službe, ki jo mora lekarna dodatno zagotoviti v skladu s potrebami občanov oziroma ustreznim sklepom ministrstva, ni vštet v 40-urni časovni okvir.
VIII. NADZOR NAD OPRAVLJANJEM LEKARNIŠKE DEJAVNOSTI 
9. člen 
Nadzor nad opravljanjem lekarniške dejavnosti se opravlja v skladu z Zakonom o lekarniški dejavnosti in Zakonom o zdravstveni dejavnosti.
IX. KONČNA DOLOČBA 
10. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 160-3/2021-2
Medvode, dne 21. aprila 2021
Župan 
Občine Medvode 
Nejc Smole 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti