Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2021 z dne 7. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2021 z dne 7. 5. 2021

Kazalo

1512. Sklep o določitvi stavbnega zemljišča oziroma gradbene parcele stavbi, stran 4281.

  
Na podlagi 17. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo, 35/17 in 43/18) ter na podlagi določb točke 8.4.2 tekstualnega dela Sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Piran (v letu 1998), (Uradne objave Primorskih novic, št. 26/1998) je Občinski svet Občine Piran na 20. redni seji dne 15. 4. 2021 sprejel naslednji
S K L E P 
1. 
Stavbi na naslovu Strunjan 40, 6320 Portorož se določi stavbno zemljišče oziroma gradbena parcela, ki obsega v celoti parceli 2761/2 in 2761/6 ter dele parcele 2761/3, vse k. o. Portorož. Poligon stavbnega zemljišča je natančno določen s koordinatami v sistemu D96: POLIGON (391754.13 44056.94, 391754.88 44058.61, 391760.22 44056.22, 391771.20 44051.33, 391778.66 44047.80, 391778.66 44047.80, 391780.99 44046.67, 391779.47 44043.48, 391774.90 44033.83, 391772.88 44029.08, 391769.71 44021.76, 391745.53 44031.01, 391745.53 44031.01, 391743.22 44031.91, 391754.13 44056.94).
2. 
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in prične veljati dan po objavi.
Št. 3506-48/2020
Piran, dne 15. aprila 2021
Župan 
Občine Piran 
Đenio Zadković 
Il Consiglio comunale del Comune di Pirano, visto l’art. 17 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della RS, nn. 5/14 – Testo Consolidato, 35/17 e 43/18) nonché ai sensi delle disposizioni al comma 8.4.2 della parte testuale delle Modifiche ed integrazioni alle componenti territoriali del piano a lungo e a medio termine del Comune di Pirano (nel 1998), (Bollettino ufficiale delle Primorske novice, n. 26/98), nella 20ª seduta ordinaria il giorno 15/4/2021 approva la seguente
D E L I B E R A Z I O N E 
1. 
All’edificio sito in loc. Strugnano, numero civico 40, 6320 Portorose, viene assegnato il terreno edificabile, ovvero la particella del lotto edificabile, comprendente l’intera parte delle particelle 2761/2 e 2761/6, nonché parti della particella 2761/3, afferenti al comune catastale di Portorose. Il perimetro del lotto edificabile è esattamente definito dalle coordinate nel sistema D96: PERIMETRO (391754.13 44056.94, 391754.88 44058.61, 391760.22 44056.22, 391771.20 44051.33, 391778.66 44047.80, 391778.66 44047.80, 391780.99 44046.67, 391779.47 44043.48, 391774.90 44033.83, 391772.88 44029.08, 391769.71 44021.76, 391745.53 44031.01, 391745.53 44031.01, 391743.22 44031.91, 391754.13 44056.94).
2. 
La presente Delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 3506-48/2020
Pirano, 15 aprile 2021
Il Sindaco 
del Comune di Pirano 
Đenio Zadković 

AAA Zlata odličnost