Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2021 z dne 7. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2021 z dne 7. 5. 2021

Kazalo

1501. Odlok o spremembi proračuna Občine Log - Dragomer za leto 2021, stran 4253.

  
Na podlagi šestega odstavka 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 97. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Log - Dragomer je Občinski svet Občine Log - Dragomer na 12. redni seji dne 21. 4. 2021 sprejel
O D L O K 
o spremembi proračuna Občine Log - Dragomer za leto 2021
1. člen
Drugi odstavek 2. člena Odloka o proračunu Občine Log - Dragomer za leto 2021 se spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
v eurih
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
Proračun leta 2021
I
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
6.238.973,71
tekoči prihodki (70+71)
2.861.532,00
70
davčni prihodki (700+703+704+706)
2.551.732,00
700 
davki na dohodek in dobiček
2.144.112,00
703 
davki na premoženje
319.620,00
704 
domači davki na blago in storitve
88.000,00
71
nedavčni prihodki (710+711+712+713+714)
309.800,00
710 
udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
120.200,00
711 
takse in pristojbine
4.000,00
712 
globe in druge denarne kazni
65.500,00
713 
prihodki od prodaje blaga in storitev
100,00
714 
drugi nedavčni prihodki
120.000,00
72
kapitalski prihodki (720+722)
309.180,00
720 
prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0,00
722 
prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
309.180,00
73
prejete donacije (730+731)
100,00
730 
prejete donacije iz domačih virov
100,00
74
transferni prihodki (740)
3.068.161,71
740 
transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
3.068.161,71
II
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
7.350.637,58
40
tekoči odhodki (400+401+402+403+409)
970.762,63
400 
plače in drugi izdatki zaposlenim
326.512,63
401 
prispevki delodajalcev za socialno varnost
51.360,00
402 
izdatki za blago in storitve
542.890,00
403 
plačila domačih obresti
0,00
409 
Rezerve
50.000,00
41
tekoči transferi (410+411+412+413)
1.049.155,00
410 
Subvencije
1.000,00
411 
transferi posameznikom in gospodinjstvom
577.580,00
412 
transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
112.300,00
413 
drugi tekoči domači transferi
358.275,00
42
investicijski odhodki (420)
5.330.719,95
420 
nakup in gradnja osnovnih sredstev
5.330.719,95
43
investicijski transferi (431+432)
0,00
431 
investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
0,00
432
investicijski transferi proračunskim uporabnikom
0
III
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I-II)
–1.111.663,87
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev
0
751 
prodaja kapitalskih deležev
0
V
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
0
44
dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
0
441
povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb
0
VI
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV-V)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII
ZADOLŽEVANJE (50)
1.000.000,00
50
Zadolževanje
1.000.000,00
500 
domače zadolževanje
1.000.000,00
VIII
ODPLAČILA DOLGA (55)
11.428,60
55
odplačila dolga
11.428,60
550 
odplačila domačega dolga
11.428,60
IX
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I+IV+VII-II-V-VIII)
–123.092,47
X
NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII)
988.571,40
XI
NETO FINANCIRANJE (VI+X-IX)
1.111.663,87
XII
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA 
123.529,43
« 
2. člen 
Prvi odstavek 13. člena Odloka o proračunu Občine Log - Dragomer za leto 2021 se spremeni tako, da se glasi:
»Zadolževanje v letu 2021 je predvideno v skupni višini 1.000.000,00 EUR. Od tega 331.135,00 EUR za kanalizacijo in 668.865,00 EUR za vodovod.«
3. člen 
(1) Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Posebni del rebalansa proračuna in načrt razvojnih programov se objavita na spletnih straneh Občine Log - Dragomer (www.log-dragomer.si).
Št. 410-1/2021
Dragomer, dne 21. aprila 2021
Župan 
Občine Log - Dragomer
Miran Stanovnik 

AAA Zlata odličnost