Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2021 z dne 7. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2021 z dne 7. 5. 2021

Kazalo

1502. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Medvode za leto 2020, stran 4254.

  
Na podlagi drugega, tretjega in četrtega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 odl. US) in 18. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 51/14 – uradno prečiščeno besedilo, 55/14 – popr., 17/18 in 97/20) je Občinski svet Občine Medvode na 16. seji dne 21. aprila 2021 sprejel
O D L O K 
o zaključnem računu proračuna Občine Medvode za leto 2020 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Medvode za leto 2020.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Medvode za leto 2020 je realiziran v naslednjih zneskih:
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
18.049.234
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
16.028.474
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.–II.) 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
2.020.760
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPIT. DELEŽEV (750+751+752)
0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT. DELEŽEV (440+441+442)
0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPIT. DELEŽEV (IV.–V.)
0
C) RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
76.391
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
523.245
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
1.573.906
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. – VIII.)
–446.854
XI. NETO FINACIRANJE (VI.+X.-IX)
–2.020.760
3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Medvode za leto 2020 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Medvode za leto 2020.
4. člen 
Ostanek sredstev na računih v višini 2.412.996 EUR se razporeja s proračunom za leto 2021.
5. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-48/2021-1
Medvode, dne 21. aprila 2021
Župan 
Občine Medvode 
Nejc Smole 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti