Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2021 z dne 7. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2021 z dne 7. 5. 2021

Kazalo

1497. Zaključni račun proračuna Občine Idrija za leto 2020, stran 4242.

  
Na podlagi 96. in 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) in 108. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo, 107/13, 13/19, 202/20) je Občinski svet Občine Idrija na 20. redni seji dne 22. 4. 2021 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Idrija za leto 2020 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Idrija za leto 2020, ki zajema vse prihodke in druge prejemke ter odhodke in druge izdatke proračuna.
2. člen 
Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki proračuna Občine Idrija so bili v letu 2020 realizirani v naslednjih zneskih (v €):
KONTO
OPIS
REALIZACIJA 2020 
 
A. BILANCA PRIHODKOV 
IN ODHODKOV
 
 
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
14.919.299,93
 
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
12.703.536,66
70
DAVČNI PRIHODKI
10.539.482,94
700
Davki na dohodek in dobiček
9.007.448,00
703
Davki na premoženje
1.272.712,99
704
Domači davki na blago in storitve
256.958,90
706
Drugi davki in prispevki
2.363,05
71
NEDAVČNI PRIHODKI
2.164.053,72
710
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
1.563.359,61
711
Takse in pristojbine
5.694,18
712
Globe in druge denarne kazni
38.923,60
713
Prihodki od prodaje blaga 
in storitev
55.003,63
714
Drugi nedavčni prihodki
501.072,70
72
KAPITALSKI PRIHODKI
50.502,00
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
26.925,99
722
Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
23.576,01
73
PREJETE DONACIJE
18.000,00
730
Prejete donacije iz domačih virov
18.000,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
1.982.965,89
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
1.005.243,05
741
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU
977.722,84
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
164.295,38
787
Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
164.295,38
 
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
15.281.055,98
40
TEKOČI ODHODKI
4.263.238,15
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
777.316,51
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
125.311,24
402
Izdatki za blago in storitve
3.133.968,78
403
Plačila domačih obresti
28.848,83
409
Rezerve
197.792,79
41
TEKOČI TRANSFERI
5.051.274,93
410
Subvencije
243.629,58
411
Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
2.895.422,17
412
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
572.593,70
413
Drugi tekoči domači transferi
1.339.629,48
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
5.563.669,87
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
5.563.669,87
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
402.873,03
431
Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
213.993,00
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
188.880,03
 
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK
–361.756,05
 
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
 
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
750
Prejeta vračila danih posojil
0
751
Prodaja kapitalskih deležev
0
 
V. DANA POSOJILA 
IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
441
Povečanje kapitalskih deležev 
in finančnih naložb
0
 
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV
 
C. RAČUN FINANCIRANJA
 
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)
1.028.752,59
50
ZADOLŽEVANJE
1.028.752,59
500
Domače zadolževanje
1.028.752,59
 
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)
468.034,78
55
ODPLAČILA DOLGA
468.034,78
550
Odplačila domačega dolga
468.034,78
 
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
198.961,76
 
X. NETO ZADOLŽEVANJE 
(VII.-VIII.)
560.717,81
 
XI. NETO FINANCIRANJE 
(VI.+X.-IX.)
361.756,05
 
XII. STANJE SREDSTEV 
NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
419.588
3. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Idrija za leto 2020 sestavljata splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Idrija za leto 2020. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov ter o njihovi realizaciji v letu 2020.
4. člen 
Neporabljena sredstva proračunskega stanovanjskega sklada na dan 31. 12. 2020, v višini 3.182,05 €, se prenesejo med sredstva proračunskega stanovanjskega sklada v letu 2021.
Neporabljena sredstva proračunskega rezervnega sklada na dan 31. 12. 2020, v višini 71.457,02 €, se prenesejo med sredstva proračunskega rezervnega sklada v letu 2021.
Neporabljena sredstva proračunske rezerve na dan 31. 12. 2020, v višini 9.867,69 €, se prenesejo med sredstva proračunske rezerve v letu 2021.
5. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Idrija za leto 2020 se brez prilog objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, celotno gradivo pa na spletni strani Občine Idrija.
Št. 410-0010/2021
Idrija, dne 22. aprila 2021
Župan 
Občine Idrija 
Tomaž Vencelj 

AAA Zlata odličnost