Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2021 z dne 7. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2021 z dne 7. 5. 2021

Kazalo

1507. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pristanišču kanal Sv. Jerneja in koncesiji za gradnjo in upravljanje krajevnega pristanišča kanal Sv. Jerneja, stran 4276.

  
Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) in 31. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo, 35/17 in 43/18)
R A Z G L A Š A M   O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o pristanišču kanal Sv. Jerneja in koncesiji za gradnjo in upravljanje krajevnega pristanišča kanal Sv. Jerneja, 
ki ga je sprejel Občinski svet Občine Piran na 20. redni seji dne 15. aprila 2021.
Št. 3731-0001/2020
Piran, dne 30. aprila 2021
Župan 
Občine Piran 
Đenio Zadković 
Na podlagi drugega odstavka 3., 7., 32., 33. in 34. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11 – ORZGJS40), tretjega odstavka 32. člena, tretjega odstavka 35. člena, prvega in drugega odstavka 45. člena in drugega odstavka 47. člena Pomorskega zakonika (Uradni list RS, št. 62/16 – uradno prečiščeno besedilo, 41/17, 21/18 – ZNOrg in 31/18 – ZPVZRZECEP), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16 in 15/17 – odl. US in 73/19 – odl. US) in 36. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06) ter v skladu z Zakonom o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15 in 65/20), Zakonom o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg, 31/18 in 82/20) in Uredbo o Krajinskem parku Sečoveljske soline (Uradni list RS, št. 29/01) in 31. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo, 35/17 in 43/18) je Občinski svet Občine Piran na 20. redni seji dne 15. 4. 2021 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o pristanišču kanal Sv. Jerneja in koncesiji za gradnjo in upravljanje krajevnega pristanišča kanal Sv. Jerneja 
1. člen 
V Odloku o pristanišču Piran kanal Sv. Jerneja in koncesiji za gradnjo in upravljanje krajevnega pristanišča kanal Sv. Jerneja (Uradne objave Primorske novice, št. 18/2010) se v prvem odstavku 44. člena, ki določa »če pozvani uporabnik nepravilnosti iz 38. člena ne odpravi v postavljenem roku« spremeni tako, da se glasi: »če pozvani uporabnik nepravilnosti iz 38. člena ne odpravi v postavljenem roku«.
2. člen 
Besedilo 53. člena se spremeni tako, da se glasi:
»53. člen
(1) Določbe tega odloka, ki se nanašajo na upravljanje pristanišča in s tem povezano izvajanje gospodarskih javnih služb s področja pomorskega prometa, razen določb, ki se nanašajo na odstranitve plovil ali predmetov iz pristanišča in njihovo začasno hrambo na varnem kraju na stroške uporabnika ter s temi določbami povezane kazenske določbe (V. in VI. del odloka, v zvezi z 12. členom odloka) se začnejo uporabljati z dnem dokončnosti obratovalnega dovoljenja za pristanišče po tem odloku, ki ga izda pristojni organ Republike Slovenije za pomorstvo. Določbe tega odloka, ki se nanašajo na odstranitve plovil ali predmetov iz pristanišča in njihovo začasno hrambo na varnem kraju na stroške uporabnika ter s temi določbami povezane kazenske določbe (V. in VI. del odloka v zvezi z 12. členom odloka) se pričnejo uporabljati z uveljavitvijo tega odloka.
(2) Do izgradnje pristanišča v smislu prvega odstavka se s tem odlokom pooblasti upravljavca iz 3. člena odloka o spremembah in dopolnitvah odloka, da v prehodnem obdobju vzdržuje obstoječe stanje začasnih privezov in v tej zvezi opravlja naloge iz določb odloka, ki se začnejo uporabljati z njegovo uveljavitvijo.
(3) Pojem »vzdrževanje obstoječega stanja začasnih privezov« pomeni izvajanje nalog, ki izhajajo iz veljavnih upravnih dovoljenj, zlasti pa še:
– evidentiranje obstoječih protipravnih privezov, na dan 30. 10. 2020,
– seznanitev pristojnih inšpekcijskih služb o tem stanju in obveščanje občinske inšpekcije v smislu V. in VI. dela tega odloka,
– preprečitev privezovanja novih privezov plovil,
– možnost upravljavca, da plovila iz pete alineje tega odstavka, glede na potrebe vzdrževanja, premesti na drugo začasno mesto, praviloma v kanalu Sv. Jerneja,
– da upravljavec imetnike obstoječih plovil, ki so plovila imeli privezana na dan 30. 10. 2020 (v nadaljevanju: presečni datum) z obvestilom seznani s pravili ravnanja po tem odloku in s pogoji pridobitve zakonitega priveza, skladno z Odlokom o lokacijskem načrtu Seča-polotok (Uradni list RS, št. 35/05 in 42/05) oziroma drugim prostorskim aktom in vodnim dovoljenjem, št. 35534-8/2020-13 z dne 18. 9. 2020, v trenutku izvedene predvidene investicije izgradnje pristanišča Kanal Sv. Jerneja ter
– v namen iz prejšnje alineje sklenitev ustreznih pisnih dogovorov o terminskem času uporabe kanala Sv. Jerneja, obveznosti odstranitve v primeru, da pravica uporabe ne nastane ali da preneha, obveznosti plačila nadomestila za vzdrževanje in obnavljanje vodnega in priobalnega območja začasnih privezov (v nadaljevanju: vzdrževalnina) ter pravicah, obveznostih in odgovornostih upravljavca, ki so podrobneje določene z Načrtom upravljanja območja začasnih privezov. Upravljavec ne odgovarja za varnost začasno privezanih plovil in varnost plovbe v kanalu. Finančni načrt začasnih privezov in izhodiščno višino vzdrževalnine sprejme občinski svet.
(4) Dogovor iz šeste alineje tretjega odstavka se sklepa ločeno za tista plovila, ki bi v skladu z Odlokom o lokacijskem načrtu Seča polotok (Uradne objave Primorske novice, št. 35/2005; 42/2005) lahko izpolnjevala pogoje za pridobitev priveza in druga plovila, ki teh pogojev ne izpolnjujejo. Za plovila, ki niso registrirana, plovila, ki na presečni datum niso bila na privezih in poškodovana plovila, ki bi lahko bila vir onesnaženja, dogovora iz šeste alineje tretjega odstavka ni dopustno skleniti.
(5) Če ne pride do sklenitve dogovora iz šeste alineje tretjega odstavka, se izpelje postopek za odstranitev nedovoljenega plovila v skladu z določili sedmega odstavka.
(6) Vsi imetniki plovil iz pete alineje tretjega odstavka se z vidika dolžnosti plačila vzdrževalnine štejejo po samem odloku za imetnike v smislu dolžnosti plačila vzdrževalnine tudi v primeru, če v skladu z določbami prejšnjega odstavka ne sklenejo pisnega dogovora ali z njimi pisnega dogovora ni dopustno skleniti, in sicer od dne uveljavitve odloka o spremembah in dopolnitvah odloka. Nesklenitev pisnega dogovora v roku 30 dni od poziva upravljavca izključuje možnost, da bi uporabnik pridobil pravico do začasnega priveza po prehodnih določbah tega odloka. Uporaba začasnih privezov iz šeste alineje tretjega odstavka ne vpliva na vrstni red pri dodeljevanju privezov v smislu 11. člena tega odloka. Privez po tem odloku se dodeli po dokončnosti obratovalnega dovoljenja v skladu z 11. členom, in sicer po vrstnem redu prijav, ki se oblikuje posebej za pristanišče »Kanal sv. Jerneja« po tem odloku.
(7) Upravljavec je na obravnavanem območju dolžan preprečevati privezovanje vseh plovil, ki se privežejo v nasprotju s tem odlokom. Pri tem ima pravico od lastnika ali uporabnika privezanega plovila zahtevati, da nemudoma odstrani svoje plovilo. Zahtevo lahko upravljavec poda pisno naslovniku neposredno ali z obvestilom na samem plovilu, če naslovnik ni znan ali ni dostopen. V kolikor ta zahtevanega ne izvrši v roku treh dni od prejema obvestila s strani upravljavca, lahko upravljavec, ne glede na določila V. in VI. dela v zvezi z 12. členom odloka, odstrani in ustrezno deponira plovilo na stroške lastnika. Upravljavec ravna enako v primeru plovil, ki bi lahko bila vir onesnaženja, plovil, ki niso registrirana ali niso zavarovana in plovil, za katera lastniki oziroma imetniki drugih pravic (npr. leasing, uporabnik) ne sklenejo dogovora iz šeste alineje tretjega odstavka tega člena.«
3. člen 
(1) Ne glede na določbe odloka, ki urejajo postopek izbire koncesionarja in pogojev koncesije (14., 17., 18., 19., 20., 22. in 25. člen ter 26.–32. člen) se izvajanje koncesije v smislu druge alineje 2. člena odloka izvaja s sklenitvijo neposredne koncesijske pogodbe z družbo Javno podjetje OKOLJE Piran, d.o.o. (v nadaljevanju upravljavec), kot družbo, katere edini družbenik (ustanovitelj) je Občina Piran in ki prevzema operativna tveganja izvajanja upravljanja. Koncesijska pogodba, ki je sklenjena za čas veljavnosti vodnega dovoljenja, poleg drugih razlogov, določenih z odlokom, preneha tudi v primeru predčasnega prenehanja vodnega dovoljenja upravljavca. H koncesijski pogodbi poda soglasje občinski svet, kar velja tudi za njene spremembe oziroma dopolnitve.
(2) Poleg pravic koncesionarja po odloku pridobi upravljavec tudi pravice iz 53. člena odloka s trenutkom uveljavitve tega odloka. Uporabniki so dolžni plačati vzdrževalnino, ne glede na trajanje in dopustnost uporabe začasnega priveza. Za uveljavitev svojih terjatev zoper lastnike oziroma imetnike drugih pravic, ima upravljavec pridržno pravico na plovilih, ki jih odstrani in ustrezno deponira.
(3) Upravljavec sprejme na podlagi javnega pooblastila, ki mu ga s tem odlokom podeli občina, Načrt upravljanja območja začasnih privezov kot enotni akt upravljavca v smislu drugega odstavka 6. člena odloka.
(4) Za namene pridobitev dovoljenj pristojnih državnih organov, se šteje, da je vzdrževanje obstoječega stanja v smislu 53. člena odloka, gradnja krajevnega pristanišča »Kanal sv. Jerneja« ter njegovo upravljanje in izvajanje javnih služb po tem odloku v javnem interesu v smislu 70. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18).
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3731-0001/2020
Piran, dne 15. aprila 2021
Župan 
Občine Piran 
Đenio Zadković 
Il Sindaco del Comune di Pirano, visto l’art. 33 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della RS, nn. 94/07 – Testo Ufficiale Consolidato, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO e 76/16) – sentenza della C. Cost.) e l’articolo 31 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 5/14 – Testo consolidato ufficiale, 35/17 e 43/18)
P R O M U L G A  I L  S E G U E N T E  D E C R E T O 
di modifica e integrazione al Decreto sul Porto Canale di San Bortolo e sulla concessione per la costruzione e la gestione del porto locale Canale di San Bortolo, 
approvato dal Consiglio comunale del Comune di Pirano nella 20a seduta ordinaria del 15 aprile 2021.
N. 3731-0001/2020
Pirano, 30. aprile 2021
Il Sindaco 
del Comune di Pirano 
Đenio Zadković 
Visto il comma due dell’articolo 3 e gli articoli 7, 32, 33 e 34 della Legge sui servizi pubblici di rilevanza economica (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, nn. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11 – ORZGJS40; in seguito: ZGJS), il comma tre dell’articolo 32, comma quattro dell’articolo 35, commi uno e due dell’articolo 45 e il comma due dell’articolo 47 del Codice marittimo (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 62/16 – Testo Consolidato Ufficiale, 41/17, 21/18 – ZNOrg e 31/18 – ZPVZRZECEP; in seguito: PZ), l’articolo 17 della Legge sulle contravvenzioni (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n° 29/11 – Testo Consolidato Ufficiale 21/13, 111/13, 74/14 – decisione della C. Cost., 92/14 – decisione della C. Cost., 32/16 e 15/17 – decisione della C. Cost. e 73/19 – decisione della C. Cost.) e l’articolo 36 della Legge sul partenariato pubblico-privato (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, nn. 127/06) nonché conformemente alla Legge sulle acque (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, nn. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15 e 65/20), la Legge sulla conservazione della natura (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, nn. 96/04 – Testo Consolidato Ufficiale, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg, 31/18 e 82/20) e il Regolamento sul Parco naturale delle Saline di Sicciole (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 29/01) e l’articolo 31 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 5/14 – Testo Consolidato Ufficiale, 35/17 e 43/18), il Consiglio comunale del Comune di Pirano nella 20a seduta ordinaria del 15/4/2021 ha adottato il seguente
D E C R E T O 
di modifica e integrazione al Decreto sul Porto Canale di San Bortolo e sulla concessione per la costruzione e la gestione del porto locale Canale di San Bortolo 
Articolo 1 
Nel Decreto sul porto di Pirano, canale di San Bortolo e la concessione per la costruzione e la gestione del porto locale Canale di San Bortolo (Bollettino Ufficiale delle Primorske novice, n. 18/2010) il comma uno dell’articolo 44 che dispone “se un utente chiamato a rimediare alle irregolarità di cui all’art. 38 non provvede a ciò entro il termine stabilito” è modificato come segue: “se un utente chiamato a porre rimedio alle irregolarità di cui all’art. 38 non vi provvede entro il termine stabilito”.
Articolo 2 
Il testo dell’articolo 53 è modificato come segue:
“Art. 53 
(1) Le disposizioni del presente decreto in materia di gestione del porto e del relativo esercizio dei servizi pubblici nel settore dei trasporti marittimi, fatta eccezione per le disposizioni che sono legate alla rimozione delle imbarcazioni o oggetti dal porto e la loro custodia temporanea in un luogo sicuro a spese dell’utente nonché le disposizioni penali collegate alle presenti disposizioni (parte V e VI del Decreto in relazione all’articolo 12 del Decreto) si applicano a decorrere dal passaggio in giudicato del permesso di esercizio valido per il porto di cui al presente decreto, rilasciato dall’organo competente della Repubblica di Slovenia per le questioni marittime. Le disposizioni del presente decreto in materia di rimozione delle imbarcazioni o oggetti dal porto e la loro custodia temporanea in un luogo sicuro a spese dell’utente nonché le disposizioni penali relative alle presenti disposizioni (parte V e VI del Decreto in relazione all’articolo 12 del Decreto) si applicano dall’entrata in vigore del presente Decreto.
(2) Fino alla costruzione del porto ai sensi del comma uno si incarica con il presente Decreto un concessionario di cui all’articolo 3 del Decreto di modifica e integrazione al decreto per provvedere a mantenere nel periodo transitorio la situazione nello status quo dei posti barca esistenti e a tal riguardo eseguire i compiti di cui alle disposizioni del Decreto che si applicano dall’entrata in vigore dello stesso.
(3) Il termine “mantenimento dello status quo dei posti barca temporanei” indica lo svolgimento dei compiti che derivano dalle autorizzazioni amministrative valide, e in particolare:
– la registrazione dei posti barca abusivi in data 30/10/2020,
– la messa a conoscenza dei servizi dell’ispettorato competenti della situazione, l’informazione del servizio ispettivo comunale in termini di quanto disposto nei capitoli V. e VI. del presente decreto,
– la prevenzione ovvero impedimento di nuovi ormeggi,
– la possibilità del concessionario di trasferire le imbarcazioni di cui alla quinta linea del presente comma, a seconda delle necessità di manutenzione, in un altro posto temporaneo, di norma nel canale di San Bortolo,
– l’informazione dei titolari di imbarcazioni esistenti, che avevano le stesse ormeggiate in data 30/10/2020 (in seguito: data limite) in merito alle norme di comportamento ai sensi del presente Decreto e sulle condizioni per ottenere un ormeggio legale conformemente al Decreto sul piano di localizzazione Sezza – penisola (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, nn. 35/05 e 42/05), ovvero altro documento di pianificazione e il permesso sulle acque n. 35534-8/2020-13 del 18/9/2020, al momento del completamento dell’investimento previsto di costruzione del porto “Canale di S. Bortolo”, nonché
– ai fini di cui alla linea precedente, la stipulazione di accordi appositi scritti sul termine di utilizzo del Canale di S. Bortolo, l’obbligo di rimozione qualora il diritto all’uso non si verifichi o si estingua, l’obbligo di pagamento dell’indennizzo per la manutenzione e il rinnovamento dello specchio d’acqua e della zona costiera degli ormeggi temporanei (in seguito: spesa di manutenzione) nonché i diritti, gli obblighi e le responsabilità del concessionario che sono definite in dettaglio nel Piano di gestione della zona degli ormeggi temporanei. Il concessionario non è responsabile per la sicurezza delle imbarcazioni ormeggiate e la sicurezza della navigazione nel canale. Il piano finanziario degli ormeggi temporanei e l’importo base della spesa di manutenzione sono adottati dal Consiglio comunale.
(4) L’accordo di cui alla linea sei del comma tre si stipula separatamente per le imbarcazioni che conformemente al Decreto comunale sul piano di localizzazione Sezza – Penisola (Bollettino Ufficiale, n. 35/2005; 42/2005) potrebbero soddisfare le condizioni per ottenere gli ormeggi e altre imbarcazioni che non soddisfano tali condizioni. Per le imbarcazioni che non sono registrate, le imbarcazioni che alla data limite non sono state ormeggiate e le imbarcazioni danneggiate, che potrebbero essere fonte di inquinamento, non è ammissibile stipulare l’accordo di cui alla linea sei del comma tre.
(5) Se non si riesce a concludere un accordo di cui alla linea sei del comma tre, viene attivata la procedura di rimozione dell’imbarcazione non autorizzata conformemente alle disposizioni del comma sette.
(6) Tutti i proprietari delle imbarcazioni di cui alla linea cinque del comma tre sono considerati tali, dal punto di vista dell’obbligo di pagamento della spesa di manutenzione, anche nel caso in cui conformemente alle disposizioni del comma precedente non concludono un accordo scritto o nel caso non sia ammissibile concludere con loro un accordo scritto, ossia dalla data di entrata in vigore del decreto di modifica e integrazione al decreto. La mancata conclusione dell’accordo scritto entro il termine di 30 giorni su invito del concessionario esclude la possibilità dell’utente di acquisire il diritto all’ormeggio temporaneo conformemente alle disposizioni precedenti del presente decreto. L’utilizzo degli ormeggi temporanei di cui alla linea sei del comma tre non incide sull’ordine di assegnazione del posti barca ai sensi dell’articolo 11 del presente decreto. Il posto barca di cui al presente decreto è assegnato dal passaggio in giudicato del permesso di esercizio conformemente all’articolo 11 ossia secondo l'ordine in cui sono pervenute le domande che si forma, secondo il presente decreto, separatamente per il porto “Canale di San Bortolo”.
(7) Nella zona in questione, il concessionario ha l’obbligo di impedire l’ormeggiamento di tutte le imbarcazioni ormeggiate qualora avvenga in contrasto con quanto disposto nel presente decreto. In merito a quanto sopra ha il diritto di esigere dal proprietario o utente dell’imbarcazione ormeggiata di rimuovere immediatamente la stessa. Il concessionario può presentare la richiesta al destinatario per iscritto direttamente o lasciando un avviso sull’imbarcazione stessa, se il destinatario è sconosciuto o non è reperibile. Qualora lo stesso, entro tre giorni dal ricevimento dell’avviso da parte del concessionario, non agisca come gli è stato richiesto, il concessionario, nonostante quanto disposto al punto V e VI in relazione all’articolo 12 del decreto, può provvedere alla rimozione e al deposito dell’imbarcazione a spese del proprietario. Il concessionario agisce nello stesso modo nel caso di imbarcazioni che potrebbero rappresentare una fonte di inquinamento, imbarcazioni non registrate o non assicurate e imbarcazioni i cui proprietari o gli aventi altri diritti (ad es. leasing, uso) non concludono l’accordo di cui alla linea sei del comma tre del presente articolo.«
Articolo 3 
(1) Indipendentemente dalle disposizioni del decreto che disciplinano il procedimento di selezione del concessionario e le condizioni della concessione (articoli 14, 17, 18, 19, 20, 22 e 25 nonché gli articoli 26–32), la concessione ai sensi della seconda linea dell’articolo 2 del decreto si attua con la conclusione di un contratto di concessione direttamente con la società Azienda pubblica OKOLJE Pirano, d.o.o. (in seguito: concessionario), in qualità di società il cui socio unico (fondatore) è il Comune di Pirano, che si assume i rischi operativi relativi all’attuazione della concessione medesima. Il contratto di concessione, stipulato per un periodo pari a quello di validità del permesso sulle acque, oltre che per le altre ragioni stabilite dal decreto, si scioglie anche nel caso di previa cessazione della validità del permesso sulle acque del concessionario. Il consenso al contratto di concessione è dato dal Consiglio comunale, il che vale altresì per le modifiche ovvero integrazioni allo stesso.
(2) Oltre ai diritti del concessionario conformemente al decreto, lo stesso ottiene altresì i diritti di cui all’articolo 53 del decreto a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto. Gli utenti sono tenuti al pagamento delle spese di manutenzione a prescindere dalla durata e dall’ammissibilità dell’utilizzo dell’ormeggio. Per far valere i propri crediti nei confronti dei proprietari o dei titolari di altri diritti, il concessionario esercita il diritto di ritenzione sulle imbarcazioni che rimuove e idoneamente deposita.
(3) Sulla base di un’autorizzazione pubblica, conferita con il presente decreto dal Comune, il concessionario adotta il Piano di gestione della zona degli ormeggi temporanei come atto unico del concessionario ai sensi dell’articolo 6, comma due del decreto.
(4) Ai fini di ottenere le autorizzazioni dagli organi statali competenti, si considera che la manutenzione dello status quo ai sensi dell’articolo 53 del decreto, la costruzione del porto locale “Canale di San Bortolo” nonché la sua gestione e l’attuazione del servizio pubblico conformemente al presente decreto, siano nell’interesse pubblico ai sensi dell’articolo 70 della Legge sul patrimonio disponibile dello Stato e dei Comuni (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, nn. 11/18 e 79/18).
Articolo 4 
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 3731-0001/2020
Pirano, 15 aprile 2021
Il Sindaco 
del Comune di Pirano 
Đenio Zadković 

AAA Zlata odličnost