Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2021 z dne 7. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2021 z dne 7. 5. 2021

Kazalo

1480. Makrobonitetno priporočilo o začasni omejitvi razdelitev dobičkov lizing družb, stran 4217.

  
Na podlagi prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/11 in 55/17), 4. in 17. člena ter 16. točke prvega odstavka 19. člena Zakona o makrobonitetnem nadzoru finančnega sistema (Uradni list RS, št. 100/13) in Priporočila OFS/2021/1 z dne 25. 1. 2021, izdaja Svet Banke Slovenije
M A K R O B O N I T E T N O  P R I P O R O Č I L O 
o začasni omejitvi razdelitev dobičkov lizing družb 
I. Vsebina in namen priporočila
Zaradi vpliva in posledic epidemije COVID-19 na realno gospodarstvo in finančni sistem Banka Slovenije lizing družbam, s ciljem povečanja odpornosti finančnega sistema na finančne šoke in ohranjanja finančne stabilnosti ter preprečitve nastanka motenj v finančnem sistemu Republike Slovenije in zmanjšanja kopičenja sistemskih tveganj, priporoča, da začasno omejijo razdelitev bilančnega in zadržanega dobička, ustvarjenega v letih 2019 in 2020.
II. Opredelitev pojmov 
Pojmi uporabljeni v tem priporočilu imajo enak pomen kot v Zakonu o makrobonitetnem nadzoru finančnega sistema (Uradni list RS, št. 100/13; v nadaljevanju: ZMbNFS), v Sklepu o poročanju institucij, ki izvajajo dejavnost najema (Uradni list RS, št. št. 59/12) ter Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32712, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17 in 22/19 – ZPosS; v nadaljevanju: ZGD-1).
Priporočilo se nanaša na lizing družbe, ki so v letih 2019 in 2020 na letni ravni ustvarile vsaj 1 mio EUR novih lizing poslov, pri čemer so posli iz finančnega najema predstavljali vsaj 50 % vseh novih poslov, bilančna vsota lizing družbe pa presega 10 mio EUR.
III. Omejitev razdelitev dobičkov 
Omejitev razdelitve dobičkov po tem priporočilu vključuje začasno omejitev razdelitve bilančnega in zadržanega dobička, ustvarjenega v letih 2019 in 2020, vključno z začasno omejitvijo razdelitve dobička družbenikom, razdelitve vplačanega presežka kapitala, ki je povezan s kapitalskimi instrumenti, zadržanega dobička, akumuliranih drugih vseobsegajočih donosov, drugih rezerv ter rezervacij in uporabe dobička za druge namene, na primer za izplačila članom poslovodstva.
IV. Veljavnost priporočila
To priporočilo velja do 30. septembra 2021.
Banka Slovenije lahko ob pomembnem zmanjšanju tveganj priporočilo predčasno prekliče ali ob povečanju tveganj podaljša njegovo veljavnost.
To priporočilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Z začetkom uveljavitve priporočila, preneha veljati Makrobonitetno priporočilo o začasni omejitvi razdelitev dobičkov lizing družb objavljeno na spletni strani Banke Slovenije dne 18. maja 2020.
Ljubljana, dne 4. maja 2021
Boštjan Vasle 
predsednik 
Sveta Banke Slovenije 

AAA Zlata odličnost